Päätöslauselmaesitys - B7-0224/2013/REV1Päätöslauselmaesitys
B7-0224/2013/REV1

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Bangladeshin työoloista sekä terveys- ja turvallisuusnormeista äskettäisten tehdaspalojen ja rakennuksen romahtamisen jälkeen

20.5.2013 - (2013/2638(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet PPE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0223/2013

Menettely : 2013/2638(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0224/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0224/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0224/2013

Bangladeshin työoloista sekä terveys- ja turvallisuusnormeista äskettäisten tehdaspalojen ja rakennuksen romahtamisen jälkeen

(2013/2638(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Bangladeshista ja erityisesti 17. tammikuuta 2013[1] ja 6. syyskuuta 2007[2] ja 10. kesäkuuta 2008[3] antamansa päätöslauselmat,

–   ottaa huomioon 25. marraskuuta 2010 antamansa päätöslauselmat ihmisoikeuksista sekä sosiaali- ja ympäristönormeista kansainvälisissä kauppasopimuksissa[4] ja yritysten yhteiskuntavastuusta kansainvälisissä kauppasopimuksissa[5],

–   ottaa huomioon Euroopan yhteisön ja Bangladeshin kansantasavallan välisen kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen[6],

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan Catherine Ashtonin ja Euroopan unionin kauppapolitiikasta vastaavan komission jäsenen Karel de Guchtin 30. huhtikuuta 2013 antaman yhteisen julkilausuman,

–   ottaa huomioon komission tiedonannon ”Yritysten yhteiskuntavastuuta koskeva uudistettu EU:n strategia vuosiksi 2011–2014” (COM(2011)0681),

–   ottaa huomioon ILO:n työterveyden ja työturvallisuuden edistämispuitteita koskevan yleissopimuksen (2006, C-187) ja työturvallisuutta ja -terveyttä koskevan yleissopimuksen (1981, C-155), joita Bangladesh ei ole ratifioinut, sekä niihin liittyvät suositukset (R-197); ottaa huomioon myös ammattien tarkastusta koskevan yleissopimuksen (1947, C-081), jonka Bangladesh on allekirjoittanut, ja siihen liittyvät suositukset (R-164),

–   ottaa huomioon ammattien tarkastusta koskevan yleissopimuksen (1947, C-081), jonka Bangladesh ja Pakistan ovat allekirjoittaneet, ja siihen liittyvät suositukset (R-164),

–   ottaa huomioon yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n suuntaviivat,

–   ottaa huomioon OECD:n toimintaohjeet monikansallisille yrityksille,

–   ottaa huomioon Bangladeshissa 1.–4. toukokuuta 2013 vierailleen ILO:n korkean tason työryhmän päätelmät,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että EU:n ja Bangladeshin suhteet ovat olleet pitkään hyvät muun muassa kumppanuutta ja kehitystä koskevan yhteistyösopimuksen seurauksena, ja että EU on Bangladeshin tärkein kauppakumppani;

B.  ottaa huomioon, että maaliskuussa 2013 tehty Bangladeshin valmisvaatealan paloturvallisuutta koskeva kansallinen kolmenvälinen toimintasuunnitelma tarjoaa koordinoinnin mahdollistavan perustan sidosryhmille, jotka haluavat toteuttaa lisätoimia paloturvallisuuden edistämiseksi;

C. ottaa huomioon, että vaatteiden vienti on yksi Bangladeshin talouden tärkeimmistä tulonlähteistä, sillä viennin määrä on vuosittain noin 15,3 miljardia euroa;

D. toteaa, että Bangladeshissa on yli 5 000 tekstiilitehdasta, joissa on arviolta 3,5 miljoonaa työntekijää;

E.  ottaa huomioon, että 1 127 ihmistä sai surmansa ja yli 2 500 loukkaantui 24. huhtikuuta 2013 Savarissa Dhakan asutusalueen ulkopuolella sijainneen ja useita vaatetehtaita sisältäneen Rana Plaza -rakennuksen sortumisen seurauksena;

F.  ottaa huomioon, että romahtanut rakennus oli rakennettu laittomasti ja että se ei täyttänyt turvallisuusvaatimuksia;

G. ottaa huomioon, että kuolonuhrien suurta määrää kasvatti merkittävästi myös se, että tehtaiden omistajat käskivät työntekijöitä palaamaan rakennukseen vuorokausi sen jälkeen, kun rakennuksessa oli havaittu halkeamia;

H. ottaa huomioon, että muutama päivä myöhemmin, 8. toukokuuta Dhakan Mirpurin kaupunginosassa sijaitsevan Tung Hai -vaatetehtaan tulipalo vaati kahdeksan kuolonuhria;

I.   ottaa huomioon, että ainakin 112 ihmistä kuoli ja 200 ihmistä loukkaantui Tazreen-vaatetehtaan tulipalossa Ashulian teollisuusalueella Dhakassa 24. marraskuuta 2012;

J.   ottaa huomioon, että vaikka virallisessa tutkinnassa todettiin, että Tazreenin tulipalon syynä oli sabotaasi, kuolleiden suuri määrä johtui riittämättömistä turvatoimista, muun muassa tilanahtaudesta, hätäuloskäyntien puutteesta ja lukituista uloskäynneistä sekä johdon puutteellisista hätätoimista;

K. ottaa huomioon, että vaikka maan sisäministeriön ja työministeriön toimintaa käsittelevän parlamentin pysyvän valiokunnan muodostama hallituksen tutkintavaliokunta tuli päätelmään, jonka mukaan Tazreen-tehtaan omistajaa vastaan on nostettava rikossyyte anteeksiantamattomasta leväperäisyydestä, häntä ei ole pidätetty; ottaa huomioon, että Bangladeshin korkeimmalle oikeudelle jätettiin 28. huhtikuuta 2013 vetoomus, jossa viranomaisia syytettiin toimettomuudesta ja vaadittiin tehtaan omistajan pidätystä;

L.  ottaa huomioon, että Tazreenin tulipalon jälkeisinä neljänä viikkona 17 muuta suurpaloa on syttynyt Bangladeshin tekstiili- ja vaatetehtaissa;

M. toteaa, että työolot Bangladeshin tehtaissa ovat usein erittäin huonot, sillä turvallisuusmääräyksiä ei juurikaan noudateta, tilaa on liian vähän, turvatoimet tulipalon ja työtapaturmien varalta ovat riittämättömät, yhdistymisvapautta rajoitetaan ja palkkatasot ovat epäinhimillisen alhaiset;

N. ottaa huomioon, että satoja työntekijöitä kuolee joka vuosi vastaavissa onnettomuuksissa kaikkialla Bangladeshissa ja Etelä-Aasiassa;

1.  ilmaisee syvän myötätuntonsa äskettäisessä rakennuksen romahduksessa ja tehdaspalossa tapahtuneen ihmishenkien menetyksen johdosta; esittää osanottonsa sureville perheille ja ilmaisee myötätuntonsa loukkaantuneille;

2.  kehottaa Bangladeshin hallitusta laatimaan viipymättä tehokkaita tulipaloa ja rakennusten turvallisuutta koskevia, ILOn normien mukaisia määräyksiä ja varmistamaan sen jälkeen, että paikalliset tuottajat noudattavat niitä tinkimättä ja tehokkaasti;

3.  suhtautuu myönteisesti joidenkin ammattiliittojen, kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten tekstiilivähittäiskauppojen välillä tehtyyn Bangladeshin palo- ja rakennusturvallisuussopimukseen, joka sisältää sitovia ja avoimia määräyksiä, joilla pyritään parantamaan tuotantolaitosten turvallisuusnormeja, ja jossa sovitaan asiaan liittyvien toimien maksamisesta; toteaa, että turvallisuutta on määrä parantaa erityisesti perustamalla riippumaton tarkastusjärjestelmä ja tukemalla aktiivisesti sellaisten terveys- ja turvallisuuslautakuntien perustamista, joihin osallistuu kunkin tehtaan työntekijöiden edustajia ja jotka ovat lain mukaan pakollisia mutta harvoin toiminnassa; kehottaa kaikkia asianomaisia tekstiilialan yrityksiä osallistumaan tähän työhön;

4.  vaatii kaikkia yrityksiä ja etenkin vaateyrityksiä, jotka tekevät sopimuksia tai alihankintasopimuksia Bangladeshissa tai muissa maissa sijaitsevien tehtaiden kanssa, noudattamaan täysimääräisesti kansainvälisesti tunnustettuja yritysten yhteiskuntavastuuta koskevia käytäntöjä, kuten yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n suuntaviivoja, ja tutkimaan kriittisesti toimitusketjujaan sen varmistamiseksi, että niiden kaikki tuotteet on valmistettu tehtaissa, joissa turvallisuusnormeja ja työntekijöiden oikeuksia noudatetaan täysimääräisesti;

5.  kehottaa merkittäviä kansainvälisiä vaateyrityksiä tekemään yhteistyötä alihankkijoittensa kanssa työterveyden, työturvallisuuden ja työelämän normien parantamiseksi; kehottaa vähittäiskauppiaita, kansalaisjärjestöjä ja kaikkia muita asiaankuuluvia toimijoita, tarvittaessa myös komissiota, työskentelemään yhdessä sellaisen vapaaehtoisen, sosiaalisia näkökohtia korostavan merkintästandardin kehittämiseksi, jolla varmennetaan, että tuote on valmistettu ILO:n työelämän perusnormien mukaisesti;

6.  odottaa, että Rana Plaza -rakennuksen romahtamiseen, Tazreenin tehtaan tulipaloon ja muihin tulipaloihin liittyvästä rangaistavasta tuottamuksesta tai muusta rikollisesta toiminnasta vastuussa olevat henkilöt saatetaan oikeuden eteen; odottaa, että paikalliset viranomaiset ja tehtaiden johtajat tekevät yhteistyötä, jotta varmistetaan kaikille uhreille täydet mahdollisuudet oikeuskeinojen käyttämiseen korvauksen vaatimiseksi; odottaa näitä tehtaita työllistäneiden, tekstiilien vähittäiskauppaa harjoittavien monikansallisten yritysten osallistuvan rahallista korvausta koskevan suunnitelman laatimiseen; pitää ilahduttavina toimia, joita Bangladeshin hallitus on jo toteuttanut uhrien ja heidän perheidensä tukemiseksi;

7.  kehottaa komissiota harkitsemaan kauppapoliittisten välineidensä, myös yleisen tullietuusjärjestelmän käyttämistä kansainvälisten turvallisuusnormien ja ILOn työelämän perusnormien valvomisen sekä alakohtaisten kohtuullisten vähimmäispalkkojen maksamisen edistämiseksi Bangladeshissa;

8.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, Euroopan ulkosuhdehallinnolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, ihmisoikeuksia käsittelevälle EU:n erityisedustajalle, jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille, YK:n ihmisoikeusneuvostolle, Bangladeshin hallitukselle ja parlamentille sekä ILOn pääjohtajalle.