Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0224/2013/REV1Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0224/2013/REV1

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl darbo sąlygų ir sveikatos ir saugos standartų Bangladeše po to, kai pastaruoju metu įvyko gaisrai gamyklose ir sugriuvo pastatas

  20.5.2013 - (2013/2638(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet PPE frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0223/2013

  Procedūra : 2013/2638(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0224/2013
  Pateikti tekstai :
  B7-0224/2013
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0224/2013

  Europos Parlamento rezoliucija dėl darbo sąlygų ir sveikatos ir saugos standartų Bangladeše po to, kai pastaruoju metu įvyko gaisrai gamyklose ir sugriuvo pastatas

  (2013/2638(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –  atsižvelgdamas į ankstesnes savo rezoliucijas dėl Bangladešo, visų pirma 2013 m. sausio 17 d. rezoliuciją[1], 2007 m. rugsėjo 6 d. rezoliuciją[2] ir 2008 m. liepos 10 d. rezoliuciją[3],

  –  atsižvelgdamas į savo 2010 m. lapkričio 25 d. rezoliucijas dėl žmogaus teisių, socialinių ir aplinkos apsaugos standartų tarptautiniuose prekybos susitarimuose[4] ir dėl įmonių socialinės atsakomybės tarptautinės prekybos susitarimuose[5],

  –  atsižvelgdamas į Europos bendrijos ir Bangladešo Liaudies Respublikos bendradarbiavimo susitarimą dėl partnerystės ir vystymosi[6],

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. balandžio 30 d. Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės ir Komisijos pirmininko pavaduotojos Catherine Ashton ir už prekybą atsakingo Komisijos nario Karelio de Guchto bendrą pareiškimą,

  –  atsižvelgdamas į Komisijos komunikatą „Atnaujinta 2011–2014 m. ES įmonių socialinės atsakomybės strategija“ (COM(2011) 0681),

  –  atsižvelgdamas į TDO darbuotojų saugos ir sveikatos programą (2006 m., C–187) ir Konvenciją dėl darbuotojų saugos ir sveikatos (1981 m., C–155), kurių Bangladešas dar neratifikavo, taip pat į atitinkamas jų rekomendacijas (R–197); taip pat atsižvelgdamas į Konvenciją dėl darbo inspekcijos (1947 m., C–081), kurią pasirašė Bangladešas, ir į jos rekomendacijas (R–164),

  –  atsižvelgdamas į Konvenciją dėl darbo inspekcijos (1947 m., C–081), kurią pasirašė Bangladešas ir Pakistanas, ir į jos rekomendacijas (R–164),

  –  atsižvelgdamas į JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinius principus,

  –  atsižvelgdamas į EBPO rekomendacijas daugiašalėms įmonėms,

  –  atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 1–4 d. vykusios TDO aukšto lygio misijos į Bangladešą išvadas,

  –  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A.  kadangi ES ir Bangladešą sieja geri ilgalaikiai santykiai, įskaitant bendradarbiavimo susitarimu dėl partnerystės ir vystymosi pagrįstus santykius, ir kadangi ES yra pagrindinė Bangladešo prekybos partnerė;

  B.  kadangi 2013 m. kovo mėn. Bangladešo nacionalinis trišalis veiksmų planas dėl priešgaisrinės saugos gatavų drabužių sektoriuje yra suinteresuotųjų šalių, norinčių inicijuoti papildomas priešgaisrinės saugos skatinimo priemones, bendradarbiavimo platforma;

  C.  kadangi drabužių eksportas yra vienas iš svarbiausių Bangladešo ekonomikos pajamų šaltinių, kasmet sudarantis maždaug 15,3 mlrd. EUR sumą;

  D.  kadangi Bangladeše yra daugiau nei 5 000 tekstilės gamyklų, kuriose dirba apie 3,5 mln. asmenų;

  E.  kadangi 2013 m. balandžio 24 d. sugriuvo už Dakos esančioje Savaro vietovėje stovėjęs pastatas „Rana Plaza“, kuriame veikė kelios drabužių gamyklos, dėl to žuvo 1 127 žmonės ir buvo sužeista daugiau nei 2 500 žmonių;

  F.  kadangi sugriuvęs pastatas buvo pastatytas neteisėtai ir neatitiko saugos standartų;

  G.  kadangi aplinkybė, kad gamyklos savininkai liepė grįžti į pastatą darbuotojams po to, kai pastate pasirodė įtrūkimų dieną prieš griūtį, taip pat labai padidino aukų skaičių;

  H.  kadangi po kelių dienų – gegužės 8 d. – gaisras Dakos Mirpuro rajone esančioje darbužių gamykloje „Tung Hai“ pasiglemžė aštuonių žmonių gyvybes;

  I.  kadangi 2012 m. lapkričio 24 d. kilus gaisrui Dakos miesto Ašulijos pramonės rajone esančioje drabužių gamykloje „Tazreen“ žuvo mažiausiai 112 žmonių ir 200 žmonių buvo sužeista;

  J.  kadangi, nors atlikus oficialų tyrimą padaryta išvada, kad gaisras gamykloje „Tazreen“ kilo dėl sabotažo, didelio žuvusiųjų skaičiaus priežastis – nepakankamos saugos priemonės, įskaitant gamyklos perpildymą, atsarginių išėjimų trūkumą ir užrakintus išėjimus, taip pat netinkamą reagavimą į nelaimę vadovų lygmeniu;

  K.  kadangi, nors vyriausybės tyrimo komitetas, sudarytas iš Vidaus reikalų ministerijos ir Nuolatinio parlamentinio komiteto Darbo ministerijos klausimais atstovų, padarė išvadą, kad gamyklos „Tazreen“ savininkui turėtų būti pateikti kaltinimai už neleistiną aplaidumą, tačiau kadangi jis taip ir nebuvo suimtas; kadangi 2013 m. balandžio 28 d. Bangladešo aukštajam teismui įteikta peticija, kurioje valdžios institucijos kaltinamos neveiklumu ir prašoma suimti gamyklos savininką;

  L.  kadangi per keturias savaites nuo gaisro gamykloje „Tazreen“ Bangladešo tekstilės ir drabužių gamyklose kilo dar 17 itin didelių gaisrų;

  M.  kadangi darbo sąlygos Bangladešo gamyklose yra labai blogos, beveik visai ir visiškai nesilaikoma saugos taisyklių, dirbama perpildytose patalpose ir užtikrinamos tik minimalios priešgaisrinės saugos ir apsaugos nuo pramoninių nelaimių priemonės, taip pat ribojama asociacijų laisvė ir išlaikomas nežmoniškas darbo užmokesčio lygis;

  N.  kadangi šimtai darbuotojų kasmet žūva panašių nelaimingų atsitikimų metu visame Bangladeše ir Pietų Azijoje;

  1.  išreiškia gilų liūdesį dėl žuvusiųjų per neseniai įvykusią pastato griūtį ir gaisrus gamyklose; reiškia užuojautą sužeistiesiems ir netektis patyrusioms šeimoms;

  2.  primygtinai ragina Bangladešo vyriausybę nedelsiant nustatyti veiksmingas priešgaisrinės ir pastatų saugos taisykles, atitinkančias TDO standartus, ir užtikrinti, kad vietos gamintojai jų griežtai laikytųsi ir veiksmingai taikytų;

  3.  teigiamai vertina Bangladešo priešgaisrinės ir pastatų saugos susitarimą, kurį sudarė įvairios profesinės sąjungos, NVO ir tarptautiniai tekstilės mažmeninės prekybos atstovai ir kuriame pateiktos privalomos skaidrios taisyklės, kuriomis siekiama gerinti saugos standartus gamybos vietose ir susitariama mokėti už tokias priemones, visų pirma sukurti nepriklausomą inspektavimo sistemą ir aktyviai remti sveikatos ir saugos komitetų, į kurių sudėtį įeina kiekvienos gamyklos darbuotojų atstovai ir kurie privalomi pagal įstatymą, tačiau retai iš tikrųjų veikia, įsteigimą; ragina visus susijusius tekstilės prekių ženklų savininkus remti šias pastangas;

  4.  ragina visas įmones, ypač drabužių prekės ženklų savininkus, kurie sudaro rangos ar subrangos sutartis su gamyklomis Bangladeše ir kitose šalyse, laikytis visų tarptautiniu mastu pripažintų įmonių socialinės atsakomybės (ĮSA) principų, pvz., JT verslo ir žmogaus teisių pagrindinių principų, ir kritiškai tikrinti savo tiekimo grandines siekiant užtikrinti, kad jų prekės būtų gaminamos tik gamyklose, kuriose laikomasi visų saugos standartų ir užtikrinamos darbuotojų teisės;

  5.  ragina didžiuosius tarptautinių drabužių prekės ženklų savininkus bendradarbiauti su savo subrangovais siekiant pagerinti profesinės sveikatos, saugos ir darbo standartus; ragina mažmeninės prekybos atstovus, NVO ir visus kitus susijusius veikėjus, įskaitant, jeigu reikia, Komisiją, bendradarbiauti siekiant sukurti savanoriško socialinio ženklinimo standartą, kuriuo būtų patvirtinama, kad produktas pagamintas laikantis pagrindinių TDO darbo standartų;

  6.  tikisi, kad baudžiamojon atsakomybėn bus patraukti už nusikalstamą aplaidumą ir kitokią nusikalstamą veiklą atsakingi asmenys, susiję su už pastato „Rana Plaza“ griūtimi, gaisru gamykloje „Tazreen“ ir visais kitais gaisrais; tikisi, kad vietos valdžios institucijos ir gamyklų vadovai bendradarbiaus siekiant užtikrinti visas galimybes visoms aukoms kreiptis į teisingumo sistemą ir sudaryti sąlygas jiems reikalauti kompensacijos; tikisi, kad tarptautiniai tekstilės mažmeninės prekybos atstovai, kuriems produktai buvo gaminami šiose gamyklose, taip pat dalyvaus rengiant finansinių kompensacijų planą; palankiai vertina veiksmus, kurių jau ėmėsi Bangladešo vyriausybė, kad paremtų nukentėjusiuosius ir aukų šeimas;

  7.  ragina Komisiją apsvarstyti galimybę pasinaudoti savo prekybos politikos priemonėmis, įskaitant bendrąją lengvatinių muitų tarifų sistemą (angl. GSP), siekiant skatinti taikyti tarptautinius saugos standartus ir pagrindinius TDO darbo standartus, taip pat nustatyti deramus sektoriuje mokamus minimalius darbo užmokesčius Bangladeše;

  8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Europos išorės veiksmų tarnybai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, ES specialiajam įgaliotiniui žmogaus teisių klausimais, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, JT Žmogaus teisių tarybai, Bangladešo vyriausybei ir parlamentui ir TDO generaliniam direktoriui.