Projekt rezolucji - B7-0224/2013/REV1Projekt rezolucji
B7-0224/2013/REV1

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie warunków pracy oraz norm bhp w związku z niedawnymi pożarami zakładów i katastrofą budowlaną w Bangladeszu

20/05/2013 - 2013/2638 (RSP)

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet w imieniu grupy PPE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0223/2013

Procedura : 2013/2638(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0224/2013
Teksty złożone :
B7-0224/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0224/2013/REV

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie warunków pracy oraz norm bhp w związku z niedawnymi pożarami zakładów i katastrofą budowlaną w Bangladeszu

(2013/2638(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając swoje poprzednie rezolucje w sprawie Bangladeszu, w szczególności rezolucje z 17 stycznia 2013 r.[1], 6 września 2007 r.[2] i z 10 lipca 2008 r.[3],

–   uwzględniając swoje rezolucje z dnia 25 listopada 2010 r. w sprawie praw człowieka oraz norm społecznych i środowiskowych w międzynarodowych umowach handlowych[4] oraz w sprawie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw w międzynarodowych umowach handlowych[5],

–   uwzględniając Umowę o współpracy między Wspólnotą Europejską a Ludową Republiką Bangladeszu w sprawie partnerstwa i rozwoju[6],

–   uwzględniając wspólne oświadczenie wiceprzewodniczącej / wysokiej przedstawiciel Catherine Ashton oraz komisarza UE ds. handlu Karela De Guchta z dnia 30 kwietnia 2013 r.,

–   uwzględniając komunikat Komisji pt. „Odnowiona strategia UE na lata 2011–2014 dotycząca społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw” (COM(2011)0681),

–   uwzględniając konwencję MOP dotyczącą struktur propagowania bezpieczeństwa i higieny pracy (konwencja nr 187 z 2006 r.) oraz konwencję dotyczącą bezpieczeństwa, zdrowia pracowników i środowiska pracy (konwencja nr 155 z 1981 r.), których Bangladesz nie ratyfikował, a także odpowiednie zalecenia (zalecenie nr 197); uwzględniając również konwencję dotyczącą inspekcji pracy (konwencja nr 81 z 1947 r.), której Bangladesz jest sygnatariuszem, a także odpowiednie zalecenia (zalecenie nr 164),

–   uwzględniając konwencję dotyczącą inspekcji pracy (konwencja nr 81 z 1947 r.), której Bangladesz i Pakistan są sygnatariuszami, a także odpowiednie zalecenia (zalecenie nr 164),

–   uwzględniając wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka,

–   uwzględniając wytyczne OECD dla przedsiębiorstw międzynarodowych,

–   uwzględniając wnioski z misji wysokiego szczebla MOP, której delegacja przebywała w Bangladeszu w dniach 1–4 maja 2013 r.,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że UE i Bangladesz łączą dobre, długotrwałe stosunki, w tym stosunki w oparciu o Umowę o współpracy w sprawie partnerstwa i rozwoju, oraz mając na uwadze, że UE jest głównym partnerem handlowym Bangladeszu;

B.  mając na uwadze, że krajowy trójstronny plan działania na rzecz bezpieczeństwa pożarowego w sektorze produkcji odzieży gotowej z marca 2013 r. stwarza platformę koordynacji dla zainteresowanych stron, które pragną wszcząć dodatkowe działania w ramach propagowania bezpieczeństwa pożarowego;

C. mając na uwadze, że eksport odzieży osiągający wartość około 15,3 mld EUR rocznie jest jednym z najważniejszych źródeł dochodów dla gospodarki Bangladeszu;

D. mając na uwadze, że w Bangladeszu istnieje ponad 5 000 zakładów tekstylnych, które zatrudniają około 3,5 mln osób;

E.  mając na uwadze, że w dniu 24 kwietnia 2013 r. budynek Rana Plaza, położony w Savar nieopodal Dhaki i mieszczący kilka zakładów odzieżowych, zawalił się, w wyniku czego śmierć poniosło 1127 osób, a ponad 2500 zostało rannych;

F.  mając na uwadze, że budynek, który się zawalił, został wzniesiony bezprawnie i nie spełniał norm bezpieczeństwa;

G. mając na uwadze, że już po pojawieniu się pęknięć na ścianach budynku w przeddzień katastrofy właściciele zakładów odesłali robotników na stanowiska pracy, co znacznie zwiększyło liczbę ofiar śmiertelnych;

H. mając na uwadze, że kilka dni później, tj. 8 maja, pożar, który wybuchł w zakładzie odzieżowym Tung Hai w Mirpur – dzielnicy Dhaki, pozbawił życia osiem osób;

I.   mając na uwadze, że w pożarze, który wybuchł w dniu 24 listopada 2012 r. w zakładzie odzieżowym Tazreen, położonym w strefie przemysłowej w Aszulii na przedmieściach Dhaki, zginęło co najmniej 112 osób, a 200 osób zostało rannych;

J.   mając na uwadze, że choć oficjalne dochodzenie wykazało, że przyczyną pożaru w Tazreen był sabotaż, do śmierci wielu osób doszło w wyniku nieodpowiednich środków bezpieczeństwa, w tym przepełnienia, braku wyjść ewakuacyjnych i zamkniętych istniejących drzwi ewakuacyjnych, a także w wyniku błędnych działań kierownictwa w sytuacji kryzysowej;

K. mając na uwadze, że choć powołana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych rządowa komisja śledcza oraz Stała Komisja Parlamentarna ds. Ministerstwa Pracy stwierdziły, że należy postawić właścicielowi zakładu Tazreen zarzuty karne za niedopuszczalne zaniedbania, nie został on aresztowany; mając na uwadze, że w dniu 28 kwietnia 2013 r. do Sądu Najwyższego Bangladeszu wpłynęła petycja, w której oskarżono władze o bezczynność i wezwano do aresztowania właściciela tego zakładu;

L.  mając na uwadze, że w ciągu czterech tygodni od pożaru w Tazreen w bangladeskich zakładach tekstylnych i odzieżowych doszło do kolejnych 17 pożarów;

M. mając na uwadze, że warunki pracy w bangladeskich zakładach są często złe, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa są przestrzegane w niewielkim stopniu lub wcale, panuje przepełnienie, a zabezpieczenia przeciwpożarowe i zabezpieczenia przed wypadkami przemysłowymi są minimalne, a także ogranicza się wolność zrzeszania się i stosuje się niehumanitarny poziom płac;

N. mając na uwadze, że setki robotników giną co roku w podobnych wypadkach w całym Bangladeszu i południowej Azji;

1.  wyraża głęboki żal z powodu śmierci ofiar niedawnej katastrofy budowlanej i pożarów w zakładach; składa kondolencje rodzinom pogrążonym w żałobie i osobom poszkodowanym;

2.  wzywa rząd Bangladeszu do bezzwłocznego opracowania zgodnych z normami MOP skutecznych przepisów w zakresie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budynków, a następnie do zadbania o to, by były one ściśle i skutecznie wdrażane przez lokalnych właścicieli zakładów;

3.  z zadowoleniem przyjmuje zawarte przez znaczną liczbę związków zawodowych, organizacji pozarządowych i ponadnarodowych sieci detalicznej sprzedaży odzieży porozumienie w sprawie bezpieczeństwa pożarowego i bezpieczeństwa budynków w Bangladeszu, zawierające wiążące i przejrzyste zapisy mające na celu poprawę norm bezpieczeństwa w zakładach produkcyjnych oraz zawierające zgodę na sfinansowanie takich środków, w szczególności poprzez utworzenie niezależnego systemu inspekcji i czynne wspieranie tworzenia w każdym zakładzie komisji ds. bhp z udziałem przedstawicieli pracowników, przy czym powoływanie takich komisji jest obowiązkiem ustawowym, lecz rzadko zdarza się, by funkcjonowały; wzywa wszystkie marki odzieżowe, których to dotyczy, do przyłączenia się do tych starań;

4.  wzywa wszystkie przedsiębiorstwa, a zwłaszcza marki odzieżowe, udzielające zleceń lub podzleceń zakładom w Bangladeszu i innych państwach, by w pełni stosowały uznane na szczeblu międzynarodowym praktyki w dziedzinie społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, takie jak wytyczne ONZ dotyczące biznesu i praw człowieka, oraz by krytycznie oceniły swoje łańcuchy dostaw w celu zadbania o to, aby ich wyroby były produkowane wyłącznie w zakładach w pełni przestrzegających norm bezpieczeństwa i praw pracowniczych;

5.  apeluje do największych międzynarodowych marek odzieżowych, by współpracowały ze swoimi podwykonawcami na rzecz poprawy norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz norm pracy; apeluje do sieci sprzedaży detalicznej, organizacji pozarządowych i pozostałych zaangażowanych podmiotów, w tym w stosownych przypadkach do Komisji, o współpracę na rzecz opracowania norm dotyczących dobrowolnych oznaczeń świadczących o wyprodukowaniu wyrobów w społecznie akceptowanych warunkach i o tym, że dane wyroby powstały zgodnie z podstawowymi normami pracy MOP;

6.  oczekuje, że osoby winne karalnych sądownie zaniedbań i innych czynów przestępczych związanych z zawaleniem się budynku Rana Plaza, pożarem zakładu Tazreen i innymi pożarami zostaną postawione przed sądem; oczekuje, że miejscowe władze i kadra kierownicza zakładów będą współpracować w celu zagwarantowania wszystkim ofiarom pełnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości, by umożliwić im dochodzenie odszkodowania; oczekuje, że ponadnarodowe sieci detalicznej sprzedaży odzieży, które produkowały wyroby w tych zakładach, zaangażują się w stworzenie planu wypłaty odszkodowań; z zadowoleniem przyjmuje podjęte już przez rząd Bangladeszu działania mające na celu wsparcie ofiar i ich rodzin;

7.  wzywa Komisję do rozważenia możliwości wykorzystania instrumentów polityki handlowej, w tym ogólnego systemu preferencji (GSP), jako zachęty do stosowania norm bezpieczeństwa i podstawowych norm pracy MOP oraz do wprowadzenia godziwych płac minimalnych dla poszczególnych sektorów w Bangladeszu;

8.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Europejskiej Służbie Działań Zewnętrznych, wiceprzewodniczącej Komisji / wysokiej przedstawiciel Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa, specjalnemu przedstawicielowi UE ds. praw człowieka, rządom i parlamentom państw członkowskich, Radzie Praw Człowieka ONZ, rządowi i parlamentowi Bangladeszu oraz dyrektorowi generalnemu Międzynarodowej Organizacji Pracy.