Návrh uznesenia - B7-0224/2013/REV1Návrh uznesenia
B7-0224/2013/REV1

  NÁVRH UZNESENIA o pracovných podmienkach a zdravotných a bezpečnostných normách v nadväznosti na nedávne požiare v továrňach a zrútenie budovy v Bangladéši

  20.5.2013 - (2013/2638(RSP))

  predložený na základe vyhlásenia Komisie
  v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

  Thomas Mann, Mairead McGuinness, Elmar Brok, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Roberta Angelilli, Tokia Saïfi, Philippe Boulland, Ivo Belet v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

  Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0223/2013

  Postup : 2013/2638(RSP)
  Postup v rámci schôdze
  Postup dokumentu :  
  B7-0224/2013
  Predkladané texty :
  B7-0224/2013
  Rozpravy :
  Prijaté texty :

  B7‑0224/2013

  Uznesenie Európskeho parlamentu o pracovných podmienkach a zdravotných a bezpečnostných normách v nadväznosti na nedávne požiare v továrňach a zrútenie budovy v Bangladéši

  (2013/2638(RSP))

  Európsky parlament,

  –   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Bangladéši, najmä na uznesenia zo 17. januára 2013[1], 6. septembra 2007[2] a 10. júla 2008[3],

  –   so zreteľom na svoje uznesenia z 25. novembra 2010 o ľudských právach a sociálnych a environmentálnych normách v medzinárodných obchodných dohodách[4] a o sociálnej zodpovednosti podnikov v medzinárodných obchodných dohodách[5],

  –   so zreteľom na Dohodu o spolupráci medzi Európskym spoločenstvom a Bangladéšskou ľudovou republikou o partnerstve a rozvoji[6],

  –   so zreteľom na spoločné vyhlásenie PK/VP Catherine Ashtonovej a komisára pre obchod Karela de Guchta z 30. apríla 2013,

  –   so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Obnovená stratégia EÚ pre sociálnu zodpovednosť podnikov na obdobie rokov 2011 – 2014 (COM(2011)0681),

  –   so zreteľom na Dohovor MOP o podpornom rámci pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci MOP (2006, C-187) a Dohovor o bezpečnosti a zdraví pri práci (1981, C-155), ktoré v Bangladéši neboli ratifikované, ako aj ich príslušné odporúčania (R-197); so zreteľom na Dohovor o inšpekcii práce (1947, C-081), ktorého signatárom je aj Bangladéš, a na jeho odporúčania (R-164),

  –   so zreteľom na Dohovor o inšpekcii práce (1947, C-081), ktorého signatármi sú aj Bangladéš a Pakistan, a na jeho odporúčania (R–164),

  –   so zreteľom na hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv,

  –   so zreteľom na usmernenia OECD pre nadnárodné podniky,

  –   so zreteľom na závery misie MOP na vysokej úrovni v Bangladéši od 1. do 4. mája 2013,

  –   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

  A. keďže EÚ má dobré, dlhodobé vzťahy s Bangladéšom vychádzajúce aj z dohody o spolupráci, partnerstve a rozvoji a keďže EÚ je hlavným obchodným partnerom v Bangladéši;

  B.  keďže Národný tripartitný akčný plán o požiarnej bezpečnosti pre odvetvie konfekčných odevov v Bangladéši z marca 2013 poskytuje platformu pre koordináciu zainteresovaných strán, ktoré chcú začať ďalšie aktivity na presadzovanie požiarnej bezpečnosti;

  C. keďže vývoz textilných výrobkov je pre bangladéšske hospodárstvo jedným z najdôležitejších zdrojov príjmov, ktorého celková hodnota predstavuje ročne približne 15,3 miliardy eur;

  D. keďže v Bangladéši je viac než 5 000 textilných tovární, ktoré zamestnávajú približne 3,5 milióna osôb;

  E.  keďže 24. apríla 2013 sa v meste Savar pri Dháke zrútila budova Rana Plaza, v ktorej sa nachádzali viaceré podniky na výrobu odevov, v dôsledku čoho zahynulo viac než 1 127 osôb a 2 500 osôb bolo zranených;

  F.  keďže zrútená budova bola vybudovaná nelegálne a nespĺňala bezpečnostné normy;

  G. keďže počet obetí sa výrazne zvýšil aj v dôsledku toho, že vlastníci tovární poslali pracovníkov späť do budovy po tom, ako sa na nej deň pred jej zrútením objavili trhliny;

  H. keďže o niekoľko dní neskôr – 8. mája – zahynulo pri požiari v odevnom podniku Tung Hai v štvrti Mirpur v Dháke osem ľudí;

  I.   keďže 24. novembra 2012 pri požiari v továrni spoločnosti Tazreen v priemyselnej časti Ashulia v meste Dháka prišlo o život najmenej 112 osôb a 200 osôb sa pri tomto nešťastí zranilo;

  J.   keďže hoci oficiálne vyšetrovanie dospelo k záveru, že dôvodom požiaru v továrni spoločnosti Tazreen bola sabotáž, príčinou vysokého počtu obetí boli nedostatočné bezpečnostné opatrenia vrátane preplnených priestorov, nedostatku únikových východov a zatvorených výstupných brán, ako aj nesprávna reakcia na núdzovú situáciu zo strany manažmentu;

  K. keďže vyšetrovacia komisia vlády, ktorú zriadilo ministerstvo vnútra spolu so stálym parlamentným výborom na ministerstve práce, dospela k záveru, že majiteľ továrne spoločnosti Tazreen by mal byť trestne stíhaný za neospravedlniteľnú nedbanlivosť, no tento majiteľ nikdy nebol zatknutý; keďže 28. apríla 2013 bol na Najvyššom súde v Bangladéši podaný návrh, v ktorom boli orgány obvinené z nečinnosti a ktorý obsahoval požiadavku na jeho zatknutie;

  L.  keďže v priebehu štyroch týždňov, ktoré uplynuli od požiaru v továrni spoločnosti Tazreen, vypuklo v bangladéšskych textilných a odevných továrňach ďalších 17 požiarov;

  M. keďže pracovné podmienky v bangladéšskych továrňach sú veľmi často zlé, kontrola bezpečnostných predpisov je nedostatočná alebo žiadna, priestory sú preplnené, zabezpečenie proti požiaru a priemyselným haváriám je minimálne, sloboda združovania je obmedzovaná a výška príjmov je z ľudského hľadiska neprijateľná;

  N. keďže pri podobných nešťastiach zahynú v celom Bangladéši a celej južnej Ázii každoročne stovky pracovníkov;

  1.  vyjadruje hlboký zármutok nad stratou životov v dôsledku nedávneho zrútenia budovy a požiarov v továrňach; vyjadruje sústrasť zraneným, ako aj rodinám obetí;

  2.  naliehavo vyzýva vládu Bangladéša, aby okamžite vypracovala účinné predpisy požiarnej ochrany a bezpečnosti budov v súlade s normami Medzinárodnej organizácie práce a následne zabezpečila, aby boli miestnymi výrobcami prísne a účinne presadzované;

  3.  víta uzatvorenie bangladéšskej dohody o protipožiarnej a ochrane bezpečnosti stavieb medzi niektorými odbormi, mimovládnymi organizáciami a nadnárodnými predajcami, ktorá je zameraná na zlepšenie bezpečnostných noriem v miestach výroby a ktorej súčasťou je súhlas s tým, že účastníci budú za takéto opatrenie platiť, a to najmä zriadením nezávislého kontrolného systému a aktívnou podporou vytvárania zdravotných a bezpečnostných komisií, v ktorých budú mať v každej továrni zastúpenie aj pracovníci a ktoré sú podľa zákona povinné, avšak zriedkavo funkčné; vyzýva všetkých príslušných výrobcov značkového textilu na podporu tohto úsilia;

  4.  vyzýva všetky podniky, predovšetkým odevné značky, ktoré majú uzavreté dodávateľské alebo subdodávateľské zmluvy v Bangladéši a ďalších krajinách, aby v plnej miere dodržiavali medzinárodne uznávané postupy v oblasti sociálnej zodpovednosti podnikov, ako sú hlavné zásady OSN v oblasti podnikania a ľudských práv, a aby kriticky preskúmali svoje dodávateľské reťazce s cieľom zabezpečiť, aby sa ich výrobky vyrábali jedine v takých továrňach, ktoré v plnej miere dodržiavajú bezpečnostné normy a pracovné práva;

  5.  vyzýva významné medzinárodné značkové odevné firmy, aby spolupracovali so svojimi subdodávateľmi na zlepšení noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a pracovných noriem; vyzýva maloobchodných predajcov, MVO a všetky ostatné zainteresované strany a prípadne aj Komisiu, aby spolupracovali na vytvorení normy dobrovoľného sociálneho označovania výrobkov, ktorá by potvrdzovala, že výrobok bol vyrobený v súlade so základnými pracovnými podmienkami MOP;

  6.  očakáva, že osoby trestne zodpovedné z nedbanlivosti alebo inak trestne zodpovedné v súvislosti so zrútením budovy Rama Plaza, s požiarom továrne spoločnosti Tazreen alebo so všetkými ostatnými požiarmi budú postavené pred spravodlivosť; očakáva, že miestne orgány a riadiaci pracovníci tovární budú spolupracovať s cieľom zabezpečiť všetkým obetiam neobmedzený prístup k spravodlivosti, aby sa mohli domáhať odškodnenia; očakáva, že nadnárodní maloobchodní predajcovia textilu, ktorý sa vyrábal v týchto továrňach, sa budú podieľať na vytváraní finančného plánu odškodnenia; víta kroky, ktoré už podnikla bangladéšska vláda na podporu obetí a ich rodín;

  7.  vyzýva Komisiu, aby zvážila využívanie svojich nástrojov obchodnej politiky, napríklad prostredníctvom všeobecného systému preferencií, s cieľom podporovať uplatňovanie medzinárodných bezpečnostných noriem a základných pracovných noriem MOP a prispieť k stanoveniu dôstojných minimálnych miezd v jednotlivých odvetviach v Bangladéši;

  8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, vládam a parlamentom členských štátov, Rade OSN pre ľudské práva, vláde a parlamentu Bangladéša a generálnemu riaditeľovi MOP.