Procedură : 2013/2638(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0225/2013

Texte depuse :

B7-0225/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 23/05/2013 - 13.14
CRE 23/05/2013 - 13.14
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2013)0230

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 131kWORD 73k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0223/2013
20.5.2013
PE509.838v01-00
 
B7-0225/2013/REV

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh (2013/2638(RSP))


Phil Bennion, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Sonia Alfano, Edward McMillan-Scott, Jean-Luc Bennahmias în numele Grupului ALDE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la condițiile de muncă și standardele de sănătate și de siguranță în contextul incendiilor ce au avut loc recent în mai multe fabrici și a prăbușirii unei clădiri în Bangladesh (2013/2638(RSP))  
B7‑0225/2013/REV

Parlamentul European,

–   având în vedere Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh,

–   având în vedere Declarația OIM cu privire la principiile și drepturile fundamentale la locul de muncă,

–   având în vedere Pactul mondial al Organizației Națiunilor Unite,

–   având în vedere Rezoluția sa din 14 martie 2013 referitoare la situația din Bangladesh(1),

–   având în vedere Rezoluția din 17 ianuarie 2013 referitoare la victimele provocate recent de incendii ce au avut loc în fabrici de produse textile, îndeosebi în Bangladesh(2),

–   având în vedere Rezoluția sa din 6 februarie 2013 referitoare la responsabilitatea socială a întreprinderilor: un comportament responsabil și transparent al întreprinderilor și o creștere economică durabilă(3),

–   având în vedere Comunicarea Comisiei din 18 mai 2004 intitulată „Dimensiunea socială a globalizării - contribuția politicii UE la acordarea beneficiilor tuturor” (COM(2004)0383),

–   având în vedere inițiativa „Clean Clothes Campaign”,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât o treime din cei 150 de milioane de locuitori ai Bangladeshului trăiesc în condiții de sărăcie extremă;

B.  întrucât confecțiile reprezintă 80 % din volumul total al exporturilor anuale ale Bangladeshului, în valoare de 19 miliarde EUR;

C. întrucât în Bangladesh există peste 5 000 de fabrici de textile, în care lucrează aproximativ 3,5 milioane de persoane, Bangladeshul fiind al doilea exportator mondial de confecții, fiind devansat doar de China;

D. întrucât piața europeană este cea mai mare destinație pentru exporturile de textile și de confecții din Bangladesh;

E.  întrucât, la 24 noiembrie 2012, în urma unui incendiu izbucnit la fabrica Tazreen din cartierul Ashulia din Dhaka, și-au pierdut viața cel puțin 112 persoane; întrucât, la 8 mai 2013, într-un incendiu dintr-o fabrică din Dhaka au murit opt persoane și întrucât se estimează că, din 2005, înainte de tragedia de la Rana Plaza, doar în incendiile din fabricile din Bangladesh au murit 600 de lucrători din industria confecțiilor;

F.  întrucât Pactul mondial al Organizației Națiunilor Unite, un acord format din zece principii pe care întreprinderile se angajează să le respecte și pe care le integrează în activitățile lor comerciale pe bază voluntară, prevede ca întreprinderile să accepte, să sprijine și să aplice, în sfera lor de influență, un set de valori fundamentale în domeniile drepturilor omului, standardelor fundamentale de muncă, mediului și combaterii corupției,

1.  își exprimă tristețea cu privire la pierderea tragică a 1 127 de vieți omenești din cauza prăbușirii clădirii Rana Plaza din Dhaka, care ar fi putut fi evitată; transmite condoleanțe familiilor victimelor, își exprimă compasiunea față de persoanele rănite și condamnă diferitele persoane responsabile deoarece, din nou, nu au reușit să evite pierderea unui număr atât de mare de vieți omenești;

2.  subliniază că aceste accidente evidențiază în mod tragic lipsa standardelor de siguranță în fabrici și dovedesc că sunt necesare măsuri urgente pentru a îmbunătăți punerea în aplicare a standardelor fundamentale de muncă ale OIM și a asigura respectarea într-o mai mare măsură a principiilor responsabilității sociale a întreprinderilor (RSI) de către întreprinderile multinaționale de distribuție a textilelor;

3.  salută faptul că numeroși distribuitori au semnat Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh, cu forță juridică obligatorie, care prevede inspecții independente, comitete pentru sănătate și siguranță conduse de lucrători și accesul sindicatelor în fabrici, dar regretă că a trebuit să se întâmple o tragedie pentru a se lua astfel de măsuri;

4.  solicită insistent întreprinderilor care au refuzat să semneze Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh să-și reanalizeze poziția și să semneze imediat acordul;

5.  reamintește că promovarea responsabilității sociale a întreprinderilor este un obiectiv susținut de Uniunea Europeană, iar Comisia Europeană consideră că Uniunea trebuie să se asigure că politicile externe pe care le pune în aplicare contribuie efectiv la dezvoltarea durabilă și la dezvoltarea socială în aceste țări și că practicile întreprinderilor europene, indiferent de locul în care investesc și își desfășoară activitatea, respectă valorile europene și normele convenite la nivel internațional;

6.  consideră că Acordul privind siguranța este un prim pas, dar că sunt necesare măsuri mai ferme care să deschidă calea unor schimbări istorice în industria textilă din Bangladesh; solicită ca acordul să fie pus în aplicare cât mai curând posibil; reamintește că Bangladeshul nu este singura țară care se confruntă cu astfel de tragedii și consideră că distribuitorii ar trebui să aibă o strategie internațională coerentă în materie de RSI;

7.  invită mărcile de confecții internaționale de prim rang să facă o analiză critică a lanțurilor lor de aprovizionare, să coopereze cu subcontractanții pentru a ameliora standardele de sănătate și siguranță în muncă și să se asigure că în procesul de fabricare a bunurilor exportate de Bangladesh se respectă un nivel corespunzător de standarde de siguranță;

8.  regretă profund că Guvernul din Bangladesh nu este în măsură să asigure respectarea reglementărilor naționale din domeniul construcțiilor; solicită Guvernului și autorităților judiciare competente să ancheteze acuzațiile potrivit cărora neaplicarea reglementărilor în cauză se datorează complicității dintre funcționarii corupți și proprietarii de imobile în scopul reducerii costurilor;

9.  solicită Guvernului din Bangladesh să pună în aplicare Acordul privind siguranța clădirilor și protecția contra incendiilor în Bangladesh, în mod proactiv și cu efect imediat, în special contribuind la educarea lucrătorilor cu privire la modul în care își pot proteja drepturile și siguranța, inclusiv dreptul de a refuza munca în condiții nesigure;

10. solicită Comisiei să monitorizeze punerea în aplicare a acordului și a inițiativelor conexe; este de părere că, dacă nu se înregistrează progrese satisfăcătoare, Uniunea Europeană ar trebui să analizeze alte măsuri care ar putea fi luate pentru a facilita acțiunile, inclusiv posibilitatea aplicării unor restricții comerciale specifice, de exemplu prin sistemul generalizat de preferințe (SGP) – prin care Bangladeshul beneficiază în prezent de un acces scutit de taxe vamale și contingente pe piața UE, în temeiul programului „totul, în afară de arme” – cu scopul de a stimula gestionarea responsabilă a lanțurilor de aprovizionare în care sunt implicate țările în curs de dezvoltare;

11. solicită Comisiei să promoveze activ comportamentul comercial responsabil în rândul întreprinderilor din UE care operează în străinătate, punând un accent deosebit pe asigurarea unei conformități stricte cu obligațiile lor legale, îndeosebi cu standardele și normele internaționale din domeniile drepturilor omului, muncii și mediului; observă că întreprinderile care utilizează RSI ca instrument de marketing ar trebui să ia măsuri pentru a se asigura că declarațiile făcute sunt corecte;

12. invită întreprinderile multinaționale, distribuitorii, ONG-urile și toți ceilalți actori implicați, inclusiv, după caz, Comisia, să colaboreze în vederea elaborării unui standard de etichetare care să certifice că un produs a fost fabricat cu respectarea standardelor fundamentale de muncă ale OIM și să înăsprească controalele conformității cu aceste etichete; observă că acest lucru ar asigura și furnizarea mai multor informații consumatorilor cu privire la fabricarea unui produs;

13. regretă intenția Comisiei de a retrage propunerea de regulament privind indicarea țării de origine a anumitor produse importate din țări terțe; subliniază importanța propunerii ca mijloc de a acorda valoare producției de înaltă calitate și standardelor sociale și de mediu;

14. salută reformele recente inițiate de Guvernul din Bangladesh, printre care decizia care ar fi trebuit adoptată cu mult timp în urmă, în cadrul Planului de acțiune tripartit, de a permite celor 4 milioane de lucrători din industria confecțiilor să își înființeze sindicate fără permisiunea prealabilă a proprietarilor fabricilor;

15. salută propunerile partenerilor la acordul tripartit ca, până la sfârșitul lui 2013, să se elaboreze un pachet de reformă a legislației muncii, să se evalueze siguranța structurală a clădirilor și normele de protecție a incendiilor în cazul tuturor fabricilor de confecții care funcționează în Bangladesh, precum și să se adopte diverse măsuri imediate, cum ar fi mutarea fabricilor nesigure; subliniază importanța adoptării și punerii în aplicare a acestor propuneri;

16. sprijină apelul adresat OIM de partenerii la acordul tripartit de a se organiza un program de formare și perfecționare destinat lucrătorilor răniți în tragediile de la fabricile Tazreen Fashions Ltd și Smart Export Garments și în cele din clădirea Rana Plaza;

17. regretă că Bangladeshul a refuzat până acum să semneze Convențiile OIM 87 și 98 privind libertatea de asociere și negocierile colective și Convențiile 29 și 105 privind combaterea și abolirea muncii forțate;

18. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție Consiliului, Comisiei, guvernelor și parlamentelor statelor membre, Vicepreședintelui Comisiei/Înaltului Reprezentant al Uniunii pentru afaceri externe și politica de securitate, Reprezentantului Special al UE pentru drepturile omului, guvernelor și parlamentelor Bangladeshului și Pakistanului, precum și Directorului General al Organizației Internaționale a Muncii.

(1)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0100.

(2)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0027.

(3)

Texte adoptate, P7_TA(2013)0049.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate