Διαδικασία : 2013/2611(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0226/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0226/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 23/05/2013 - 13.7
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0223

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 132kWORD 92k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0199/2013
20.5.2013
PE509.839v01-00
 
B7-0226/2013

εν συνεχεία δήλωσης της Αντιπροέδρου της Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για την Εξωτερική Πολιτική και την Πολιτική Ασφάλειας

σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού


σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες (2013/2611(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Ρόδη Κράτσα-Τσαγκαροπούλου, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των σύρων προσφύγων στις γειτονικές χώρες (2013/2611(RSP))  
B7‑0226/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Συρία, του 2011, του 2012 και του 2013,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Συρία, το 2011, το 2012 και το 2013,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής / Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις στις οποίες προέβη η Επίτροπος που είναι αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών και του Ύπατου Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τη Συρία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, του 1948,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα, το Διεθνές Σύμφωνο για τα Οικονομικά, Κοινωνικά και Πολιτιστικά Δικαιώματα, τη Σύμβαση κατά των Βασανιστηρίων και άλλων Τρόπων Σκληρής, Απάνθρωπης και Ταπεινωτικής Μεταχείρισης ή Τιμωρίας, τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού και το Προαιρετικό Πρωτόκολλο σχετικά με την Εμπλοκή Παιδιών σε Ένοπλες Συγκρούσεις, καθώς και τη Σύμβαση για την Πρόληψη και την Τιμωρία του Εγκλήματος της Γενοκτονίας, πράξεις στις οποίες η Συρία είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με εκτίμηση του ΟΗΕ, από την έναρξη της βίαιης καταστολής των ειρηνικών διαδηλώσεων στη Συρία, τον Μάρτιο του 2011, έχουν σκοτωθεί τουλάχιστον 80.000 άνθρωποι, ως επί το πλείστον άμαχοι, λαμβάνοντας υπόψη ότι η ακραία βία, όπως η χρήση βαρέως οπλισμού και οι βομβαρδισμοί σε κατοικημένες περιοχές, όπως επίσης οι σφαγές που διαπράττουν ο συριακός στρατός, οι δυνάμεις ασφαλείας και η Σαμπίχα, καθώς και οι διάφορες δυνάμεις της αντιπολίτευσης, αυξάνονται συνεχώς·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι κάθε περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της κατάστασης στη Συρία θα είχε σοβαρές επιπτώσεις στον άμαχο πληθυσμό της, που ήδη αντιμετωπίζει μια ραγδαία επιδεινούμενη ανθρωπιστική κατάσταση, και θα συνέχιζε επίσης να πλήττει την ασφάλεια και τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και ειδικότερα της Ιορδανίας και του Λιβάνου, με απρόβλεπτες προεκτάσεις και επιπτώσεις·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Μάιο του 2013 πάνω από 1,2 εκατομμύρια άνθρωποι από τη Συρία ήταν καταχωρημένοι ως πρόσφυγες στην περιοχή, ενώ είναι πάνω από 230.000 εκείνοι που περιμένουν να καταχωρηθούν· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν πάνω από 462.000 πρόσφυγες στον Λίβανο και πάνω από 460.000 στην Ιορδανία, όπως επίσης πάνω από 320.000 στην Τουρκία, πάνω από 145.000 στο Ιράκ και πάνω από 66.000 στην Αίγυπτο· λαμβάνοντας υπόψη ότι το γραφείο του Ύπατου Εκπροσώπου των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες εκτιμά πως στο τέλος του 2013 οι πρόσφυγες από τη Συρία θα φτάσουν τα 3,5 εκατομμύρια·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαρκής εισροή προσφύγων από τη Συρία αυξάνει την πίεση προς τις γειτονικές χώρες και τροφοδοτεί εντάσεις σε ορισμένες περιοχές·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη τις εκτιμήσεις σύμφωνα με τις οποίες 6,5 εκατομμύρια άνθρωποι στη Συρία πλήττονται από τη βία και έχουν ανάγκη από ανθρωπιστική βοήθεια· λαμβάνοντας επίσης υπόψη την εκτίμηση ότι 4.250.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί μέσα στην Συρία·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφυγες που ζουν στη Συρία (Παλαιστίνιοι, Ιρακινοί, Αφγανοί, Σομαλοί και Σουδανοί) περιέρχονται σε διαρκώς επισφαλέστερη θέση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ιδιαίτερα οι Παλαιστίνιοι παρασύρονται στη σύγκρουση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το περιφερειακό σχέδιο απόκρισης για τη Συρία εκθέτει την κοινή απόκριση των 55 οργανισμών που δραστηριοποιούνται για την παροχή βοήθειας στους σύρους πρόσφυγες σε πέντε κράτη και έχει τέσσερεις τομείς προτεραιότητας: προστασία, έκτακτη απόκριση, βοήθεια σε πρόσφυγες που δεν ζουν σε καταυλισμούς και ετοιμότητα για καταστάσεις έκτακτης ανάγκης·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 22 Απριλίου 2013 το συνολικό ποσό της ανθρωπιστικής βοήθειας που διέθεσε η ΕΕ αποκρινόμενη στην κρίση της Συρίας ανήλθε σε 473 εκατομμύρια ευρώ περίπου, 200 εκατομμύρια ευρώ  από την ίδια την ΕΕ και περίπου 273 εκατομμύρια ευρώ από τα κράτη μέλη, λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 13 Μαΐου 2013 η Επιτροπή ανακοίνωσε πρόσθετη χρηματοδότηση ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ είναι ως τώρα ο μεγαλύτερος χορηγός βοήθειας·

1.  καταδικάζει αυστηρά τη χρήση βίας αδιακρίτως από τις συριακές αρχές κατά του άμαχου πληθυσμού, και ιδιαίτερα τους σκόπιμους φόνους γυναικόπαιδων και τις μαζικές εκτελέσεις στα χωριά· εκφράζει τη βαθύτατη ανησυχία του για τη βαρύτητα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και για τα πιθανά εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας που εγκρίνουν ή διαπράττουν οι συριακές αρχές, ο συριακός στρατός, οι δυνάμεις ασφαλείας και οι συνεργαζόμενες παραστρατιωτικές ομάδες· καταδικάζει τις συνοπτικές εξωδικαστικές εκτελέσεις και όλες τις άλλες μορφές παραβίασης των δικαιωμάτων του ανθρώπου που διαπράττονται από τις ομάδες και τις δυνάμεις που αντιτίθενται στο καθεστώς του Προέδρου Άσαντ·

2.  εκφράζει τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων· επαναλαμβάνει την αλληλεγγύη του προς τον αγώνα του Συριακού λαού για ελευθερία, αξιοπρέπεια και δημοκρατία, και εξαίρει το θάρρος και την αποφασιστικότητά του·

3.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς όλους τους ένοπλους εμπλεκόμενους να θέσουν άμεσα τέρμα στη βία στη Συρία· καλεί την Κυβέρνηση της Συρίας να αποσύρει αμέσως τον συριακό στρατό από τις πολιορκημένες κωμοπόλεις και πόλεις, και να απελευθερώσει αμέσως όλους τους κρατούμενους διαδηλωτές, τους πολιτικούς κρατουμένους, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους μπλόγκερ και τους δημοσιογράφους· ζητεί μια ειρηνική και γνήσια πολιτική διαδικασία εκδημοκρατισμού υπό συριακή ευθύνη, που να ανταποκρίνεται στις νόμιμες προσδοκίες του συριακού λαού και να στηρίζεται σε έναν διάλογο χωρίς αποκλεισμούς, με τη συμμετοχή όλων των δημοκρατικών δυνάμεων και συνιστωσών της συριακής κοινωνίας, με σκοπό την δρομολόγηση μιας διεργασίας ριζικών δημοκρατικών μεταρρυθμίσεων που θα συνυπολογίζει την ανάγκη να επιτευχθεί εθνική συμφιλίωση και θα αναλάβει να επιτύχει το σεβασμό των δικαιωμάτων και ελευθεριών των μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των εθνοτικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών και λοιπών μειονοτήτων·

4.  υποστηρίζει την κοινή έκκληση των Υπουργών των Εξωτερικών των ΗΠΑ, Τζον Κέρι, και της Ρωσίας, Σεργκέι Λαβρόφ, για τη σύγκληση διεθνούς ειρηνευτικής διάσκεψης για τη Συρία το συντομότερο δυνατόν, σε συνέχεια της Διάσκεψης της Γενεύης, του Ιουνίου του 2012·

5.  ζητεί από τις συριακές αρχές να επιτρέψουν την ταχεία παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας και την πλήρη πρόσβαση των ανθρωπιστικών οργανώσεων, και να διευκολύνουν την εφαρμογή ανθρωπιστικών εκεχειριών ώστε να καταστεί δυνατή η ασφαλής παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας· τονίζει και πάλι, ότι το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο πρέπει να τηρείται πλήρως από όλους τους εμπλεκομένους στην κρίση· καλεί όλα τα ενεχόμενα μέρη να προστατεύσουν τον άμαχο πληθυσμό, να επιτρέψουν την πλήρη και ανεμπόδιστη πρόσβαση σε τροφή, νερό και ηλεκτρικό ρεύμα, και να απέχουν από τη χρήση κάθε μορφής εκφοβισμού και βίας εις βάρος ασθενών, ιατρών, νοσηλευτικού προσωπικού και προσωπικού της ανθρωπιστικής βοήθειας· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να εντείνουν τις προσπάθειές τους να βρουν εναλλακτικούς τρόπους παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στον λαό της Συρίας, παρ’ όλα τα εμπόδια και τις δυσκολίες·

6.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι τον Μάρτιο του 2013 ο ΟΗΕ ξεκίνησε ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τις καταγγελίες για πιθανή χρήση χημικών όπλων στη Συρία·

7.  εκφράζει την ανησυχία του για την περαιτέρω στρατιωτικοποίηση της σύγκρουσης και για τη θρησκευτική μισαλλοδοξία· επισημαίνει τον ρόλο των διαφόρων περιφερειακών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών όπλων, και ανησυχεί για τις πιθανότητες επέκτασης της συριακής σύγκρουσης και στις γειτονικές χώρες· καταδικάζει αυστηρά τη βομβιστική επίθεση με παγιδευμένο αυτοκίνητο στις 11 Μαΐου 2013, που προκάλεσε τον θάνατο και τον τραυματισμό δεκάδων ανθρώπων κοντά σε έναν καταυλισμό σύρων προσφύγων στην πόλη Ρεϊχανλί στην επαρχία Χατάι στη νοτιοανατολική Τουρκία·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση του Συμβουλίου, της 22ας Απριλίου 2013, σχετικά με την τροποποίηση των περιοριστικών μέτρων κατά της Συρίας προκειμένου να παρέχεται μεγαλύτερη μη φονική υποστήριξη και τεχνική βοήθεια για την προστασία των αμάχων· καλεί την ΕΥΕΔ να υποβάλει λεπτομερή επισκόπηση της σύνθεσης της συριακής αντιπολίτευσης, αναφέροντας ποια μέρη της είναι περισσότερο προσηλωμένα στις παγκόσμιες αρχές της δημοκρατίας, του κράτους δικαίου, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, και συνεπώς καταλληλότερα να λάβουν την ευρωπαϊκή υποστήριξη·

9.  επικροτεί τις συνεχιζόμενες προσπάθειες των γειτονικών χωρών στο πεδίο της φιλοξενίας και της παροχής ανθρωπιστικής βοήθειας στους πρόσφυγες από τη Συρία, και ζητεί στο πλαίσιο αυτό μεγαλύτερη διεθνή υποστήριξη και βοήθεια· τονίζει είναι καθοριστικό να βρεθεί μια βιώσιμη απάντηση στην ανθρωπιστική κρίση τόσο μέσα στη Συρία όσο και για τους πρόσφυγες από τη Συρία στις γειτονικές χώρες· απευθύνει έκκληση στις γειτονικές χώρες να συνεχίσουν να προσφέρουν προστασία στους πρόσφυγες από τη Συρία και στους εκτοπισμένους και, σύμφωνα με τις διεθνείς υποχρεώσεις τους, να μην απελάσουν ούτε να επαναπατρίσουν στη Συρία κανέναν από αυτούς· τονίζει την ανάγκη συνεργασίας με τον Ερυθρό Σταυρό· εκφράζει την ικανοποίησή του για την προθυμία της ΕΕ να προσφέρει πρόσθετη υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών πόρων, για να βοηθήσει τις γειτονικές χώρες να φιλοξενήσουν τον αυξανόμενο αριθμό προσφύγων από τη Συρία·

10.  επισημαίνει ότι ο συνωστισμός στους καταυλισμούς προσφύγων στις γειτονικές χώρες της Συρίας εντείνεται, θέτοντας υπό πίεση τις εγκαταστάσεις υγιεινής και συμβάλλοντας στην εκδήλωση ασθενειών και εντάσεων· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να αξιολογηθούν οι συνθήκες διαβίωσης των προσφύγων που ζουν εντός και εκτός των καταυλισμών·

11.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δήλωση της Επιτρόπου που είναι αρμόδια για τη διεθνή συνεργασία, την ανθρωπιστική βοήθεια και την αντιμετώπιση κρίσεων, στις 23 Απριλίου 2013, ότι δεδομένων των κινδύνων εξάπλωσης, πρέπει να λάβουμε μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για να βοηθήσουμε τους σύρους πρόσφυγες και να υποστηρίξουμε τις χώρες υποδοχής τους·

12.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση που ανέλαβαν κατά τη Διάσκεψη των Χορηγών Βοήθειας, στις 30 Ιανουαρίου 2013 στο Κουβέιτ, τα κράτη μέλη και άλλοι χορηγοί βοήθειας, να διαθέσουν 1,5 δισ. δολάρια ΗΠΑ· επισημαίνει ότι η νέα αυτή χρηματοδότηση θα είναι κατά ένα μέρος επιπλέον της προβλεπόμενης στο περιφερειακό σχέδιο απόκρισης στην κρίση της Συρίας· καλεί όλους τους χορηγούς βοήθειας να τηρήσουν τις δεσμεύσεις τους στο ακέραιο·

13.  καλεί την ΕΕ να υποστηρίξει τη δημιουργία ασφαλών περιοχών κατά μήκος των συνόρων Τουρκίας-Συρίας και ενδεχομένως μέσα στη Συρία, καθώς και τη δημιουργία ανθρωπιστικών διαδρόμων από τη διεθνή κοινότητα·

14.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση τύπου του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 18 Απριλίου 2013 για τη Συρία· ζητεί από τις χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, και ιδιαίτερα από τη Ρωσία και την Κίνα, να ανταποκριθούν στις ευθύνες τους και να θέσουν τέλος στη βία και την καταστολή εις βάρος του συριακού λαού, μεταξύ άλλων με την έκδοση ψηφίσματος του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών βασισμένου στην ανακοίνωση τύπου της 18ης Απριλίου 2013· καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής και Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να επιτύχει την έγκριση μιας απόφασης από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, ασκώντας αποτελεσματική διπλωματική πίεση τόσο στη Ρωσία όσο και στην Κίνα· καλεί την ΕΕ να συνεχίσει να διερευνά στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ όλες τις εναλλακτικές λύσεις στο πλαίσιο της «Ευθύνης Παροχής Προστασίας» (RtoP), σε στενή συνεργασία με τις ΗΠΑ, την Τουρκία και τον Αραβικό Σύνδεσμο, προκειμένου να βοηθήσουν τον συριακό λαό και να σταματήσουν την αιματοχυσία· ζητεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών να παραπέμψει την κατάσταση στη Συρία στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για επίσημη έρευνα· υποστηρίζει σθεναρά τις εργασίες της Ανεξάρτητης Επιτροπής Έρευνας για την κατάσταση στη Συρία και εκφράζει την ικανοποίησή του για την επικαιροποιημένη έκθεση·

15.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας, την Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Ρωσικής Ομοσπονδίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, την κυβέρνηση και τη Βουλή των Αντιπροσώπων των Ηνωμένων Πολιτειών, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Λιβάνου, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο του Χασεμιτικού Βασιλείου της Ιορδανίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Τουρκικής Δημοκρατίας, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατία του Ιράκ, την κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Δημοκρατίας της Αιγύπτου, τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, τον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών, τον Γενικό Γραμματέα του Συνδέσμου των Αραβικών Κρατών, και στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Συριακής Αραβικής Δημοκρατίας.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου