Resolutsiooni ettepanek - B7-0226/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0226/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu fraktsiooni PPE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0199/2013

Menetlus : 2013/2611(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0226/2013
Esitatud tekstid :
B7-0226/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0226/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria pagulaste olukorra kohta Süüria naaberriikides

(2013/2611(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta,

–   võttes arvesse välisasjade nõukogu 2011., 2012. ja 2013. aasta järeldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2011., 2012. ja 2013. aasta järeldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avaldusi Süüria kohta,

–    võttes arvesse Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku avaldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsioone Süüria kohta,

–   võttes arvesse ÜRO peasekretäri ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku avaldusi Süüria kohta,

–   võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

–   võttes arvesse kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelist pakti, majanduslike, sotsiaalsete ja kultuuriliste õiguste rahvusvahelist pakti, piinamise ning muu julma, ebainimliku või inimväärikust alandava kohtlemise ja karistamise vastast konventsiooni, lapse õiguste konventsiooni ja selle fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse ning genotsiidi vältimise ja selle eest karistamise konventsiooni, millega Süüria on ühinenud,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et ÜRO hinnangul on Süürias alates 2011. aasta märtsist, kui seal hakati rahumeelsete protestimeeleavaldajate vastu vägivalda kasutama, surma saanud vähemalt 80 000 inimest, enamik neist tsiviilelanikud; arvestades, et üha kasvab äärmuslik vägivald, nagu raskerelvade ja mürsutule kasutamine rahvastatud aladel ning inimeste julm tapmine Süüria armee, julgeolekujõudude ja Shabiha üksuste, aga ka mitmete opositsioonijõudude poolt;

B.  arvestades, et Süüria olukorra edasisel militariseerimisel oleks tõsine mõju riigi tsiviilelanikkonnale, kelle humanitaarolukord juba niigi kiiresti halveneb, ning see mõjutaks kestvalt ka suurema piirkonna, eeskätt Jordaania ja Liibanoni julgeolekut ja stabiilsust, ning selle mõjud ja tagajärjed oleksid ettearvamatud;

C. arvestades, et 2013. aasta mais on piirkonnas pagulastena registreeritud üle 1,2 miljoni Süüriast pärit inimese ning rohkem kui 230 000 inimest ootab arvelevõtmist; arvestades, et Liibanonis on rohkem kui 462 000 ja Jordaanias rohkem kui 460 000 pagulast, Türgis üle 320 000, Iraagis üle 145 000 ja Egiptuses üle 66 000; arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet prognoosi kohaselt tõuseb Süüria pagulaste koguarv 2013. aasta lõpuks 3,5 miljoni inimeseni;

D. arvestades, et Süüria põgenike katkematu sissevool suurendab naaberriikide koormust ja kasvatab mõnes paikkonnas pingeid;

E.  arvestades, et Süürias kannatab hinnanguliselt 6,5 miljonit inimest vägivalla all ja vajab humanitaarabi; arvestades, et Süüria riigisiseste põgenike arvu hinnatakse 4 250 000-le;

F.  arvestades, et Süürias elavate pagulaste – Palestiinast, Iraagist, Afganistanist, Somaaliast ja Sudaanist pärit inimeste olukord muutub ebakindlamaks; arvestades, et nimelt palestiinlasi kistakse konfliktidesse;

G. arvestades, et Süüriale keskenduvas piirkondlikus reageerimiskavas (Syria Regional Response Plan) annavad oma ühise vastuse need 55 asutust, kes osalevad Süüria pagulaste abistamises viies eri riigis, ning selles kavas on neli prioriteetset valdkonda: kaitse, reageerimine hädaolukorrale, väljaspool pagulaslaagreid olevate pagulaste abistamine ja hädaolukorraks valmisolek;

H. arvestades, et 2013. aasta 22. aprilli seisuga oli EL vastusena Süüria kriisile andnud humanitaarabi kokku ligi 473 miljoni euro väärtuses, sellest 200 miljonit eurot ELi enda ja ligi 273 miljonit eurot liidu liikmesriikide poolt; arvestades, et 12. mail 2013 teatas Euroopa Komisjon, et abi rahastamiseks eraldatakse täiendavalt 65 miljonit eurot; arvestades, et EL on seniajani suurim abiandja;

1.  mõistab karmilt hukka Süüria ametivõimude valimatu vägivalla oma riigi tsiviilelanike vastu, eriti laste ja naiste sihiliku tapmise ning massihukkamised külades; on sügavalt mures Süüria ametivõimude, Süüria sõjaväe, julgeolekujõudude ja nendega seotud relvarühmituste loal ja/või nende poolt toime pandud ränkade inimõiguste rikkumiste ja võimalike inimsusvastaste kuritegude pärast; mõistab hukka kohtuvälised kiirkorras hukkamised ja kõik muud inimõiguste rikkumised, mida panevad toime Assadi režiimi vastased rühmitused ja jõud;

2.  avaldab kaastunnet ohvrite perekondadele; rõhutab veel kord oma solidaarsust Süüria inimestega nende võitluses vabaduse, inimväärikuse ja demokraatia eest ning tunnustab nende julgust ja otsusekindlust;

3.  kutsub kõiki Süüria relvakonflikti osalisi veel kord üles vägivalda viivitamatult lõpetama; kutsub Süüria valitsust üles oma armee üksusi sissepiiratud asulate ja linnade ümbert viivitamata ära viima ning vabastama kohe kõik kinnipeetud meeleavaldajad, poliitvangid, inimõiguste kaitsjad, blogipidajad ja ajakirjanikud; nõuab Süürias rahumeelset ja tõeliselt Süüriast endast juhitavat poliitilist üleminekut demokraatiale, nii et see vastaks Süüria rahva õiguspärastele nõudmistele ja rajaneks Süüria ühiskonna kõiki demokraatlikke jõude ja osapooli kaasaval dialoogil eesmärgiga algatada põhjaliku demokraatliku reformi protsess, milles võetakse arvesse ka vajadust tagada rahvuslik leppimine ning kohustutakse tagama vähemuste, kaasa arvatud etniliste, usuliste, kultuuriliste ja muude vähemuste õiguste ja vabaduste austamine;

4.  toetab USA riigisekretäri John Kerry ja Venemaa välisministri Sergei Lavrovi ühist üleskutset: korraldada 2012. aasta juunis toimunud Genfi konverentsi järelmeetmena võimalikult kiiresti rahvusvaheline Süüria rahukonverents;

5.  kutsub Süüria ametivõime üles võimaldama kiiret humanitaarabi andmist ja vaba pääsu humanitaarorganisatsioonidele ning aitama rakendada rahuvaheaegu – n-ö humanitaarvaheaegu, mille vältel humanitaarabi oleks võimalik turvaliselt kohale toimetada; rõhutab veel kord, et kõik kriisi osalised peavad täiel määral järgima rahvusvahelist humanitaarõigust; kutsub kõiki osalisi üles kaitsma tsiviilisikuid, võimaldama täielikku ja takistusteta juurdepääsu toiduainetele, vee- ja elektrivarustusele ning hoiduma patsientide, arstide, tervishoiutöötajate ja abitöötajate mis tahes hirmutamisest ja nende vastu vägivalla kasutamisest; kutsub ELi ja selle liikmesriike üles kõikidest takistustest ja raskustest hoolimata suurendama jõupingutusi humanitaarabi osutamiseks Süüria inimestele;

6.  peab õigeks, et ÜRO alustas 2013. aasta märtsis sõltumatut uurimist seoses väidetega, et Süürias kasutatakse võib-olla keemiarelvi;

7.  on mures konflikti jätkuva militariseerimise ja usupõhise vägivalla leviku pärast; märgib, et oma osa toimuvas, sealhulgas relvadega varustamises, on mitmesugustel piirkondlikel jõududel, ning peab murettekitavaks Süüria konflikti mõjude ülekandumist naaberriikidesse; mõistab karmilt hukka 11. mail 2013 Türgi kaguosas Hatay provintsis Reyhanli linnas Süüria põgenikelaagri lähedal toimunud autopommiplahvatused, milles sai surma ja vigastada kümneid inimesi;

8.  tunnustab nõukogu 22. aprilli 2013. aasta otsust muuta Süüria suhtes rakendatud piiravaid meetmeid, et tsiviilisikute kaitseks oleks võimalik anda rohkem nn mittesurmavat abi (non-lethal support) ja tehnilist abi; palub Euroopa välisteenistusel esitada üksikasjaliku ülevaate Süüria opositsiooni koostise kohta ning märkida selles, missugused opositsiooni osad tunnistavad enim demokraatia, õigusriigi, inimõiguste ja põhivabaduste universaalseid väärtusi ning oleksid seetõttu Euroopa abi saajatena kõige paremini sobivad;

9.  tunnustab Süüria naaberriikide kestvaid pingutusi, et Süüria põgenikke vastu võtta ja nendele humanitaarabi osutada, ning nõuab sellega seoses rahvusvahelise toetuse ja abi suurendamist; rõhutab, et ülimalt tähtis on leida humanitaarkriisile vastupidav lahendus nii Süürias endas kui ka naaberriikides asuvate Süüria pagulaste puhul; kutsub naaberriike üles võimaldama Süüria pagulastele ja sisepõgenikele jätkuvalt kaitset ning kooskõlas oma rahvusvaheliste kohustustega hoiduma nende isikute väljasaatmisest ja Süüriasse tagasisaatmisest; rõhutab, et vaja on teha koostööd Punase Ristiga; hindab positiivselt ELi valmidust pakkuda täiendavat abi, sealhulgas rahalisi vahendeid, et aidata Süüria naaberriikidel üha suurenevat Süüria põgenike hulka vastu võtta;

10. märgib, et ülerahvastus Süüria naaberriikides asuvates pagulaslaagrites suureneb ning see tekitab tõsiseid raskusi sanitaartingimuste tagamisel ning soodustab haiguste puhkemist ja pingete vallandumist; rõhutab, et oluline on hinnata nii pagulaslaagrites kui ka väljaspool asuvate pagulaste elutingimusi;

11. toetab Euroopa Komisjoni rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku 23. aprilli 2013. aasta avaldust, milles märgitakse, et võttes arvesse mõjude ülekandumise ohtu, tuleb meil esitada terviklik meetmete pakett Süüria pagulaste abistamiseks ja pagulasi vastuvõtvate riikide toetuseks;

12. peab õigeks 1,5 miljardi USA dollari eraldamist, mida lubasid ELi liikmesriigid ja teised riigid 30. jaanuaril 2013 Kuveidis toimunud abiandjate konverentsil; märgib, et see uus rahastus täiendab osaliselt Süüriale keskenduvat piirkondlikku reageerimiskava; kutsub kõiki abiandjaid üles võetud kohustusi täies ulatuses täitma;

13. kutsub ELi üles toetama turvapaikade loomist Türgi–Süüria piiril ja võimaluse korral ka Süürias, samuti humanitaarkoridoride loomist rahvusvahelise üldsuse poolt;

14. hindab positiivselt ÜRO Julgeolekunõukogu 18. aprilli 2013. aasta pressiteadet Süüria kohta; kutsub ÜRO Julgeolekunõukogu liikmeid, eriti Venemaad ja Hiinat üles järgima oma kohustust teha lõpp Süüria rahva vastu suunatud vägivallale ja repressioonidele, ning võtma sel eesmärgil vastu ka ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni, mis põhineks julgeolekunõukogu 18. aprilli 2013. aasta pressiteatel; kutsub komisjoni asepresidenti ja kõrget esindajat üles tegema kõik võimaliku, et tagada ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni vastuvõtmine, ning avaldama selleks nii Venemaale kui ka Hiinale mõjuvat diplomaatilist survet; kutsub ELi üles jätkama ÜRO Julgeolekunõukogus tihedas koostöös USA, Türgi ja Araabia Riikide Liigaga „kaitsmise kohustuse” (R2P) põhimõtte alusel kõikide variantide kaalumist, et abistada Süüria rahvast ning peatada verevalamine; nõuab, et ÜRO Julgeolekunõukogu esitaks Rahvusvahelisele Kriminaalkohtule taotluse korraldada Süüria olukorra hindamiseks ametlik uurimine; toetab kindlalt Süüria olukorra uurimise sõltumatu komisjoni tööd ning tunnustab komisjoni ajakohastatud aruannet;

15. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, Euroopa välisteenistusele, liikmesriikide parlamentidele ja valitsustele, Vahemere Liidu parlamentaarsele assambleele, Venemaa Föderatsiooni valitsusele ja parlamendile, Hiina Rahvavabariigi valitsusele ja parlamendile, Ameerika Ühendriikide valitsusele ja esindajatekojale, Liibanoni Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Jordaania Hašimiidi Kuningriigi valitsusele ja parlamendile, Türgi Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Iraagi Vabariigi valitsusele ja parlamendile, Egiptuse Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile, ÜRO peasekretärile, ÜRO pagulaste ülemvolinikule, Araabia Riikide Liiga peasekretärile ning Süüria Araabia Vabariigi valitsusele ja parlamendile.