Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0226/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0226/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu PPE frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0199/2013

Procedūra : 2013/2611(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0226/2013
Pateikti tekstai :
B7-0226/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0226/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl Sirijos pabėgėlių padėties kaimyninėse šalyse

(2013/2611(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2011, 2012 ir 2013 metų Užsienio reikalų tarybos išvadas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 2011, 2012 ir 2013 metų Europos Vadovų Tarybos išvadas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pirmininko pavaduotojos ir Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Komisijos narės, atsakingos už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą, pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinės Asamblėjos rezoliucijas dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Jungtinių Tautų Generalinio Sekretoriaus ir Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į 1948 m. Visuotinę žmogaus teisių deklaraciją,

–   atsižvelgdamas į Tarptautinį pilietinių ir politinių teisių paktą, Tarptautinį ekonominių, socialinių ir kultūrinių teisių paktą, Konvenciją prieš kankinimą ir kitokį žiaurų, nežmonišką ar žeminantį elgesį ar baudimą, Vaiko teisių konvenciją ir fakultatyvinį protokolą dėl vaikų dalyvavimo ginkluotuose konfliktuose ir Konvenciją dėl kelio užkirtimo genocido nusikaltimui ir baudimo už jį, kuriuos Sirija yra pasirašiusi,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi, remiantis JT vertinimu, nuo smurtinio taikių protestų Sirijoje malšinimo pradžios 2011 m. kovo mėn. žuvo ne mažiau nei 80 000 žmonių, dauguma kurių buvo civiliai; kadangi vis didėja ypatingai žiauraus smurto mastai, pvz., naudojama sunkioji artilerija ir vyksta gyvenamų vietovių apšaudymai ir vis dažnėja Sirijos armijos, saugumo pajėgų ir šabichų kovotojų, taip pat įvairių opozicijos grupuočių vykdomi žudymai;

B.  kadangi bet koks tolesnis padėties Sirijoje militarizavimas darytų didelį poveikį jos civiliams gyventojams, kurie jau dabar susiduria su sparčiai blogėjančia humanitarine padėtimi, ir taip pat toliau kenktų visam regionui, ypač Jordanijai ir Libanui, saugumo ir stabilumo požiūriu, o įvykių eiga ir pasekmės būtų nenuspėjamos;

C. kadangi 2013 m. gegužės mėn. per 1,2 mln. asmenų iš Sirijos yra užsiregistravę kaip pabėgėliai regione ir daugiau nei 230 000 asmenų laukia registracijos; kadangi Libane yra daugiau nei 462 000 pabėgėlių, Jordanijoje – daugiau nei 460 000, Turkijoje – daugiau nei 320 000, Irake – daugiau nei 145 000 ir Egipte – daugiau nei 66 000; kadangi Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro biuras numato, kad iki 2013 m. pabaigos iš viso bus 3,5 mln. pabėgėlių iš Sirijos;

D. kadangi nenutrūkstamas pabėgėlių iš Sirijos antplūdis didina kaimyninėms šalims tenkančią naštą ir kursto įtampą kai kuriuose rajonuose;

E.  kadangi manoma, kad smurto Sirijoje poveikį patiria 6,5 mln. asmenų ir jiems reikalinga humanitarinė pagalba; kadangi taip pat manoma, kad Sirijos viduje perkelta 4 250 000 asmenų;

F.  kadangi pabėgėliai (iš Palestinos, Irako, Afganistano, Somalio ir Sudano), gyvenantys Sirijoje, tampa labiau pažeidžiami; kadangi ypač palestiniečiai įtraukiami į konfliktą;

G. kadangi Sirijos regioninio atsako plane numatytas 55 agentūrų, teikiančių pagalbą Sirijos pabėgėliams penkiose šalyse, bendras atsakas ir nustatytos keturios prioritetinės sritys: apsauga, reagavimas į kritišką padėtį, pagalba pabėgėliams, kurie nėra pabėgėlių stovykloje, ir parengtis blogiausiems atvejams;

H. kadangi 2013 m. balandžio 22 d. visa parama, kurią suteikė ES, reaguodama į Sirijos krizę, siekė beveik 473 mln. EUR, iš kurių 200 mln. EUR suteikė pati ES ir 273 mln. EUR – valstybės narės; kadangi 2013 m. gegužės 12 d. Komisija paskelbė, kad papildomai skiria 65 mln. EUR; kadangi ES yra didžiausia paramos teikėja, gerokai aplenkianti kitus donorus;

1.  griežtai smerkia Sirijos valdžios institucijų nesirinktinai vykdomą smurtą prieš savo šalies civilius gyventojus, ypač tikslinį vaikų ir moterų žudymą ir masines egzekucijas kaimuose; išreiškia itin didelį susirūpinimą dėl žmogaus teisių pažeidimų sunkumo ir galimų nusikaltimų prieš žmoniją, kuriems pritarė ir (arba) kuriuose dalyvavo Sirijos valdžios institucijos, Sirijos armija, saugumo pajėgos ir jiems pavaldi milicija; smerkia be teisminio nagrinėjimo įvykdytus mirties nuosprendžius ir visus kitus žmogaus teisių pažeidimus, kuriuos įvykdė grupuotės ir pajėgos, kovojančios prieš prezidento Basharo al Assado režimą;

2.  reiškia užuojautą aukų artimiesiems; dar kartą reiškia solidarumą su Sirijos žmonių kova už laisvę, orumą ir demokratiją ir giria jų drąsą ir ryžtą;

3.  dar kartą ragina visus ginkluotus konflikto dalyvius nedelsiant nutraukti smurtą Sirijoje; ragina Sirijos vyriausybę nedelsiant atitraukti Sirijos kariuomenę nuo apgultų miestų ir miestelių ir išlaisvinti visus sulaikytus protestuotojus, politinius kalinius, žmogaus teisių gynėjus, tinklaraštininkus ir žurnalistus; ragina taikiai ir iš tiesų vykdyti Sirijos vadovaujamą politinį perėjimą prie demokratijos, kuri atitinka Sirijos gyventojų teisėtus lūkesčius ir yra pagrįsta visiem atviru dialogu, apimančiu visas demokratines jėgas ir Sirijos visuomenės dalis, siekiant pradėti radikalių demokratinių reformų procesą, kurį vykdant būtų atsižvelgiama į būtinybę užtikrinti nacionalinį susitaikymą ir prisiimama atsakomybė užtikrinti pagarbą mažumų, įskaitant etnines, religines, kultūrines ir kitas mažumas, teisėms;

4.  pritaria bendram JAV valstybės sekretoriaus Johno Kerry ir Rusijos užsienio reikalų ministro Sergejaus Lavrovo raginimui kuo greičiau sušaukti tarptautinę taikos konferenciją dėl Sirijos, konferencija būtų paskesnė priemonė po 2012 m. birželio mėn. vykusios Ženevos konferencijos;

5.  ragina Sirijos valdžios institucijas leisti skubiai teikti humanitarinę pagalbą ir nekliudomai patekti į Siriją humanitarinėms organizacijoms, taip pat sudaryti sąlygas humanitarinėms pertraukoms, kad būtų galima saugiai teikti humanitarinę pagalbą; dar kartą pabrėžia, kad visi konflikto dalyviai privalo visapusiškai laikytis tarptautinės humanitarinės teisės normų; ragina susijusias šalis apsaugoti civilius gyventojus, leisti nekliudomai tiekti maistą, vandenį ir elektros energiją ir susilaikyti nuo įvairiausių bauginimų ir smurto naudojimo prieš ligonius, gydytojus, sveikatos priežiūros ir humanitarinės pagalbos darbuotojus; ragina ES ir jos valstybes nares labiau stengtis pristatyti humanitarinę pagalbą Sirijos žmonėms, nepaisant visų kliūčių ir sunkumų;

6.  džiaugiasi, kad 2013 m. kovo mėn. Jungtinės Tautos pradėjo nepriklausomą tyrimą dėl įtarimų naudojant cheminį ginklą Sirijoje;

7.  išreiškia susirūpinimą dėl tolesnio konflikto militarizavimo ir sektantiško smurto; atkreipia dėmesį į skirtingus regiono lygmens subjektus, taip pat į ginklų gabenimą, ir yra susirūpinęs dėl Sirijos konflikto šalutinio poveikio kaimyninėms šalims; griežtai smerkia 2013 m. gegužės 11 d. įvykdytą bombos susprogdinimą automobilyje, per kurį žuvo ir sužeista daugybė žmonių prie Sirijos pabėgėlių bazės pietryčių Turkijos Chatajaus provincijos Reichanlio mieste;

8.  pritaria 2013 m. balandžio 22 d. Tarybos sprendimui iš dalies pakeisti Sirijai taikomas ribojamąsias priemones siekiant teikti didesnę su žudančia įranga nesusijusią paramą ir techninę pagalbą civiliams apsaugoti; ragina EIVT pateikti išsamią Sirijos opozicijos sudėties apžvalgą, nurodant, kurios opozicijos frakcijos labiausiai palaiko visuotines demokratijos vertybes, teisinės valstybės principus, žmogaus teises ir pagrindines laisves, todėl Europos Sąjungos paramą labiausiai tiktų teikti šioms frakcijoms;

9.  pritaria tam, kad tęsiamos Sirijos kaimyninių šalių pastangoms priglausti Sirijos pabėgėlius ir teikti jiems humanitarinę pagalbą ir šiomis aplinkybėmis prašo didesnės tarptautinės paramos ir pagalbos; pabrėžia, kad gyvybiškai svarbu rasti, kaip tvariai spręsti humanitarinę krizę pačioje Sirijoje ir patiriamą Sirijos pabėgėlių kaimyninėse šalyse; ragina kaimynines šalis toliau užtikrinti apsaugą Sirijos pabėgėliams ir perkeltiesiems asmenims ir vadovaujantis savo tarptautiniais įsipareigojimais susilaikyti nuo tokių asmenų išsiuntimo ir grąžinimo į Siriją; pabrėžia, kad būtina bendradarbiauti su Raudonuoju Kryžiumi; pritaria ES pasirengimui teikti papildomą paramą, įskaitant finansinius išteklius, ir padėti kaimyninėms šalims priimti pabėgėlius iš Sirijos, kurių skaičius didėja;

10. atkreipia dėmesį į tai, kad pabėgėlių iš Sirijos stovyklos kaimyninėse šalyse vis labiau perpildytos, dėl to blogėja sanitarinės sąlygos, greičiau kyla ligų protrūkiai ir didėja įtampa; pabrėžia, kad svarbu tikrinti už stovyklos ribų gyvenančių pabėgėlių gyvenimo sąlygas;

11. džiaugiasi Komisijos narės, atsakingos už tarptautinį bendradarbiavimą, humanitarinę pagalbą ir krizių valdymą, 2013 m. balandžio 23 d. pareiškimu, kad „atsižvelgdami į šalutinio poveikio riziką, turėtume pateikti visapusišką priemonių rinkinį, kad padėtume pabėgėliams iš Sirijos ir juos priimančioms šalims“;

12. džiaugiasi, kad 2013 m. sausio 30 d. Kuveite vykusioje paramos teikėjų konferencijoje ES valstybės narės ir kiti paramos teikėjai skyrė 1,5 mlrd. JAV dolerių; pažymi, kad šios lėšos iš dalies papildys Sirijos regioninio atsako plano finansavimą; ragina visus paramos teikėjus visiškai įvykdyti savo įsipareigojimus;

13. ragina ES remti steigiamas saugias zonas Turkijos ir Sirijos pasienyje ir galbūt Sirijos viduje, taip pat tarptautinės bendruomenės kuriamus humanitarinės pagalbos koridorius;

14. pritaria JT Saugumo Tarybos 2013 m. balandžio 18 d. pareiškimui spaudai dėl Sirijos; ragina JT Saugumo Tarybos narius, ypač Rusiją ir Kiniją, laikytis savo įsipareigojimo nutraukti smurtą ir represijas prieš Sirijos žmones, be kita ko, priimant JTST rezoliuciją, pagrįstą JT Saugumo Tarybos 2013 m. balandžio 18 d. pareiškimu spaudai; ragina Komisijos pirmininko pavaduotoją ir vyriausiąją įgaliotinę dėti visas pastangas, kad taikant veiksmingą diplomatinį spaudimą Rusijai ir Kinijai būtų priimta JTST rezoliucija; ragina ES toliau JT Saugumo Taryboje nagrinėti visas galimybes atsižvelgiant į pareigos apsaugoti (angl. R2P) principą ir artimai bendradarbiaujant su JAV, Turkija ir Arabų Valstybių Lyga, kad būtų suteikta pagalba Sirijos gyventojams ir sustabdytas kraujo liejimas; ragina JTST pranešti apie padėtį Sirijoje Tarptautiniam baudžiamajam teismui; remia Nepriklausomos tyrimo komisijos darbą dėl padėties Sirijoje ir palankiai vertina atnaujintą ataskaitą.

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, Komisijos pirmininko pavaduotojai ir Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Europos išorės veiksmų tarnybai, valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams, Viduržemio jūros regiono valstybių sąjungos parlamentinei asamblėjai, Rusijos Federacijos vyriausybei ir parlamentui, Kinijos Liaudies Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Jungtinių Amerikos Valstijų vyriausybei ir Atstovų Rūmams, Libano Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Jordanijos Hašimitų Karalystės vyriausybei ir parlamentui, Turkijos Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Irako Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Egipto Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui, Jungtinių Tautų Generaliniam Sekretoriui, Jungtinių Tautų vyriausiajam pabėgėlių reikalų komisarui, Arabų Valstybių Lygos generaliniam sekretoriui ir Sirijos Arabų Respublikos vyriausybei ir parlamentui.