Návrh uznesenia - B7-0226/2013Návrh uznesenia
B7-0226/2013

NÁVRH UZNESENIA o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu v mene Poslaneckého klubu Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0199/2013

Postup : 2013/2611(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0226/2013
Predkladané texty :
B7-0226/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0226/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

(2013/2611(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Sýrii z rokov 2011, 2012 a 2013,

–   so zreteľom na závery Európskej rady o Sýrii z rokov 2011, 2012 a 2013,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku o Sýrii,

–   so zreteľom na vyhlásenia európskeho komisára pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia o Sýrii,

–   so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia Organizácie Spojených národov (OSN) o Sýrii,

–   so zreteľom na vyhlásenia generálneho tajomníka OSN a vysokého komisára OSN pre utečencov o Sýrii,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Medzinárodný pakt o občianskych a politických právach, Medzinárodný pakt o hospodárskych, sociálnych a kultúrnych právach, Dohovor proti mučeniu a inému krutému, neľudskému alebo ponižujúcemu zaobchádzaniu alebo trestaniu, Dohovor o právach dieťaťa a jeho Opčný protokol o účasti detí v ozbrojených konfliktoch a Dohovor o zabránení a trestaní zločinu genocídy, ktorých všetkých je Sýria zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže od marca 2011, kedy sa začali násilné zásahy proti pokojne protestujúcim demonštrantom, bolo v Sýrii podľa odhadov OSN zabitých najmenej 80 000 ľudí, a to väčšinou civilistov; keďže neustále narastalo hrubé násilie, ako napr. nasadenie ťažkého delostrelectva a bombardovanie v obývaných oblastiach a hrôzostrašné vraždenie, a to zo strany sýrskej armády, bezpečnostných síl a milícií Shabiha, ako aj rôznych opozičných síl;

B.  keďže každá ďalšia militarizácia situácie v Sýrii by mala vážny dosah na jej civilné obyvateľstvo, ktoré už čelí rýchlo sa zhoršujúcej humanitárnej situácii, a naďalej by ovplyvňovala širší región, najmä Jordánsko a Libanon, pokiaľ ide o bezpečnosť a stabilitu, a to s nepredvídateľnými vplyvmi a dôsledkami;

C. keďže v máji 2013 bolo v regióne registrovaných viac ako 1,2 milióna utečencov zo Sýrie a viac ako 230 000 osôb čakalo na registráciu; keďže počet utečencov predstavuje v Libanone viac 462 000, v Jordánsku viac ako 460 000, v Turecku viac ako 320 000, v Iraku viac ako 145 000 a v Egypte viac ako 66 000; keďže Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov očakáva do konca roka 2013 celkovo 3,5 milióna utečencov zo Sýrie;

D. keďže nepretržitý príchod utečencov zo Sýrie predstavuje pre susedné krajiny zvýšenú záťaž a zvyšuje napätie v niektorých oblastiach;

E.  keďže sa odhaduje, že násilím v Sýrii postihuje 6,5 milióna osôb, ktoré potrebujú humanitárnu pomoc; keďže 4 250 000 ľudí bolo v Sýrii vysídlených v rámci krajiny;

F.  keďže utečenci žijúci v Sýrii (palestínskeho, irackého, afganského, somálskeho a sudánskeho pôvodu) sú teraz ešte zraniteľnejší; keďže najmä Palestínčania sú vťahovaní do konfliktu;

G. keďže regionálny plán reakcie pre Sýriu naznačuje spoločnú reakciu 55 agentúr zaoberajúcich sa pomocou sýrskym utečencom v piatich krajinách, pričom medzi štyri prioritné oblasti partia tieto: ochrana, núdzová reakcia, pomoc utečencom mimo táborov a pripravenosť na mimoriadne udalosti;

H. keďže 22. apríla 2013 predstavovala celková suma vyčlenená na humanitárnu pomoc zo strany EÚ v reakcii na sýrsku krízu takmer 473 miliónov EUR vrátane 200 miliónov EUR od samotnej EÚ a približne 273 miliónov EUR od členských štátov; keďže 12. mája 2013 Komisia oznámila dodatočné finančné zdroje vo výške 65 miliónov EUR; keďže EÚ je zďaleka najväčším darcom;

1.  ostro odsudzuje svojvoľné násilie, ktorého sa sýrske orgány dopúšťajú na civilnom obyvateľstve, najmä cielené zabíjanie detí a žien a hromadné popravy v dedinách; vyjadruje najhlbšie znepokojenie nad závažnosťou porušovania ľudských práv a možnými zločinmi proti ľudskosti, ktoré schvaľujú alebo ktorých sa dopúšťajú sýrske orgány, sýrska armáda, bezpečnostné sily a pridružené milície; odsudzuje urýchlené mimosúdne popravy a všetky ďalšie formy porušovania ľudských práv, ktorých sa dopúšťajú skupiny a sily oponujúce režimu prezidenta Asada;

2.  vyjadruje sústrasť rodinám obetí; znovu opakuje svoju solidárnosť s bojom sýrskeho ľudu za slobodu, dôstojnosť a demokraciu a vyjadruje uznanie jeho odvahe a odhodlaniu;

3.  opakuje svoju výzvu všetkým ozbrojeným stranám konfliktu, aby okamžite ukončili násilie v Sýrii; vyzýva sýrsku vládu, aby okamžite stiahla sýrsku armádu z obkľúčených miest a prepustila všetkých zadržiavaných demonštrantov, politických väzňov, obhajcov ľudských práv, blogerov a novinárov; žiada pokojný a skutočný prechod k demokracii, ktorý uskutoční sama Sýria a ktorý bude spĺňať legitímne požiadavky sýrskeho ľudu a bude založený na inkluzívnom dialógu, do ktorého budú zapojené všetky demokratické sily a zložky sýrskej spoločnosti, s cieľom začať proces hlbokých demokratických reforiem, ktorý zohľadní potrebu zabezpečiť národné zmierenie a bude zameraný na zabezpečenie dodržiavania práv a slobôd menšín vrátane etnických, náboženských, kultúrnych a iných menšín;

4.  podporuje spoločnú výzvu ministra zahraničných vecí USA Johna Kerryho a ruského ministra zahraničia Sergeja Lavrova o zvolanie medzinárodnej konferencie o Sýrii, ktorá by sa mala uskutočniť čo najskôr v nadväznosti na konferenciu v Ženeve, ktorá sa konala v júni 2012;

5.  vyzýva sýrske orgány, aby umožnili okamžité poskytnutie humanitárnej pomoci a úplný prístup pre humanitárne organizácie do Sýrie a uľahčili vykonávanie humanitárnych prestávok s cieľom umožniť bezpečnú dodávku humanitárnej pomoci; opätovne zdôrazňuje, že medzinárodné humanitárne právo musia v plnej miere rešpektovať všetci, ktorých sa kríza dotýka; vyzýva všetky zúčastnené strany konfliktu, aby chránili civilné obyvateľstvo, aby umožnili úplný a ničím nekomplikovaný prístup k potravinám, vode a elektrine a aby sa zdržali použitia všetkých foriem zastrašovania a násilia voči pacientom, lekárom, zdravotníkom a humanitárnym pracovníkom; naliehavo vyzýva EÚ a jej členské štáty, aby zvýšili svoje úsilie pri poskytovaní humanitárnej pomoci sýrskemu ľudu, a to napriek všetkým prekážkam a ťažkostiam;

6.  víta skutočnosť, že OSN, začala v marci 2013 nezávislé vyšetrovanie údajných informácií o možnom použití chemických zbraní v Sýrii;

7.  vyjadruje znepokojenie nad rastúcou militarizáciou konfliktu a sektárskym násilím; berie na vedomie úlohu rôznych regionálnych aktérov vrátane dodávok zbraní a vyjadruje znepokojenie nad vedľajším účinkom sýrskeho konfliktu v susediacich krajinách; dôrazne odsudzuje bombové útoky na automobily 11. mája 2013, pri ktorých boli zabité a zranené desiatky osôb blízko základne sýrskych utečencov v meste Reyhanli v provincii Hatay v juhovýchodnom Turecku;

8.  víta rozhodnutie Rady z 22. apríla 2013 o zmene reštriktívnych opatrení voči Sýrii s cieľom umožniť rozšírenie inej ako vojenskej podpory a technickej pomoci v záujme ochrany civilného obyvateľstva; vyzýva ESVČ, aby poskytla podrobný prehľad zloženia sýrskej opozície, v ktorom uvedie, ktorá časť je najviac stotožnená s univerzálnymi hodnotami demokracie, právneho štátu, ľudských práv a základných slobôd, a bola by preto najvhodnejším príjemcom európskom podpory;

9.  vyjadruje uznanie pretrvávajúcim snahám susedných krajín Sýrie poskytovať útočisko a humanitárnu pomoc utečencom zo Sýrie a vyzýva na zvýšenie medzinárodnej podpory a pomoci v tejto oblasti; zdôrazňuje zásadný význam nájdenia trvalého riešenia humanitárnej krízy v Sýrii, ako aj v prípade utečencov zo Sýrie v susedných krajinách; naliehavo vyzýva susedné krajiny, aby naďalej poskytovali ochranu utečencom zo Sýrie a vysídleným osobám a aby sa v súlade s ich medzinárodnými záväzkami neuchýlili k vyhosteniu alebo vráteniu kohokoľvek do Sýrie; zdôrazňuje, že treba nadviazať spoluprácu s Červeným krížom; víta ochotu EÚ ponúknuť dodatočnú podporu vrátane finančných zdrojov na pomoc susediacim krajinám, ktoré poskytujú útočisko narastajúcemu počtu utečencov zo Sýrie;

10. berie na vedomie, že utečenecké tábory v krajinách susediacich so Sýriou sú stále preplnenejšie, čo spôsobuje veľké ťažkosti, pokiaľ ide o hygienické podmienky, a prispieva k šíreniu chorôb a zvyšovanie napätia; zdôrazňuje, že je dôležité vyhodnotiť podmienky utečencov, ktorí žijú v táboroch aj mimo nich;

11. víta vyhlásenie európskej komisárky pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia z 23. apríla 2013, v ktorom sa uvádza, že „vzhľadom na riziko presahovania je nutné, aby sme pripravili komplexný balík opatrení na pomoc sýrskym utečencom a na podporu ich hostiteľských krajín“;

12. víta prísľub 1,5 mld. USD zo strany členských štátov a iných štátov počas konferencie darcov v Kuvajte, ktorá sa konala 30. januára 2013; berie na vedomie, že nové finančné prostriedky čiastočne doplnia regionálny plán reakcie pre Sýriu; naliehavo žiada všetkých poskytovateľov pomoci, aby v plnej miere splnili svoje záväzky;

13. vyzýva EÚ, aby podporila zriadenie útočísk pozdĺž turecko-sýrskej hranice a prípadne na území Sýrie, ako aj vytvorenie humanitárnych koridorov medzinárodným spoločenstvom;

14. víta tlačové vyhlásenie Bezpečnostnej rady OSN z 18. apríla 2013 o Sýrii; vyzýva členov Bezpečnostnej rady OSN, predovšetkým Rusko a Čínu, aby prevzali zodpovednosť za ukončenie násilia a represálií voči sýrskemu ľudu, a to aj tým, že podporia prijatie rezolúcie Bezpečnostnej rady OSN vychádzajúcej z tlačových vyhlásení Bezpečnostnej rady OSN z 18 . apríla 2013; vyzýva podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, aby urobila všetko pre zabezpečenie prijatia rezolúcie BR OSN vrátane vyvinutia diplomatického tlaku na Rusko a Čínu; vyzýva EÚ, aby aj naďalej spoločne s BR OSN a v úzkej spolupráci s USA, Tureckom a Ligou arabských štátov hľadala všetky možnosti, ktoré existujú v rámci koncepcie „zodpovednosť za ochranu“, a aby tak pomohla sýrskemu ľudu a zastavila krviprelievanie; žiada, aby Bezpečnostná rada OSN predložila otázku situácie v Sýrii Medzinárodnému trestnému súdu k formálnemu vyšetrovaniu; dôrazne podporuje prácu nezávislej vyšetrovacej komisie zaoberajúcej sa situáciou v Sýrii a víta jej aktualizovanú správu;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Európskej službe pre vonkajšiu činnosť, vládam a parlamentom členských štátov, Parlamentnému zhromaždeniu Únie pre Stredozemie, vláde a parlamentu Ruskej federácie, vláde a parlamentu Čínskej ľudovej republiky, vláde a Snemovni reprezentantov Spojených štátov amerických, vláde a parlamentu Libanonskej republiky, vláde a parlamentu Jordánskeho hášimovského kráľovstva, vláde a parlamentu Tureckej republiky, vláde a parlamentu Irackej republiky, vláde a parlamentu Egyptskej arabskej republiky, generálnemu tajomníkovi OSN, vysokému komisárovi OSN pre utečencov, generálnemu tajomníkovi Ligy arabských štátov a vláde a parlamentu Sýrskej arabskej republiky.