Förfarande : 2013/2611(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0226/2013

Ingivna texter :

B7-0226/2013

Debatter :

Omröstningar :

PV 23/05/2013 - 13.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2013)0223

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 132kWORD 59k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0199/2013
20.5.2013
PE509.839v01-00
 
B7-0226/2013

till följd av ett uttalande av vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik

i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen


om situationen för syriska flyktingar i grannländerna (2013/2611(RSP))


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Mairead McGuinness, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Ria Oomen-Ruijten, Mário David, Tokia Saïfi, Hans-Gert Pöttering, Giovanni La Via, Laima Liucija Andrikienė, Filip Kaczmarek, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Michèle Striffler, Alf Svensson, Anne Delvaux, Roberta Angelilli, Daniel Caspary, Sari Essayah, Mariya Gabriel, Elena Băsescu för PPE-gruppen

Europaparlamentets resolution om situationen för syriska flyktingar i grannländerna (2013/2611(RSP))  
B7‑0226/2013

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av sina tidigare resolutioner om Syrien,

–   med beaktande av rådets (utrikes frågor) slutsatser om Syrien från 2011, 2012 och 2013,

–   med beaktande av Europeiska rådets slutsatser om Syrien från 2011, 2012 och 2013,

–   med beaktande av uttalandena om Syrien från vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik,

–   med beaktande av uttalandena om Syrien från kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering,

–   med beaktande av FN:s generalförsamlings resolutioner om Syrien,

–   med beaktande av uttalandena om Syrien från FN:s generalsekreterare och FN:s flyktingkommissariat,

–   med beaktande av den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna från 1948,

–   med beaktande av den internationella konventionen om medborgerliga och politiska rättigheter, den internationella konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella rättigheter, konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling eller bestraffning, konventionen om barnets rättigheter och det tillhörande fakultativa protokollet om indragning av barn i väpnade konflikter samt konventionen om förebyggande och bestraffning av brottet folkmord, i vilka Syrien är part,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt en beräkning från FN har minst 80 000 människor, de flesta civila, dödats sedan de våldsamma attackerna mot fredliga demonstranter i Syrien började i mars 2011. Det extrema våldet, t.ex. användningen av tungt artilleri och granatattacker mot befolkade områden, har stadigt ökat, liksom de fasansfulla mord som begås av den syriska armén, landets säkerhetsstyrkor och Shabiha samt av olika oppositionsgrupper.

B.  Ytterligare militarisering av situationen i Syrien skulle få allvarliga konsekvenser för civilbefolkningen, som redan nu lider av den snabbt försämrade humanitära situationen, och skulle också fortsätta att påverka säkerheten och stabiliteten i hela regionen, särskilt i Jordanien och Libanon, med oförutsägbara följder och konsekvenser.

C. I maj 2013 är över 1,2 miljoner människor från Syrien registrerade som flyktingar i regionen, och över 230 000 väntar på att bli registrerade. Det finns över 462 000 flyktingar i Libanon, över 460 000 i Jordanien, över 320 000 i Turkiet, över 145 000 i Irak och över 66 000 i Egypten. FN:s flyktingkommissariat räknar med att det kommer att finnas sammanlagt 3,5 miljoner flyktingar från Syrien i slutet av 2013.

D. Den stadiga strömmen av flyktingar från Syrien ökar trycket på grannländerna och underblåser spänningar i vissa områden.

E.  Uppskattningsvis 6,5 miljoner människor är berörda av våldet i Syrien och i behov av humanitärt bistånd. Uppskattningsvis 4 250 000 människor har dessutom fördrivits inom Syrien.

F.  Flyktingar som lever i Syrien (av palestinskt, irakiskt, afghanskt, somaliskt och sudanesiskt ursprung) blir alltmer utsatta. I synnerhet palestinier blir indragna i konflikten.

G. I den regionala åtgärdsplanen för Syrien skisseras den gemensamma insatsen från de 55 organ som bistår syriska flyktingar i fem länder. Planen innehåller fyra prioriterade områden: skydd, katastrofinsatser, bistånd till flyktingar utanför flyktingläger samt katastrofberedskap.

H. Den 22 april 2013 uppgick EU:s anslagna humanitära bistånd i samband med krisen i Syrien till sammanlagt nära 473 miljoner euro. Av denna summa kom 200 miljoner euro från EU självt och nära 273 miljoner euro från dess medlemsstater. Den 12 maj 2013 aviserade kommissionen ytterligare 65 miljoner euro. EU är den överlägset största biståndsgivaren.

1.  Europaparlamentet fördömer kraftfullt de syriska myndigheternas urskillningslösa våld mot den syriska civilbefolkningen, i synnerhet de riktade morden på barn och kvinnor och massavrättningarna i byar. Parlamentet uttrycker sin djupaste oro över de allvarliga människorättskränkningar och eventuella brott mot mänskligheten som sanktionerats och/eller begåtts av de syriska myndigheterna, den syriska armén, säkerhetsstyrkorna och anknutna milisstyrkor. Parlamentet fördömer de summariska utomrättsliga avrättningar och alla andra brott mot de mänskliga rättigheterna som har begåtts av grupper och styrkor som bekämpar president Assads regim.

2.  Europaparlamentet uttrycker sitt deltagande med offrens anhöriga. Parlamentet upprepar sin solidaritet med det syriska folkets kamp för frihet, värdighet och demokrati och lovordar människornas mod och beslutsamhet.

3.  Europaparlamentet upprepar sin uppmaning till samtliga väpnade aktörer att omedelbart upphöra med våldet i Syrien. Parlamentet uppmanar den syriska regeringen att utan dröjsmål dra tillbaka sin armé från de belägrade städerna och att omedelbart frige alla fängslade demonstranter, politiska fångar, människorättsförsvarare, bloggare och journalister. Parlamentet vill se en fredlig och verklig politisk övergång till demokrati under syrisk ledning som tillgodoser det syriska folkets legitima krav och som bygger på en politisk dialog där alla demokratiska krafter och aktörer i det syriska samhället får komma till tals, i syfte att få till stånd djupgående demokratiska reformer som även beaktar behovet av att garantera nationell försoning och som respekterar minoriteters, däribland etniska, religiösa, kulturella och andra minoriteters, fri- och rättigheter.

4.  Europaparlamentet stöder den gemensamma uppmaningen från Förenta staternas utrikesminister John Kerry och Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov om att en internationell fredskonferens om Syrien bör sammankallas så snart som möjligt efter Genèvekonferensen i juni 2012.

5.  Europaparlamentet uppmanar de syriska myndigheterna att möjliggöra snabbt humanitärt bistånd och bevilja humanitära organisationer fullständigt tillträde samt att underlätta humanitära pauser för att möjliggöra trygga humanitära biståndsinsatser. Parlamentet upprepar att den internationella humanitära rätten måste respekteras till fullo av alla som är involverade i krisen. Parlamentet uppmanar alla berörda parter att skydda civilbefolkningen, bevilja fullständig och obehindrad tillgång till livsmedel, vatten och el och avhålla sig från alla former av hotelser och våld mot patienter, läkare, sjukvårdspersonal och biståndsarbetare. Parlamentet uppmanar med eftertryck EU och dess medlemsstater att öka sina ansträngningar för att ge humanitärt bistånd till Syriens folk trots alla hinder och svårigheter.

6.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att FN i mars 2013 inledde en oberoende utredning av anklagelserna om att kemiska vapen kan ha använts i Syrien.

7.  Europaparlamentet uttrycker sin oro för en ytterligare militarisering av konflikten och det sekteristiska våldet. Parlamentet noterar olika regionala aktörers roll, bland annat i samband med vapenleveranser, och oroar sig för att konflikten i Syrien ska spilla över till grannländerna. Parlamentet fördömer kraftfullt den bilbombsattack som den 11 maj 2013 dödade och sårade tiotals människor i närheten av ett syriskt flyktingläger i staden Reyhanli i Hatayprovinsen i sydöstra Turkiet.

8.  Europaparlamentet välkomnar rådets beslut av den 22 april 2013 om att ändra de restriktiva åtgärderna mot Syrien så att man ger mer icke dödsbringande stöd samt tekniskt bistånd till skyddet av civila. Parlamentet uppmanar Europeiska utrikestjänsten att tillhandahålla en detaljerad översikt över den syriska oppositionens sammansättning och att ange vilka delar av oppositionen som fäster störst vikt vid de universella värdena demokrati, rättsstatlighet, mänskliga rättigheter och grundläggande friheter och som därför skulle vara bäst lämpade att ta emot europeiskt stöd.

9.  Europaparlamentet lovordar de oavlåtliga insatser som Syriens grannländer gör genom att ta emot flyktingar från Syrien och ge dem humanitärt bistånd, och efterlyser ökat internationellt stöd och bistånd i detta sammanhang. Det är av avgörande betydelse att hitta en hållbar lösning på den humanitära krisen, både inom Syrien och bland flyktingar från Syrien i grannländerna. Parlamentet vädjar till Syriens grannländer att de ska fortsätta att ge skydd åt flyktingar från Syrien och fördrivna personer och att i linje med sina internationella åtaganden avstå från att utvisa och återsända sådana personer tillbaka till Syrien. Parlamentet framhåller behovet av att samarbeta med Röda korset. Parlamentet välkomnar EU:s beredvillighet att ge ytterligare stöd, bland annat i form av ekonomiska resurser, för att hjälpa grannländerna att hysa det stigande antalet flyktingar från Syrien.

10. Europaparlamentet konstaterar att flyktinglägren i Syriens grannländer blir alltmer överfulla, vilket gör de sanitära förhållandena allt svårare och bidrar till sjukdomsutbrott och spänningar. Parlamentet framhåller vikten av att det görs en bedömning av villkoren för flyktingar inom och utanför lägren.

11. Europaparlamentet välkomnar uttalandet av den 23 april 2013 från kommissionsledamoten med ansvar för internationellt samarbete, humanitärt bistånd och krishantering, enligt vilket ”spridningsrisken gör att vi måste ta fram ett omfattande åtgärdspaket för att hjälpa de syriska flyktingarna och stödja deras värdländer”.

12. Europaparlamentet välkomnar de utfästelser om 1,5 miljarder US-dollar som gjordes av medlemsstaterna och andra vid givarkonferensen i Kuwait den 30 januari 2013. Parlamentet konstaterar att dessa nya medel delvis kommer att komplettera den regionala åtgärdsplanen för Syrien, och uppmanar alla givare att infria sina åtaganden till fullo.

13. Europaparlamentet uppmanar EU att stödja upprättandet av skyddszoner längs den turkisk-syriska gränsen, och eventuellt även inom Syrien, samt upprättandet av humanitära korridorer från det internationella samfundets sida.

14. Europaparlamentet välkomnar FN:s säkerhetsråds pressmeddelande om Syrien av den 18 april 2013. Parlamentet uppmanar säkerhetsrådets medlemmar, särskilt Ryssland och Kina, att ta sitt ansvar för att våldet och förtrycket mot det syriska folket ska upphöra, bland annat genom att anta en säkerhetsresolution baserad på säkerhetsrådets pressmeddelande av den 18 april 2013. Parlamentet uppmanar vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant att göra sitt yttersta för att en säkerhetsresolution ska antas genom att utöva verksamma diplomatiska påtryckningar på både Ryssland och Kina. Parlamentet uppmanar EU att fortsätta att undersöka alla alternativ i FN:s säkerhetsråd inom ramen för skyldigheten att skydda (R2P), i nära samarbete med Förenta staterna, Turkiet och Arabförbundet, för att bistå det syriska folket och stoppa blodsutgjutelsen. Parlamentet vill att FN:s säkerhetsråd ska hänskjuta frågan om situationen i Syrien till Internationella brottmålsdomstolen för en formell utredning. Parlamentet stöder kraftfullt det arbete som utförs av den oberoende undersökningskommissionen angående situationen i Syrien och välkomnar den uppdaterade rapporten.

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen, vice ordföranden för kommissionen/unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik, Europeiska utrikestjänsten, medlemsstaternas regeringar och parlament, Medelhavsunionens parlamentariska församling, Ryska federationens regering och parlament, Folkrepubliken Kinas regering och parlament, Förenta staternas regering och representanthus, Republiken Libanons regering och Parlament, Hashemitiska konungariket Jordaniens regering och parlament, Republiken Turkiets regering och parlament, Republiken Iraks regering och parlament, Arabrepubliken Egyptens regering och parlament, FN:s generalsekreterare, FN:s flyktingkommissariat, Arabförbundets generalsekreterare samt Arabrepubliken Syriens regering och parlament.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy