Resolutsiooni ettepanek - B7-0228/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0228/2013

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Süüria pagulaste olukord Süüria naaberriikides

  20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

  komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduse alusel
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

  Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano fraktsiooni ALDE nimel

  Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0199/2013

  Menetlus : 2013/2611(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0228/2013
  Esitatud tekstid :
  B7-0228/2013
  Arutelud :
  Vastuvõetud tekstid :

  B7‑0228/2013

  Euroopa Parlamendi resolutsioon Süüria pagulaste olukorra kohta Süüria naaberriikides

  (2013/2611(RSP))

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria kohta, eelkõige 16. veebruari 2012. aasta[1] ja 13. septembri 2012. aasta[2] resolutsiooni,

  –   võttes arvesse välisasjade nõukogu 2012. aasta 23. märtsi, 23. aprilli, 14. mai, 25. juuni, 23. juuli, 15. oktoobri, 19. novembri ja 10. detsembri ning 2013. aasta 23. jaanuari, 18. veebruari, 11. märtsi ja 22. aprilli järeldusi Süüria kohta, võttes arvesse Euroopa Ülemkogu 2012. aasta 2. märtsi, 29. juuni ja 14. detsembri ning 2013. aasta 8. veebruari järeldusi Süüria kohta,

  –   võttes arvesse komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Catherine Ashtoni avaldusi Süüria pagulaste kohta, eelkõige tema poolt 13. märtsil 2013 Strasbourgis täiskogu arutelu käigus esitatud seisukohti, ja tema 8. mai 2013. aasta avaldust, võttes arvesse rahvusvahelise koostöö, humanitaarabi ja kriisiohjamise voliniku Kristalina Geogrieva avaldusi Süüria pagulaste ja ELi meetmete kohta, eelkõige tema 12. mai 2013. aasta avaldust ning humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi aruandeid olukorra kohta ja teabelehti Süüria kohta,

  –   võttes arvesse Julgeolekunõukogu Süüria-teemalisi teabedokumente, mille on välja andnud ÜRO peasekretäri asetäitja humanitaarküsimustes ja hädaabi koordinaator Valerie Amos, eelkõige 18. aprilli 2013. aasta dokumenti,

  –   võttes arvesse seisukohti, mille ÜRO pagulaste ülemvolinik António Guterres on ÜRO Julgeolekunõukogule esitanud, eelkõige 18. aprilli 2013. aasta seisukohti,

  –   võttes arvesse kõige viimast Süüria piirkondlikku tegutsemiskava (2013. aasta jaanuarist juunini) ja kõiki varasemaid ÜRO pagulaste ülemvoliniku välja antud piirkondlikke tegevuskavu, millest esimene anti välja 2012. aasta märtsis,

  –   võttes arvesse 19. detsembri 2012. aasta Süüria 2013. aasta humanitaarabi kava, mille Süüria Araabia Vabariigi valitsus koostas kooskülas ÜRO süsteemiga,

  –   võttes arvesse ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo välja antud Süüria humanitaarabi bülletääne,

  –   võttes arvesse ÜRO Peaassamblee resolutsiooni 46/182 „ÜRO humanitaar- ja hädaabi koordineerimise parandamine” ja sellele lisatud juhtpõhimõtteid,

  –   võttes arvesse kokkuvõtliku aruannet Süüria-teemalise kõrgetasemelise rahvusvahelise humanitaarabi rahastajate konverentsi kohta, mis toimus 30. jaanuaril 2013. Kuveidis,

  –   võttes arvesse Süüria tegevusrühma 30. juuni 2012. aasta lõppkommünikeed (Genfi kommünikee),

  –   võttes arvesse 1948. aastal vastu võetud inimõiguste ülddeklaratsiooni,

  –   võttes arvesse 1949. aasta Genfi konventsioone ja nende lisaprotokolle,

  –   võttes arvesse lapse õiguste konventsiooni ning selle fakultatiivprotokolli laste kaasamise kohta relvastatud konfliktidesse ja võttes arvesse, et Süüria on kõigi nimetatud dokumentide osaline,

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

  A. arvestades, et ÜRO Pagulaste Ülemvoliniku Amet oli 16. maiks 2013 registreerinud kokku 1 523 626 Süüriast naaberriikidesse ja Põhja-Aafrikasse põgenenud inimest; arvestades, et hinnanguliselt on pagulaste, sh registreerimata pagulaste koguarv palju suurem; arvestades, et ÜRO pagulaste ülemvoliniku andmetel vajab Süüria sõja tõttu abi 7 miljonit süürlast, kannatab puudust 3,1 miljonit last ja riigisiseseid pagulasi on Süüria 21,4 miljonilisest elanikkonnast 6. mai 2013. aasta seisuga 4,25 miljonit;

  B.  arvestades, et ÜRO teatas 2013. aasta märtsis, et Süürias valitseva vägivalla tõttu on hukkunud hinnanguliselt 80 000 inimest, kelle hulgast suurem osa on olnud tsiviilisikud, ja arvestades, et see arv on praeguseks tõenäoliselt järsult kasvanud;

  C. arvestades, et Süüria kodanike vajadused kasvavad kiiresti ja need on kõige suuremad konfliktipiirkondades ja opositsiooni kontrolli all olevates piirkondades; arvestades, et Süüria tähtsaimad linnad on konflikti käigus laastatud; arvestades, et suur osa Deir Az Zorist, Hamast, Homsist ja Idlibist on muutunud rusuhunnikuks;

  D. arvestades, et tähtsaima infrastruktuuri, sh koolide ja haiglate hävitamine, vääringu devalveerimine, toiduhindade tõus, kütuse- ja elektrienergia puudus ning vee-, toidu- ja ravimite puudus on mõju avaldanud enamikule süürlastest;

  E.  arvestades, et humanitaarabi vajavatele inimestele füüsiliselt juurdepääsemine on Süürias endiselt tõsiselt raskendatud ja sõltub Süüria valitsuse koostöötahtest;

  F.  arvestades, et kõik konflikti osapooled on kohustatud järgima rahvusvahelist humanitaarõigust ja kaitsma tsiviilisikuid;

  G. arvestades, et ÜRO ametite andmeil on nad teinud edusamme ametitevaheliste abikonvoide saatmisel üle konfliktijoone valitsuse kontrolli all olevatesse, opositsiooni kontrolli all olevatesse ja vaidlusalustesse piirkondadesse; arvestades, et kõigis Süüria piirkondades takistavad humanitaarabi tõhusat andmist nii bürokraatlikud tõkked kui ka kogu riigis asuvad (nii valitsuse kui ka opositsiooni kontrolli all olevad) kontrollpunktid;

  H. arvestades, et ÜRO pagulaste ülemvoliniku andmetel viibisid registreeritud pagulased (sh registreerimist ootavad pagulased) 16. mai 2013. aasta seisuga järgmistes vastuvõtvates riikides: 347 815 inimest Türgis, 474 461 Liibanonis, 474 405 Jordaanias, 148 028 Iraagis, 68 865 Egiptuses ning 10 052 Marokos, Alžeerias ja Liibüas; arvestades, et tegelikult on Süüria pagulaste arv palju suurem, sest paljud ei ole registreeritud;

  I.   arvestades, et registreerimine on endiselt kõige tähtsam vahend, mille abil asjaomaseid isikuid tuvastada, kaitsta ja abistada; see on eriti oluline selleks, et anda abi eelkõige alles saabuvatele erivajadustega pagulastele, kelle hulgas on puudega inimesi, eakaid, saatjata alaealisi ja vanematest eraldatud lapsi;

  J.   arvestades, et puudust kannatavate inimeste arv on kiiresti kasvanud ja see kasvab veel; arvestades, et kui vägivald Süürias ei lõpe, võib Süüria pagulaste arv ulatuda ÜRO pagulaste ülemvoliniku prognoosi kohaselt 2013. aasta lõpuks 3,5 miljoni inimeseni; arvestades, et alates 2013. aasta veebruarist ületab Süüria piiri iga päev 8 000 inimest;

  K. arvestades, et umbes kolm neljandikku naaberriikidesse põgenenud Süüria pagulastest ei ela mitte laagrites, vaid asulates sees;

  L.  arvestades, et vastuvõtvad kogukonnad ja naaberriigid, eriti Liibanon, Jordaania, Türgi ja Iraak, on kogu kriisi ajal oma piiri lahti hoidnud; arvestades, et nende võimalused järjest suuremat Süüria pagulaste voolu vastu võtta ja pagulastele varjupaika pakkuda on ammendumas ja nad vajavad hädasti toetust, et hoida ka piirid edaspidi lahti ja aidata pagulasi, sh toetust seoses infrastruktuuriga;

  M. arvestades, et humanitaarabi jõudmine Süüriasse sõltub naaberriikidest;

  N. arvestades, et Süüria pagulaste vool tekitab naaberriikides probleeme, muu hulgas majanduslanguse, inflatsiooni ja töötuse mõju näol;

  O. arvestades, et üüri maksmine on paljude Süüria pagulaste jaoks suurenev probleem, sest ülerahvastatus ja elamispinnakonkurents suurenevad ja hinnad tõusevad; arvestades, et pagulaste sissetulek on väljaminekutest oluliselt suurem, nende töövõimalused on piiratud, säästud lõppemas ja võlad suurenemas;

  Q. arvestades, et võitlus töökohtade eest ja tõusvad toiduainete hinnad on suurendanud pingeid kohalike elanike ja pagulaste vahel, eelkõige Liibanonis ja Jordaanias, kus on kokku üle ühe miljoni pagulase;

  R.  arvestades, et pingete leevendamiseks ja vastuvõtvate kogukondade koormuse vähendamiseks tuleb nende kogukondade toetuse suurendamiseks pidevalt jõupingutusi teha;

  S.  arvestades, et rahvusvaheline päästekomitee tegeleb praegu Süüria pagulaste olukorraga Jordaanias, Liibanonis ja Iraagis, keskendudes eelkõige naistele ja lastele, kel on erivajadused, kuid kes ei saa asulates asuvates pagulaste kogukondades sageli piisavat abi;

  T.  arvestades, et naaberriigid kasutavad pagulaste vastuvõtmiseks erinevaid meetodeid; arvestades, et Liibanon otsustas laagreid mitte kasutada ja on pagulased paigutanud peamiselt kohalikesse kogukondadesse (kokku üle 1200 külasse); arvestades, et pagulaste jaotamine üle kogu riigi eeldab asulates kompleksse registreerimisprogrammi olemasolu;

  U. arvestades, et Süüria kriis kujutab endast ohtu Liibanonile, sest Liibanoni rahvaarv on kasvanud rohkem kui 10% (registreeritud Süüria pagulased) või 25% (riigis tegelikult viibivate Süüria pagulaste hinnanguline arv);

  V. arvestades, et umbes 350 000 süürlast viibib 23 põgenikelaagris Türgis, Jordaanias ja Iraagis; arvestades, et praegu toimub veel kuue põgenikelaagri ehitus: neli laagrit Türgis ning Jordaanias ja Iraagis kummaski üks laager;

  W. arvestades, et kõige olulisema humanitaarabi õigeaegset ja tõhusat andmist takistavad endiselt piiratud rahalised vahendid; arvestades, et Süüria humanitaarabi kava jaoks on Süürias puudust kannatavate inimeste abistamiseks vaja kokku 563 miljonit USA dollarit; arvestades, et 6. mai 2013. aasta seisuga oli kavast rahastatud ainult 61%;

  X. arvestades, et ÜRO piirkondlikku tegutsemiskava (RRP 4) vaadatakse läbi kuni 2013. aasta detsembrini kestvaks ajavahemikuks; arvestades, et ÜRO esitab 7. juunil 2013 uue rahastamispalve, milles on arvesse võetud Süüriast põgenevate pagulaste järjest kasvavat arvu ja nende pidevaid vajadusi ning toetuse suurendamist vastuvõtvatele valitsustele ja kogukondadele ning mille summa on tõenäoliselt 3 miljardit USA dollarit;

  Y. arvestades, et abiorganisatsioonide andmetel on rahvusvaheline kogukond seni tegelikult eraldanud ainult 30−40% lubatud rahasummast;

  Z.  arvestades, et humanitaarabi jätkusuutlikkust ei suudeta tõenäoliselt tagada; arvestades, et kõik humanitaarabi andmisega seotud pooled vajavad rahalist toetust, mille suurus on tavapäraste rahastajate humanitaarabieelarvest palju suurem; arvestades, et Süüria kriisiga seotud põhiliste vajaduste täitmiseks tuleb luua erakorraline rahastamismehhanism;

  AA. arvestades, et EL on olnud suurim rahastaja, sest on kokku eraldatud humanitaarabiks 600 miljonit eurot (humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraat 265 miljonit eurot ja liikmesriigid üle 400 miljoni euro); arvestades, et komisjoni rahastatud humanitaarabi andmine toimub volitatud ja asjatundlike rahvusvaheliste organisatsioonide kaudu vastavalt humanitaarabi põhimõtetele;

  AB. arvestades, et kriis puudutab 400 000 Süürias elavat Palestiina pagulast; arvestades, et Palestiina pagulaste abiorganisatsioon (UNWRA) on Liibanonis registreerinud peaaegu 50 000 Palestiina pagulast; arvestades, et 2012. aastal sulges Jordaania oma piiri palestiinlastele, kes soovivad põgeneda Süüria konflikti eest;

  AC. arvestades, et Jordaanias asuva Zaatari laagri ohutus ja turvalisus on vähenenud, sest on esinenud varguseid ja tulekahjusid; arvestades, et Zaatarist on saanud suuruselt neljas Jordaania linn ja seal antakse varjupaika üle 170 000 inimesele; arvestades, et kehvad elamistingimused ja abi viibimine põhjustab põgenikelaagrites rahutusi ja vägivaldseid proteste;

  AD. arvestades, et üldine ebaturvalisus kujutab endast endiselt ohtu laagrites viibivate inimeste elule ning mõjutab ka humanitaarabitöötajaid; arvestades, et abijagajaid on abi jagamisel rünnatud, haiglasse toimetatud ja isegi tapetud, ning arvestades, et ajakirjanikke on pekstud;

  AE. arvestades, et rahvusvaheliste organisatsioonide andmeil on põgenikelaagrites viibivate naiste ja tütarlaste kallal toime pandud seksuaalvägivalda ja vägistamist, mida kasutatakse samuti sõjarelvana; arvestades, et seksuaalvägivallast eluga pääsenud Süüria pagulaste jaoks puudub kohane arstiabi; arvestades, et õigeaegse ja kaastundliku arstiabi puudumine on inimõiguste rikkumine;

  AF. arvestades, et mitme allika teatel vohavad Süüria põgenikelaagrites nn lõbuabielud (ajutine abielu islamimaades), sest mehed käivad laagrites naisi ja tütarlapsi ära kasutamas ja väärkohtlemas;

  AG. arvestades, et valitseb oht, et Süüria sõja ülekanduv mõju muutub tõenäoliselt juhuslikust süstemaatiliseks; arvestades, et EL ja rahvusvaheline kogukond ei saa täiendavat katastroofi lubada; arvestades, et kogu piirkonda hõlmav poliitiline, julgeoleku- ja humanitaarkatastroof ületaks rahvusvaheliste vastumeetmete võimekuse;

  AH. arvestades, et temperatuuri tõustes sagenevad epideemiad;

  1.  tuletab meelde, et Süüria valitsus kannab peamist vastutust selle eest, et Süüria elanikele oleks tagatud heaolu ja et kõigil süürlastel oleks võimalik saada humanitaarabi kooskõlas rahvusvahelise humanitaarõigusega;

  2.  nõuab tungivalt, et kõik konflikti osapooled järgiksid rahvusvahelist humanitaarõigust;

  3.  avaldab vastuvõtvatele kogukondadele ja Süüria naaberriikidele, eelkõige Jordaaniale, Liibanonile, Türgile ja Iraagile tunnustust selle eest, et nad on suutnud Süüria sõja eest põgenevatele peredele anda varjupaika ja humanitaarabi;

  4.  väljendab suurt muret selle pärast, et vastuvõtvate riikide ja kogukondade võimalused on ammendumas, samuti väljendab muret vastuvõtvate riikide ja nende elanike ees seisvate riigisiseste probleemide, Süüria sõja ülekanduva mõju ja Süüria pagulaste voolu pärast, mis võib põhjustada enneolematu piirkondliku ebastabiilsuse;

  5.  tunneb heameelt ulatuslike humanitaarabimeetmete üle, millele rahvusvahelised ja kohalikud organisatsioonid ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo ja ÜRO pagulaste ülemvoliniku egiidi all kaasa aitavad, ja avaldab kõikidele rahvusvahelistele ja kohalikele humanitaarabi- ja tervishoiutöötajatele tunnustust vapruse ja sihikindluse eest;

  6.  tunneb heameelt suure panuse üle, mille komisjon ja liikmesriigid on rahvusvahelistesse humanitaarabiprogrammidesse andnud, ja volinik Georgieva üles näidatud poliitilise juhtimisoskuse üle;

  7.  nõuab tungivalt, et komisjon esitaks Süüria ja tema naaberriikide humanitaarkriisi lahendamiseks kõikehõlmava abipaketi, mis oleks teistele suurtele rahastajatele eeskujuks ja mis koosneks kolmest järgmisest sambast: i) suurem humanitaarabi (humanitaarabi ja kodanikukaitse peadirektoraadi kaudu), ii) toetus, mis aitab vastuvõtvatel riikidel tugevdada kohalikke kogukondi ja suurendada võimekust ja parandada infrastruktuuri (arengu ja koostöö peadirektoraadi – EuropeAidi kaudu), ning iii) Liibanoni ja Jordaania abistamiseks rahalise abi pakettide kiire eraldamine;

   

  8.  rõhutab, et EL kannab erilist vastutust oma naabruses stabiilsuse ja turvalisuse tagamise eest, ning kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat ja laienemise ja naabruspoliitika volinikku üles tagama, et ELi võtaks endale juhtrolli selle takistamisel, et Süüria sõda leviks Süüria naaberriikidesse;

  9.  kutsub asepresidenti ja kõrget esindajat üles nõudma tihedas koostöös ÜRO Julgeolekunõukogusse kuuluvate ELi liikmesriikidega Julgeolekunõukogu resolutsiooni, millega tagatakse humanitaarabi saadetiste jõudmine kõikidesse Süüria piirkondadesse ja humanitaarabitöötajate kaitsmine;

  10. kutsub kõiki riike ja eelkõige ELi liikmesriike üles täitma kiiresti lubadused, mille nad andsid Kuveidi rahastajate konverentsil 30. jaanuaril 2013; kutsub ELi ja rahvusvahelist kogukonda üles looma aruandemehhanismid, mille abil tagada, et kogu lubatud raha jõuab nendeni, kellele see on mõeldud;

  11. nõuab tungivalt, et kõik piirkondlikud vastuvõtvad valitsused järgiksid mittetagasisaatmise ja pagulaste võrdse kohtlemise põhimõtteid; nõuab tungivalt, et ÜRO lahendaks tihedas koostöös rahastajatega põgenikelaagrites valitseva pideva puuduliku turvalisuse ning korra probleemid;

  12. mõistab Süüria sõjas muu hulgas sõjarelvana kasutatud seksuaalvägivalla hukka ning nõuab tungivalt, et EL ja rahvusvaheline kogukond eraldaks seksuaalvägivalla lõpetamiseks spetsiaalsed vahendid, ja kutsub vastuvõtvaid kogukondi üles võimaldama seksuaalvägivalla ohvritele asjakohast arstiabi;

  13. kutsub UNRWAt üles Süürias ja naaberriikides elavate Palestiina pagulaste järjest suurenevaid vajadusi arvestades igati toetama pidevaid jõupingutusi, mille eesmärk on suurendada nende pagulaste vastupidamisvõimet ning vähendada nende kannatusi ja pagulusest tingitud probleeme;

  14. kordab, et toetab Süüria konfliktile poliitilise lahenduse leidmist; on seisukohal, et konflikti lahendamiseks tuleb edendada Süüria juhitavat poliitilist protsessi, mille eesmärk on saavutada kindel ja tulemuslik poliitiline lahendus, milles osalevad kõik need, kellele on muutus tõepoolest oluline;

  15. kinnitab, et abivajajatele juurdepääsu hõlbustamiseks on kõige tähtsam, et humanitaarabi ja poliitilised meetmed hoitaks lahus;

  16. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, komisjoni asepresidendile ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrgele esindajale, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning kõikidele Süüria konflikti osalistele.