Návrh uznesenia - B7-0228/2013Návrh uznesenia
B7-0228/2013

NÁVRH UZNESENIA o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

20.5.2013 - (2013/2611(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Marietje Schaake, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Ivo Vajgl, Izaskun Bilbao Barandica, Marielle de Sarnez, Nathalie Griesbeck, Robert Rochefort, Louis Michel, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0199/2013

Postup : 2013/2611(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0228/2013
Predkladané texty :
B7-0228/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0228/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o situácii sýrskych utečencov v susedných krajinách

(2013/2611(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o Sýrii, najmä na uznesenia zo 16. februára[1] a z 13. septembra[2] 2012,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci o Sýrii z 23. marca, 23. apríla, 14. mája, 25. júna, 23. júla, 15. októbra, 19. novembra a 10. decembra 2012, ako aj z 23. januára, 18. februára, 11. marca a 22. apríla 2013, so zreteľom na závery Európskej rady o Sýrii z 2. marca, 29. júna a 14. decembra 2012, ako aj z 8. februára 2013,

–   so zreteľom na vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Catherine Ashtonovej (PK/VP) o sýrskych utečencoch, najmä na jej pripomienky vyslovené počas plenárnej rozpravy v Štrasburgu 13. marca 2013 a jej vyhlásenie z 8. mája 2013; so zreteľom na vyhlásenia komisárky pre medzinárodnú spoluprácu, humanitárnu pomoc a krízové opatrenia Kristaliny Georgievovej týkajúce sa sýrskych utečencov a reakcie EÚ, najmä na jej vyhlásenie z 12. mája 2013, ako aj na situačné správy a informačné prehľady úradu ECHO (humanitárna pomoc a civilná ochrana) o Sýrii,

–   so zreteľom na informačné vyhlásenia Bezpečnostnej rady týkajúce sa Sýrie, ktoré vydala zástupkyňa generálneho tajomníka OSN pre humanitárne záležitosti a koordinátorka núdzovej pomoci OSN Valerie Amosová, a najmä na informačné vyhlásenie z 18. apríla 2013;

–   so zreteľom na pripomienky Vysokého komisára OSN pre utečencov Antónia Guterresa adresované Bezpečnostnej rade OSN, najmä na pripomienky z 18. apríla 2013,

–   so zreteľom na najnovší regionálny plán reakcie pre Sýriu na obdobie od januára do júna 2013 a na všetky regionálne plány reakcie, ktoré Vysoký komisár OSN pre utečencov vydal, počnúc prvým regionálnym plánom reakcie v marci roku 2012,

–   so zreteľom na plán reakcie na humanitárnu pomoc Sýrii (SHARP) z 19. decembra 2012, ktorý vypracovala vláda Sýrskej arabskej republiku v koordinácii so systémom OSN,

–   so zreteľom na sýrske humanitárne brožúry vydávané Úradom OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA),

–   so zreteľom na rezolúciu Valného zhromaždenia OSN č. 46/182 s názvom Posilnenie koordinácie núdzovej humanitárnej pomoci Organizácie Spojených národov a k nej priložené hlavné zásady,

–   so zreteľom na súhrnnú správu medzinárodnej humanitárnej darcovskej konferencie na vysokej úrovni o Sýrii, ktorá sa uskutočnila 30. januára 2013 v Kuvajte,

–   so zreteľom na záverečné komuniké akčnej skupiny pre Sýriu (ženevské komuniké) z 30. júna 2012,

–   so zreteľom na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv z roku 1948,

–   so zreteľom na Ženevské dohovory z roku 1949 a dodatkové protokoly k nim,

–   so zreteľom na Dohovor o právach dieťaťa a na Opčný protokol k Dohovoru o právach dieťaťa o účasti detí v ozbrojených konfliktoch, ktorých je Sýria zmluvnou stranou,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A.  keďže Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) do 16. mája 2013 registroval celkovo 1 523 626 sýrskych utečencov v susedných krajinách a v severnej Afrike; keďže sa odhaduje, že celkový počet utečencov vrátane neregistrovaných utečencov je oveľa vyšší; keďže podľa UNHCR je 7 miliónov Sýrčanov odkázaných na pomoc, 3,1 milióna detí je v dôsledku vojny v Sýrii v núdzi do 6. mája 2013 bolo z celkového počtu 21, 4 milióna obyvateľov Sýrie 4,25 milióna osôb vysídlených v rámci krajiny;

B.  keďže podľa odhadov OSN z marca 2013 zahynulo v dôsledku násilia v Sýrii približne 80 000 ľudí, najmä civilných obyvateľov, a keďže tento počet sa medzitým pravdepodobne značne zvýšil;

C.  keďže potreby sýrskeho obyvateľstva narastajú rýchlym tempom a majú najzávažnejší charakter v oblastiach konfliktov a oblastiach pod kontrolou opozície; keďže najväčšie mestá Sýrie boli v dôsledku konfliktu spustošené; keďže významné časti miest Dír az-Zúr (Deir Az Zor), Hamá, Hums a Idlib boli zničené do základov;

D.  keďže ničenie základnej infraštruktúry vrátane škôl a nemocníc, devalvácia meny, nárast cien potravín, nedostatok pohonných hmôt, elektriny, vody, potravín a liekov zasiahli väčšinu Sýrčanov;

E.  keďže fyzický prístup k osobám odkázaným na humanitárnu pomoc v Sýrii je naďalej výrazne obmedzený a závisí od spolupráce sýrskej vlády;

F.  keďže všetky strany konfliktu sú povinné dodržiavať medzinárodné humanitárne právo a chrániť civilné obyvateľstvo;

G.  keďže agentúry OSN hlásili pokrok pri organizovaní konvojov s pomocou, na ktorých sa zúčastňuje viacero agentúr, pozdĺž línií konfliktu do oblastí pod kontrolou vlády, opozície a do sporných oblastí; keďže byrokratické prekážky a kontrolné stanoviská v celej krajine (tak pod kontrolou vlády, ako aj opozície) bránia účinnej humanitárnej reakcii vo všetkých oblastiach Sýrie;

H.  keďže počet utečencov (spolu s tými, ktorí čakajú na registráciu) v prijímajúcich krajinách bol 16. mája 2013 podľa UNHCR takýto: Turecko – 347 815, Libanon – 474 461, Jordánsko – 474 405, Irak – 148 028, Egypt – 68 865, Maroko, Alžírsko a Líbya – 10 052 (registrovaných); keďže súčasný počet sýrskych utečencov je oveľa vyšší, keďže mnohí z nich sa nezaregistrovali;

I.   keďže registrácia zostáva kľúčovým mechanizmom, pomocou ktorého možno príslušných ľudí identifikovať, chrániť a pomáhať im, najmä novým utečencom s osobitnými potrebami, vrátane osôb so zdravotným postihnutím a starších osôb, neplnoletých bez sprievodu a odlúčených detí, s cieľom poskytnúť im prednostnú pomoc;

J.   keďže počet ľudí v núdzi rýchlo narastá a bude rásť aj naďalej; keďže UNHCR odhaduje, že do konca roka 2013 by počet sýrskych utečencov mohol dosiahnuť 3,5 milióna osôb, pokiaľ sa násilie v Sýrii neskončí; keďže od februára 2013 prekračuje sýrske hranice 8 00 ľudí denne;

K.  keďže asi tri štvrtiny sýrskych utečencov v susedných krajinách žijú mimo táborov v mestských osadách;

L.  keďže hostiteľské spoločnosti a susedné krajiny, najmä Libanon, Jordánsko, Turecko a Irak, ponechali počas krízy svoje hranice otvorené; keďže ich schopnosť a kapacita prijímať a poskytovať útočisko silnejúcemu prílivu sýrskych utečencov sa dostali na hranicu únosnosti a naliehavo potrebujú podporu, aby svoje hranice mohli nechať otvorené a pomáhať utečencom, a to aj pokiaľ ide o podporu v oblasti infraštruktúry;

M. keďže prístup humanitárnej pomoci do Sýrie závisí od susedných krajín;

N.  keďže príliv sýrskych utečencov spôsobuje v susedných krajinách problémy, a to aj v dôsledku hospodárskeho úpadku, inflácie a nezamestnanosti, ktoré vyvoláva;

O.  keďže platenie nájomného vyvoláva čoraz väčšie obavy mnohých sýrskych utečencov, pretože sa zväčšuje preľudnenie, ako aj konkurencia v boji o „strechu nad hlavou“, a rastú aj ceny; keďže utečenci sa stretávajú so značnými problémami spôsobenými výraznými rozdielmi medzi ich príjmami a výdavkami, obmedzenými pracovnými príležitosťami, vyčerpaním úspor a zvyšovaním zadlženosti;

Q.  keďže konkurencia v oblasti pracovných miest a rastúce ceny potravín sú faktormi, ktoré zhoršujú napätie medzi miestnym obyvateľstvom a utečencami, najmä v Libanone a Jordánsku, ktoré dohromady poskytujú útočisko pre viac ako milión utečencov;

R.  keďže treba pokračovať v úsilí o posilnenie podpory pre hostiteľské krajiny, aby sa zmiernilo napätie a zmenšila záťaž kladená na tieto spoločenstvá;

S.  keďže Medzinárodný záchranný výbor (IRC) v súčasnosti reaguje na situáciu sýrskych utečencov v Jordánsku, Libanone a Iraku, pričom sa zameriava predovšetkým na ženy a deti, ktoré majú osobitné potreby, ktorým sa však v mestských utečeneckých komunitách často dostáva menej pomoci;

T.  keďže susedné krajiny si zvolili rozličné spôsoby prijímania utečencov; keďže Libanon sa rozhodol pre politiku bez táborov a vo veľkej miere „absorboval“ utečencov do miestnych komunít (viac než 1 200 dedín); keďže roztrúsenie utečencov na vidieku si vyžaduje zložitý program registrácie v mestách;

U. keďže sýrska kríza sa stala vážnou hrozbou pre Libanon, ktorého obyvateľstvo vzrástlo o viac než 10 % (registrovaní sýrski utečenci), resp. 25 % (odhadovaný počet sýrskych utečencov, ktorí sa skutočne nachádzajú v krajine);

V.  keďže asi 350 000 Sýrčanov zostáva v 23 utečeneckých táboroch v Turecku, Jordánsku a Iraku; keďže ďalších šesť utečeneckých táborov je vo výstavbe: štyri v Turecku, jeden v Jordánsku a jeden v Iraku;

W. keďže obmedzenia financovania bránia včasnému a efektívnemu poskytovaniu základnej humanitárnej pomoci; keďže SHARP požaduje finančné prostriedky v celkovej výške 563 miliónov amerických dolárov na riešenie potrieb ľudí v Sýrii; keďže k 6. máju 2013 bol plán reakcie financovaný iba do výšky 61 %;

X. keďže súčasný regionálny plán reakcie OSN (č. 4) sa prepracúva na obdobie až do decembra 2013; keďže OSN uverejní 7. júna 2013 novú výzvu na financovanie, ktorá bude odzrkadľovať zvyšujúci sa počet utečencov zo Sýrie a ich nepretržité potreby, ako aj výzvu na výraznejšiu podporu pre hostiteľské vlády a spoločenstvá, pravdepodobne vo výške 3 miliárd amerických dolárov;

Y.  keďže v správach humanitárnych organizácií sa uvádza, že z celkového množstva finančných prostriedkov, ktoré medzinárodné spoločenstvo doteraz prisľúbilo, sa skutočne poskytlo len 30 až 40 %;

Z.  keďže úroveň humanitárnej pomoci pravdepodobne nebude možné udržať; keďže všetci aktéri zainteresovaní na humanitárnej pomoci potrebujú takú finančnú pomoc, ktorá prekračuje výšku obvyklých rozpočtov tradičných darcov vyčlenených na humanitárnu pomoc; keďže treba vytvoriť mimoriadne mechanizmy financovania, aby sa podarilo uspokojiť základné potreby vyplývajúce zo sýrskej krízy;

AA. keďže EÚ je najväčším darcom, ktorý poskytuje celkovo 600 miliónov EUR na humanitárnu pomoc (265 miliónov EUR z ECHO a viac než 400 miliónov EUR od členských štátov); keďže poskytovanie humanitárnej pomoci financované Komisiou sa uskutočňuje prostredníctvom poverených a profesionálnych medzinárodných organizácií v súlade s humanitárnymi zásadami;

AB. keďže v Sýrii je zasiahnutých krízou 400 000 palestínskych utečencov; keďže Agentúra OSN pre pomoc a prácu v prospech palestínskych utečencov na Blízkom východe (UNRWA) registruje takmer 50 000 palestínskych utečencov v Libanone; keďže Jordánsko v roku 2012 zatvorilo svoje hranice pre Palestínčanov na úteku pred konfliktom v Sýrii;

AC. keďže bezpečnosť v jordánskom tábore Za´a tarí sa veľmi zhoršila a dochádza ku krádežiam a požiarom; keďže tábor v Za´a tarí sa stal jordánskym štvrtým najväčším mestom, v ktorom žije vyše 170 000 ľudí; keďže nepokoje a násilné protesty v utečeneckých táboroch sú vyvolané zlými životnými podmienkami a oneskoreniami pri prijímaní pomoci;

AD. keďže celková slabá úroveň bezpečnosti naďalej ohrozuje životy ľudí v táboroch, pričom medzi ohrozenými sú aj humanitárni pracovníci; keďže humanitárni pracovníci boli napadnutí, hospitalizovaní a dokonca zabití pri rozdeľovaní pomoci, a keďže viacerí novinári boli zbití;

AE. keďže podľa medzinárodných organizácií sa ženy a dievčatá v utečeneckých táboroch stávajú obeťami sexuálneho násilia a znásilnenia, ktoré sa používajú aj ako vojnová zbraň; keďže pre sýrskych utečencov, ktorí prežili sexuálne násilie, nie je k dispozícii zodpovedajúca lekárska pomoc; keďže tento nedostatok prístupu k včasnej a súcitnej starostlivosti predstavuje porušenie ľudských práv;

AF. keďže podľa niekoľkých zdrojov sa v utečeneckých táboroch so sýrskymi utečencami sa uzatvárajú manželstvá pre potešenie alebo tzv. manželstvá mut´ah (islamské dočasné manželstvá) a muži prichádzajú do táborov s cieľom využiť a zneužiť ženy a dievčatá

AG. keďže hrozí, že účinky presahovania sýrskej vojny pravdepodobne nadobudnú skôr štrukturálny než náhodný charakter; keďže EÚ ani medzinárodné spoločenstvo si nemôžu dovoliť ďalšiu katastrofu; keďže celoregionálna politická, bezpečnostná a humanitárna katastrofa by presiahla schopnosť medzinárodného spoločenstva riešiť túto situáciu;

AH. keďže stúpajúce teploty zvyšujú možnosť vypuknutia epidémií;

1.  pripomína, že sýrska vláda nesie primárnu zodpovednosť za starostlivosť o blaho svojho ľudu a za umožnenie prístupu k humanitárnej pomoci všetkým Sýrčanom v súlade s medzinárodným humanitárnym právom;

2.  naliehavo vyzýva všetky strany konfliktu, aby hájili a dodržiavali základné medzinárodné humanitárne právo;

3.  oceňuje hostiteľské spoločenstvá a krajiny susediace so Sýriou, najmä Jordánsko, Libanon, Turecko a Irak, za ich vynachádzavosť pri poskytovaní útočiska a humanitárnej pomoci rodinám na úteku pred vojnou v Sýrii;

4.  vyjadruje mimoriadne obavy z toho, že sa tieto hostiteľské krajiny a spoločenstvá blížia k hraniciam svojich možností, a je znepokojený domácimi problémami, ktorým čelia hostiteľské krajiny a ich obyvatelia, ako aj účinkom presahovania vojny v Sýrii a prílivu sýrskych utečencov, čo by mohlo viesť k bezprecedentnej regionálnej nestabilite;

5.  víta rozsiahlu operáciu humanitárnej pomoci, na ktorej sa podieľajú medzinárodné a miestne organizácie pod záštitou Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a UNHCR, a vyjadruje úctu všetkým humanitárnym a zdravotníckym pracovníkom, tak medzinárodným, ako aj miestnym, za ich odvahu a húževnatosť;

6.  podporuje a víta významný prínos Komisie a členských štátov k medzinárodným programom humanitárnej pomoci, ako aj politické vedenie, ktoré preukázala komisárka Georgieva;

7.  vyzýva Komisiu, aby predložila komplexný balík opatrení na pomoc, slúžiaci ako príklad pre ďalších významných darcov, na riešenie humanitárnej krízy v Sýrii a jej susedných krajinách, ktorý bude spočívať na troch pilieroch: i) rozsiahlejšia humanitárna pomoc (prostredníctvom ECHO), ii) podpora na pomoc hostiteľským krajinám pri posilňovaní miestnych spoločenstiev a pri zvyšovaní kapacít a zlepšovaní infraštruktúry (prostredníctvom GR DEVCO) a iii) rýchle zavedenie súborov opatrení na makrofinančnú pomoc pre Libanon a Jordánsko;

8.  zdôrazňuje, že EÚ nesie osobitnú zodpovednosť za stabilitu a bezpečnosť vo svojom susedstve, a vyzýva PK/VP a komisára pre rozšírenie a európsku susedskú politiku, aby zabezpečili, že EÚ bude zohrávať vedúcu úlohu pri zabraňovaní rozšírenia vojny v Sýrii na susedné krajiny;

9.  vyzýva PK/VP, aby v úzkej spolupráci s tými členskými štátmi EÚ, ktoré sú členmi Bezpečnostnej rady OSN, presadila rezolúciu Bezpečnostnej rady OSN, ktorá umožní dodávky humanitárnej pomoci do všetkých oblastí Sýrie a zabezpečí ochranu humanitárnych pracovníkov;

10. vyzýva všetky krajiny, a najmä členské štáty EÚ, aby urýchlene splnili sľuby, ku ktorým sa zaviazali na darcovskej konferencii v Kuvajte 30. januára 2013; vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby vytvorili mechanizmy na stanovenie zodpovednosti s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prisľúbené finančné prostriedky dostali k určeným príjemcom;

11. naliehavo vyzýva všetky vlády hostiteľských krajín v regióne, aby dodržiavali zásadu zákazu vrátenia alebo vyhostenia (zásadu non-refoulement ), ako aj zásadu rovnakého zaobchádzania s utečencami; naliehavo vyzýva OSN, aby v úzkej spolupráci s darcami našlo riešenie pretrvávajúcich problémov súvisiacich s nedostatočnou bezpečnosťou a s dodržiavaním práva a poriadku v utečeneckých táboroch;

12. odsudzuje využívanie sexuálneho násilia v sýrskej vojne, ktoré sa o. i. používa aj ako vojnová zbraň, a naliehavo vyzýva EÚ a medzinárodné spoločenstvo, aby vyčlenili osobitné prostriedky určené na ukončenie sexuálneho násilia, a vyzýva hostiteľské spoločenstvá, aby zabezpečili riadnu zdravotnú starostlivosť pre obete sexuálneho násilia;

13. vyzýva UNRWA, aby vzhľadom na rastúce potreby palestínskych utečencov v Sýrii a v susedných krajinách, veľkoryso podporila nepretržité úsilie o posilnenie odolnosti utečencov a minimalizáciu ich utrpenia a problémov súvisiacich s vysídlením;

14. opakuje, že podporuje politické riešenie konfliktu v Sýrii; je presvedčený, že kľúčom k vyriešeniu konfliktu je podpora politického procesu pod sýrskym vedením, ktorý bude presadzovať spoľahlivé a účinné politické riešenie v spolupráci s tými, ktorí sú odhodlaní prechod podporiť;

15. potvrdzuje, že v záujme uľahčenia prístupu k ľuďom v núdzi je v prvom rade dôležité oddeliť humanitárny a politický aspekt;

16. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, parlamentom a vládam členských štátov a všetkým stranám zapojených do konfliktu v Sýrii.