Πρόταση ψηφίσματος - B7-0251/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0251/2013

ΣΥΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ για τη μη διατύπωση αντιρρήσεως σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για τη διαμετακόμιση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

21.5.2013 - (D025828/03 – 2013/2598(RPS))

σύμφωνα με το άρθρο 88 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 87 α παράγραφος 6 του Κανονισμού
Επιτροπή Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων

Εισηγητής: Matthias Groote

Διαδικασία : 2013/2598(RPS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0251/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0251/2013
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0251/2013

Σχέδιο απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη μη διατύπωση αντιρρήσεως σχετικά με το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για τη διαμετακόμιση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη

(D025828/03 – 2013/2598(RPS))
 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη το σχέδιο κανονισμού της Επιτροπής για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 142/2011 για τη διαμετακόμιση ορισμένων ζωικών υποπροϊόντων από τη Βοσνία-Ερζεγοβίνη (D025828/03),

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1069/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 21ης Οκτωβρίου 2009, περί υγειονομικών κανόνων για ζωικά υποπροϊόντα και παράγωγα προϊόντα που δεν προορίζονται για κατανάλωση από τον άνθρωπο και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1774/2002[1],

–    έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση που εξέδωσε η επιτροπή στις 5 Μαρτίου 2013 η οποία αναφέρεται στο άρθρο 52 του προαναφερθέντος Κανονισμού,

–    έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής, της 16ης Μαΐου 2013, με την οποία η Επιτροπή του ζήτησε να δηλώσει ότι δεν θα αντιταχθεί στο σχέδιο κανονισμού,

–    έχοντας υπόψη την με ημερομηνία 20 Μαΐου 2013 επιστολή της Επιτροπής Περιβάλλοντος, Δημόσιας Υγείας και Ασφάλειας των Τροφίμων προς τον Πρόεδρο της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 5α της απόφασης 1999/468/ΕΚ του Συμβουλίου, της 28ης Ιουνίου 1999, για τον καθορισμό των όρων άσκησης των εκτελεστικών αρμοδιοτήτων που ανατίθενται στην Επιτροπή[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 88 παράγραφος 4 στοιχείο δ) και το άρθρο 87 α παράγραφος 6 του Κανονισμού του,

1.  δηλώνει ότι δεν αντιτίθεται στο σχέδιο εκτελεστικού κανονισμού της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και, προς ενημέρωση, στο Συμβούλιο.