Päätöslauselmaesitys - B7-0251/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0251/2013

SUOSITUS PÄÄTÖKSEKSI olla vastustamatta komission ehdotusta asetukseksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden kauttakuljetuksesta

21.5.2013 - (D025828/03 – 2013/2598(RPS))

työjärjestyksen 88 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 87 a artiklan 6 kohdan mukaisesti
Ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunta

Esittelijä: Matthias Groote

Menettely : 2013/2598(RPS)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0251/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0251/2013
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0251/2013

Luonnos Euroopan parlamentin päätökseksi olla vastustamatta komission ehdotusta asetukseksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosnia ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden kauttakuljetuksesta

(D025828/03 – 2013/2598(RPS))
 

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen asetukseksi asetuksen (EU) N:o 142/2011 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse tiettyjen Bosniasta ja Hertsegovinasta peräisin olevien eläimistä saatavien sivutuotteiden kauttakuljetuksesta (D025828/03),

–   ottaa huomioon muiden kuin ihmisravinnoksi tarkoitettujen eläimistä saatavien sivutuotteiden ja niistä johdettujen tuotteiden terveyssäännöistä sekä asetuksen (EY) N:o 1774/2002 kumoamisesta 21. lokakuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1069/2009[1],

–   ottaa huomioon edellä mainitun asetuksen 52 artiklassa tarkoitetun komitean 5. maaliskuuta 2013 antaman lausunnon,

–   ottaa huomioon komission 16. toukokuuta 2013 päivätyn kirjeen, jossa komissio pyytää parlamenttia ilmoittamaan, ettei se aio vastustaa ehdotusta täytäntöönpanoasetukseksi,

–   ottaa huomioon ympäristön, kansanterveyden ja elintarvikkeiden turvallisuuden valiokunnan 20. toukokuuta 2013 päivätyn kirjeen valiokuntien puheenjohtajakokouksen puheenjohtajalle,

–   ottaa huomioon menettelystä komissiolle siirrettyä täytäntöönpanovaltaa käytettäessä 28. kesäkuuta 1999 tehdyn neuvoston päätöksen 1999/468/EY[2] 5 a artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 88 artiklan 4 kohdan d alakohdan ja 87 a artiklan 6 kohdan,

1.  ilmoittaa, että se ei vastusta komission ehdotusta täytäntöönpanoasetukseksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöksen komissiolle ja tiedoksi neuvostolle.