Projekt rezolucji - B7-0251/2013Projekt rezolucji
B7-0251/2013

ZALECENIE DOTYCZĄCE DECYZJI w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny

21.5.2013 - (D025828/03 – 2013/2598(RPS))

wydane zgodnie z art. 88 ust. 4 lit. d) i art. 87a ust. 6 Regulaminu
Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności

Sprawozdawca: Matthias Groote

Procedura : 2013/2598(RPS)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0251/2013
Teksty złożone :
B7-0251/2013
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

B7‑0251/2013

Projekt decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny

(D025828/03 – 2013/2598(RPS))
 

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 142/2011 w odniesieniu do tranzytu niektórych produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego z Bośni i Hercegowiny (D025828/03),

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1069/2009 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 21 października 2009 r. określające przepisy sanitarne dotyczące produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1774/2002[1],

–   uwzględniając opinię wydaną dnia 5 marca 2013 r. przez komitet, o którym mowa w art. 52 wyżej wspomnianego rozporządzenia,

–   uwzględniając pismo Komisji z dnia 16 maja 2013 r., w którym Komisja zwraca się do Parlamentu o oświadczenie, że nie wyrazi on sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia,

–   uwzględniając pismo Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności z dnia 20 maja 2013 r. skierowane do przewodniczącego Konferencji Przewodniczących Komisji,

–   uwzględniając art.5a decyzji Rady 1999/468/WE z dnia 28 czerwca 1999 r. ustanawiającą warunki wykonywania uprawnień wykonawczych przyznanych Komisji[2],

–   uwzględniając art. 88 ust. 4 lit. d) i art. 87a ust. 6 Regulaminu,

1.  oświadcza, że nie wyraża sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia wykonawczego Komisji;

2.  zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Komisji i – tytułem informacji – Radzie.