Propunere de rezoluţie - B7-0251/2013Propunere de rezoluţie
B7-0251/2013

Recomandare de decizie de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește tranzitul anumitor subproduse de origine animală din Bosnia și Herțegovina

21.5.2013 - (D025828/03 – 2013/2598(RSP))

depusă în conformitate cu articolul 88 alineatul (4) litera (d) și articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură
Comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară

Raportor: Matthias Groote

Procedură : 2013/2598(RPS)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
B7-0251/2013
Texte depuse :
B7-0251/2013
Voturi :
Texte adoptate :

B7‑0251/2013

Proiect de decizie a Parlamentului European de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește tranzitul anumitor subproduse de origine animală din Bosnia și Herțegovina

(D025828/03 – 2013/2598(RPS))
 

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește tranzitul anumitor subproduse de origine animală din Bosnia și Herțegovina (D025828/03),

–   având în vedere proiectul de regulament (UE) nr. …/… al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 142/2011 în ceea ce privește tranzitul anumitor subproduse de origine animală din Bosnia și Herțegovina,

–   având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1069/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21 octombrie 2009 de stabilire a unor norme sanitare privind subprodusele de origine animală și produsele derivate care nu sunt destinate consumului uman și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1774/2002[1],

–   având în vedere avizul emis la 5 martie 2013 de comitetul prevăzut la articolul 52 din regulamentul mai sus menționat,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei din 16 mai 2013, prin care aceasta îi solicită să declare că nu se va opune proiectului de regulament,

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară trimisă președintelui Conferinței președinților de comisie la 20 mai 2013,

–   având în vedere articolul 5a din Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a normelor privind exercitarea competențelor de executare conferite Comisiei[2],

–   având în vedere articolul 88 alineatul (4) litera (d) și articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul său de procedură,

1.  declară că nu se opune proiectului de regulament al Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta decizie Comisiei și, spre informare, Consiliului.