Предложение за резолюция - B7-0256/2013Предложение за резолюция
B7-0256/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Майкъл Кашман, Хуан Фернандо Лопес Агилар, Силви Гийом, Клод Морайс от името на групата S&D

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0256/2013

Процедура : 2013/2637(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0256/2013
Внесени текстове :
B7-0256/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0256/2013

Резолюция на Европейския парламент относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1049/2001 от 30 май 2001 г. на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията,

–   като взе предвид предложението на Комисията COM(2008)0229 от 30 април 2008 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията,

–   като взе предвид предложението на Комисията COM(2011)0137 от 21 март 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията,

–   като взе предвид своя доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработен текст) (COM(2008)0229), приет на 15 декември 2011 г.,

–   като взе предвид въпросите до Съвета и Комисията относно застоя в преразглеждането на Регламент (EО) № 1049/2001 относно достъпа до документи (O-000113/2012B7‑0055/2012 и O-000133/2012B7-0075/2012),

–   като взе предвид изявлението на Комисията от 21 май 2013 г. относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че влизането в сила на Договора от Лисабон увеличи още повече задълженията на ЕС по отношение на прозрачността и превърна достъпа до документи в основно право;

Б.  като има предвид, че прозрачността е важен инструмент, който позволява на гражданите да участват в процеса на вземане на решения на ЕС и също така да наблюдават този процес и действията на ЕС като цяло от гледна точка на отчетността;

В.  като има предвид, че прозрачността е още по-важна при законодателните процедури в светлината, наред с другото, на засилените прерогативи на ЕС в областта на наказателното право, които засягат самата същност на основните права; като има предвид, че Парламентът на няколко пъти призова за повишена прозрачност на законодателната процедура, включително за прозрачност по отношение на работните групи на Съвета, за публикуване на правни становища при законодателни процедури и за по-голяма прозрачност на тристранните процедури;

Г.  като има предвид, че съдебната практика на Съда на Европейския съюз и практиката на Европейския омбудсман оказаха значително влияние за разбирането на Регламент № 1049/2001; като има предвид, че такава съдебна практика, особено по отношение на използването на основания за непризнаване в законодателна процедура, като решенията по делата Turco и Access Info, следва да бъде отразена в законодателството;

Д.  като има предвид, че Регламент № 1049/2001 се възприема от гражданите на ЕС и от обществеността на ЕС като ключов законодателен акт, който осигурява инструменти за надлежно наблюдение на действията на ЕС; като има предвид, че прилагането на Регламент № 1049/2001 все още трябва да бъде подобрено, както стана ясно в няколко случая, разгледани от омбудсмана;

Е.  като има предвид, че през 2008 г. Комисията предложи преработен текст на Регламент № 1049/2001, и като има предвид, че тя не оттегли това предложение след влизането в сила на Договора от Лисабон; като има предвид, че Парламентът надлежно информира Комисията относно нецелесъобразността на използването на процедурата по преработването, и като има предвид, че в резултат на това се наложи самият Парламент да приведе предложения текст в съответствие с Договора от Лисабон;

Ж. като има предвид, че през 2011 г. Комисията направи допълнително предложение, което само косвено разширява обхвата на Регламент № 1049/2001 до всички институции, служби, агенции и органи на ЕС; като има предвид, че Парламентът сля процедурите от 2008 г. и 2011 г. в една единствена процедура;

З.  като има предвид, че Парламентът прие позицията си на първо четене на 15 декември 2011 г. и че през първата половина на 2012 г. започнаха тристранни процедури с датското председателство; като има предвид, че Комисията не се съгласи с предложените възможни компромиси, което доведе до застой, който вече продължава повече от една година;

И.  като има предвид, че кипърското и ирландското председателство не успяха да деблокират въпроса в Съвета и да продължат преговорите поради съпротивата на Комисията, която задейства изискване за единодушие в Съвета по определени въпроси;

Й. като има предвид, че предвид изискванията за повишена прозрачност, включени в Договорите след влизането в сила на Договора от Лисабон, всяко преразглеждане на Регламент № 1049/2001 не следва да понижава сегашното равнище на прозрачност;

К. като има предвид, че непостигането на съгласие относно нова версия на Регламент №1049/2001 ще изпрати грешен сигнал на гражданите на ЕС относно естеството на ЕС, и като има предвид, че един такъв провал ще подкопае легитимността на процеса на вземане на решения на ЕС, особено в светлината на предстоящите важни европейски избори;

1.  призовава всички институции, служби, органи и агенции на ЕС да прилагат напълно Регламент № 1049/2001;

2.  счита, че изменението на Регламент № 1049/2001 следва да бъде приоритет за всички институции на ЕС, и изразява съжаление от получилия се застой; отправя искане към институциите на ЕС да работят заедно за намиране на изход възможно най-скоро;

3.  отново потвърждава ангажимента си за преразглеждане на Регламент № 1049/2001, което, като цяло, следва да предостави на гражданите на ЕС по-широк и по-добър достъп до документите на ЕС;

4. настоява, че като абсолютен минимум и в съответствие с изискванията на Договора, измененият текст следва: изрично да разшири обхвата до всички институции, служби и агенции на ЕС; да засили законодателната прозрачност, като всяко използване на изключения в законодателната процедура следва да съставлява освобождаване от общото правило за законодателна прозрачност; да изясни отношението между прозрачност и защита на данните; да включи Конвенцията от Орхус; да не включва ограничение на определението на „документ“; както и да не въвежда групово освобождаване;

5.  призовава Комисията да се ангажира напълно, на политическо и техническо равнище, с привеждането на Регламент № 1049/2001 в съответствие с Договора от Лисабон;

6.  призовава Съвета незабавно да поднови дебатите по Регламент № 1049б2001, да приеме позицията си на първо четене и да продължи преговорите;

7.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.