Πρόταση ψηφίσματος - B7-0256/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0256/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το αδιέξοδο όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0256/2013

Διαδικασία : 2013/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0256/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0256/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0256/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το αδιέξοδο όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής COM(2008)0229 της 30ής Απριλίου 2008 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής COM(2011)0137 της 21ης Μαρτίου 2011 για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την έκθεσή του σχετικά με την πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (αναδιατύπωση) (COM(2008)0229), που εγκρίθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με το αδιέξοδο όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 για την πρόσβαση στα έγγραφα (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 και O-000133/2012B7-0075/2012),

–   έχοντας υπόψη την δήλωση της Επιτροπής της 21ης Μαΐου 2013 σχετικά με το αδιέξοδο όσον αφορά την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας ενίσχυσε περαιτέρω τις υποχρεώσεις διαφάνειας της ΕΕ και κατοχύρωσε την πρόσβαση στα έγγραφα ως θεμελιώδες δικαίωμα·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια είναι ένα ουσιαστικό εργαλείο που επιτρέπει στους πολίτες να συμμετέχουν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων της ΕΕ αλλά και να ελέγχουν αυτή τη διαδικασία και τις δράσεις της ΕΕ εν γένει από τη σκοπιά της λογοδοσίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφάνεια είναι ακόμη πιο σημαντική στις νομοθετικές διαδικασίες, υπό το φως, μεταξύ άλλων, των ενισχυμένων προνομίων της ΕΕ στον τομέα του ποινικού δικαίου, τα οποία επηρεάζουν τον βασικό πυρήνα των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένως ζητήσει την ενίσχυση της διαφάνειας στη νομοθετική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένης της διαφάνειας όσον αφορά τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, της δημοσίευσης των νομικών γνωμοδοτήσεων στις νομοθετικές διαδικασίες, καθώς και της μεγαλύτερης διαφάνειας στους «τριμερείς διαλόγους»·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή έχει επηρεάσει ουσιαστικά την κατανόηση του κανονισμού 1049/2001· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομολογία αυτή, ιδίως σε ό,τι αφορά την επίκληση λόγων μη αναγνώρισης σε μια νομοθετική διαδικασία, όπως στις περιπτώσεις Turco και Access Info, θα πρέπει να αποτυπώνεται στη νομοθεσία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός αριθ. 1049/2001 εκλαμβάνεται από τους πολίτες της ΕΕ και από την κοινή γνώμη της ΕΕ ως βασικό τμήμα νομοθεσίες, που παρέχει τα εργαλεία για τη δέουσα εποπτεία των δράσεων της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 1049/2001 χρειάζεται να βελτιωθεί περαιτέρω, όπως δείχνουν πολλές υποθέσεις τις οποίες έχει χειριστεί ο Διαμεσολαβητής·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Επιτροπή πρότεινε μια αναδιατύπωση του κανονισμού αριθ. 1049/2001, και λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απέσυρε αυτή την πρόταση μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενημέρωσε δεόντως την Επιτροπή για την ακαταλληλότητα της χρησιμοποίησης της διαδικασίας αναδιατύπωσης, και λαμβάνοντας υπόψη, κατά συνέπεια, ότι το ίδιο το Κοινοβούλιο έπρεπε να προσαρμόσει το προτεινόμενο κείμενο στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η Επιτροπή διατύπωσε πρόσθετη πρόταση, η οποία εμμέσως επεκτείνει το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού αριθ. 1049/2001 σε όλα τα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο συγχώνευσε τις διαδικασίες του 2008 και του 2011 σε μια ενιαία διαδικασία·

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2011, και οι τριμερείς διάλογοι ξεκίνησαν με την Δανική Προεδρία κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή δεν συμφώνησε με τους προταθέντες πιθανούς συμβιβασμούς, με αποτέλεσμα μια στασιμότητα που διαρκεί πάνω από έναν χρόνο·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρίες της Κύπρου και της Ιρλανδίας δεν μπόρεσαν να ξεμπλοκάρουν την υπόθεση στο Συμβούλιο και να αρχίσουν νέες διαπραγματεύσεις λόγω της αντίστασης της Επιτροπής, κάτι που ενεργοποιεί μια απαίτηση ομοφωνίας επί ορισμένων σημείων στο πλαίσιο του Συμβουλίου·

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι, δεδομένης της ενίσχυσης των υποχρεώσεων διαφάνειας που περιλαμβάνονται στις συνθήκες μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας, οιαδήποτε αναθεώρηση του κανονισμού αριθ. 1049/2001 δεν θα πρέπει να μειώνει το υφιστάμενο επίπεδο διαφάνειας·

ΙΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι μια έλλειψη συμφωνίας επί της νέας μορφής του κανονισμού αριθ. 1049/2001 θα έστελνε λάθος μήνυμα σχετικά με τη φύση της ΕΕ στους πολίτες της, και λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια έλλειψη θα υπονόμευε τη νομιμοποίηση της λήψης αποφάσεων από την ΕΕ, ιδίως υπό το φως των κρίσιμων ευρωεκλογών που πλησιάζουν με ταχύ ρυθμό·

1.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ να εφαρμόζουν πλήρως τον κανονισμό αριθ. 1049/2001·

2.  θεωρεί ότι η τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1049/2001 θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα για όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, και εκφράζει τη λύπη του για το αδιέξοδο που έχει δημιουργηθεί· ζητεί από όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ να εργασθούν από κοινού για την ταχύτερη δυνατή εξεύρεση μιας διεξόδου·

3.  επαναβεβαιώνει τη δέσμευσή του για την αναθεώρηση του κανονισμού αριθ. 1049/2001, η οποία θα πρέπει, συνολικά, να δίνει στους πολίτες της ΕΕ ευρύτερη και βελτιωμένη πρόσβαση στα έγγραφα της ΕΕ·

4. τονίζει ότι ένα τροποποιημένο κείμενο, ως απολύτως ελάχιστη προϋπόθεση και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συνθήκης, θα πρέπει: να επεκτείνει ρητώς το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα θεσμικά όργανα, υπηρεσίες και οργανισμούς της ΕΕ· να ενισχύει τη νομοθετική διαφάνεια, κατά τρόπον ώστε κάθε χρήση εξαιρέσεων στη νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να αποτελεί εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της νομοθετικής διαφάνειας· να αποσαφηνίζει τη σχέση μεταξύ διαφάνειας και προστασίας των δεδομένων· να περικλείει τη σύμβαση του Ώρχους· να μην περιλαμβάνει περιορισμό στον ορισμό του «εγγράφου»· και να μην εισάγει οιεσδήποτε ομαδικές εξαιρέσεις·

5.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευτεί πλήρως, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, για την προσαρμογή του κανονισμού αριθ. 1049/2001 στη Συνθήκη της Λισαβόνας·

6.  καλεί το Συμβούλιο να ξαναρχίσει αμέσως συζητήσεις σχετικά με τον κανονισμό αριθ. 1049/2001, να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.