Päätöslauselmaesitys - B7-0256/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0256/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes S&D-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0256/2013

Menettely : 2013/2637(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0256/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0256/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0256/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta

(2013/2637(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001,

–   ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2008 annetun komission ehdotuksen COM(2008)0229 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi,

–   ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2011 annetun komission ehdotuksen COM(2011)0137 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisesta,

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 hyväksymänsä mietinnön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2008)0229),

–   ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt kysymykset asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta (O-000113/2012B7-0055/2012 ja O-000133/2012B7‑0075/2012),

–   ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 annetun komission julkilausuman asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo on lisännyt entisestään unionin avoimuusvelvoitteita ja oikeus tutustua asiakirjoihin on kirjattu siihen perusoikeutena;

B.  katsoo, että avoimuus on tärkeä väline, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua unionin päätöksentekoprosessiin sekä seurata tätä prosessia ja yleisesti unionin toimia vastuuvelvollisuuden näkökulmasta;

C. katsoo, että lainsäädäntömenettelyissä avoimuudella on vielä suurempi merkitys, kun otetaan huomioon muun muassa unionin lisääntyneet erioikeudet rikosoikeuden alalla, koska ne vaikuttavat keskeisiin perusvapauksiin; muistuttaa kehottaneensa useaan otteeseen lisäämään lainsäädäntömenettelyjen avoimuutta, neuvoston työryhmien ja lainsäädäntömenettelyissä julkaistavien oikeudellisten lausuntojen avoimuus mukaan luettuna, sekä lisäämään kolmikantaneuvottelujen avoimuutta;

D. ottaa huomioon, että unionin tuomioistuimen ja Euroopan oikeusasiamiehen oikeuskäytäntö ovat vaikuttaneet huomattavasti siihen, kuinka asetus 1049/2001 ymmärretään; katsoo, että kyseinen oikeuskäytäntö olisi otettava huomioon lainsäädännössä, erityisesti kun on kyse tunnustamatta jättämisen perusteista lainsäädäntömenettelyssä, kuten asioita Turco ja Access Info koskevissa tuomioissa;

E.  ottaa huomioon, että unionin kansalaiset ja suuri yleisö pitävät asetusta (EY) N:o 1049/2001 merkittävänä säädöksenä, jonka ansiosta heillä on välineet seurata asianmukaisesti unionin toimia; ottaa huomioon, että asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisessa on yhä parannettavaa, kuten useat oikeusasiamiehen käsittelemät tapaukset ovat osoittaneet;

F.  ottaa huomioon, että komissio ehdotti vuonna 2008 asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudelleenlaatimista eikä perunut ehdotustaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen; toteaa, että parlamentti ilmoitti komissiolle, että uudelleenlaatimismenettelyn soveltaminen ei ole asianmukaista, ja että parlamentti on itse tästä syystä mukauttanut ehdotustekstiä Lissabonin sopimukseen;

G. ottaa huomioon, että komissio teki vuonna 2011 uuden ehdotuksen, jolla laajennetaan vain epäsuorasti asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisalaa kaikkiin unionin toimielimiin, toimistoihin, virastoihin ja elimiin; toteaa, että parlamentti yhdisti vuosien 2008 ja 2011 menettelyt yhdeksi menettelyksi;

H. toteaa, että parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 15. joulukuuta 2011 ja kolmikantaneuvottelut aloitettiin Tanskan puheenjohtajakauden aikana vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla; ottaa huomioon, että komissio ei hyväksynyt kompromissiehdotuksia, minkä vuoksi lukkiutunut tilanne kesti yli vuoden;

I.   ottaa huomioon, että neuvosto ei kyennyt viemään asiaa eteenpäin Kyproksen ja Irlannin puheenjohtajakausilla eikä käynnistämään uusia neuvotteluja komission vastustuksen vuoksi, minkä vuoksi neuvostolta edellytetään joiltakin osin yksimielisyyttä;

J.   ottaa huomioon, että perussopimuksiin Lissabonin sopimuksen voimaantulon johdosta sisällytettyjen lisääntyneiden avoimuusvelvoitteiden vuoksi asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisella ei pitäisi alentaa avoimuuden nykyistä tasoa;

K.  ottaa huomioon, että jos asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudesta versiosta ei päästä yksimielisyyteen, kansalaiset saavat väärän käsityksen unionin luonteesta ja että tällainen epäonnistuminen vaarantaisi unionin päätöksenteon legitiimiyden varsinkin, kun otetaan huomioon lähestyvät Euroopan parlamentin vaalit;

1.  kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, toimistoja, elimiä ja virastoja panemaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täysimääräisesti täytäntöön;

2.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen olisi oltava unionin kaikkien toimielinten ensisijainen tavoite, ja pitää tilanteen lukkiutumista valitettavana; pyytää kaikkia unionin toimielimiä tekemään yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman pikaisesti;

3.  vahvistaa sitoutuneensa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamiseen siten, että siinä annetaan unionin kansalaisille yleisesti ottaen laajemmat ja paremmat mahdollisuudet tutustua unionin asiakirjoihin;

4. pitää ehdottomana vähimmäisvaatimuksena, että perussopimuksen vaatimusten mukaisesti muutetussa tekstissä soveltamisala ulotetaan koskemaan nimenomaisesti kaikkia unionin toimielimiä, toimistoja ja virastoja, parannetaan lainsäädännön avoimuutta siten, että poikkeusten käyttäminen lainsäädäntömenettelyssä olisi aina poikkeus lainsäädännön avoimuutta koskevaan yleiseen sääntöön, selvennetään avoimuuden ja tietosuojan välistä suhdetta, sisällytetään tekstiin Århusin yleissopimus, jätetään pois ”asiakirjan” määritelmän rajoittaminen eikä oteta käyttöön ryhmäpoikkeuksia;

5.  kehottaa komissiota osallistumaan kattavasti asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukauttamiseen Lissabonin sopimukseen sekä poliittisella että teknisellä tasolla;

6.  kehottaa neuvostoa käynnistämään viipymättä uudelleen asetusta (EY) N:o 1049/2001 koskevat keskustelut, hyväksymään kantansa ensimmäisessä käsittelyssä ja jatkamaan neuvotteluja;

7.  kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.