Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0256/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0256/2013

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra

  5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes S&D frakcijos vardu

  Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0256/2013

  Procedūra : 2013/2637(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0256/2013
  Pateikti tekstai :
  B7-0256/2013
  Debatai :
  Priimti tekstai :

  B7‑0256/2013

  Europos Parlamento rezoliucija dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra

  (2013/2637(RSP))

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais,

  –   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM(2008)0229),

  –   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 21 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM(2011) 0137),

  –   atsižvelgdamas į savo pranešimą dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (nauja redakcija) (COM (2008) 0229), patvirtintą 2011 m. gruodžio 15 d.,

  –   atsižvelgdamas į Tarybai ir Komisijai pateiktus klausimus dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001dėl galimybės visuomenei susipažinti su dokumentais peržiūra (O-000113/2012B7‑0055/2012 ir O-000133/2012B7-0075/2012),

  –   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Komisijos pareiškimą dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi įsigaliojus Lisabonos sutarčiai buvo dar labiau sustiprintos ES skaidrumo prievolės ir įtvirtinta galimybė susipažinti su dokumentais kaip pagrindinė teisė;

  B.  kadangi skaidrumas – tai esminė priemonė, leidžianti piliečiams dalyvauti ES sprendimų priėmimo procese ir stebėti šį procesą ir apskritai ES veiksmus atskaitomybės požiūriu;

  C. kadangi skaidrumas dar svarbesnis teisėkūros procedūrose, atsižvelgiant, be kita ko, į padidintas ES prerogatyvas baudžiamosios teisės srityje, kurios iš esmės daro poveikį pagrindinėms teisėms; kadangi Parlamentas jau keletą kartų ragino padidinti teisėkūros procedūros skaidrumą, įskaitant skaidrumą kalbant apie Tarybos darbo grupes, teisės tarnybų nuomonių teisėkūros procedūrose paskelbimą, ir didesnį trišalių dialogų skaidrumą;

   

  D. kadangi Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Europos ombudsmeno praktika turėjo svarbų poveikį Reglamento Nr. 1049/2001 aiškinimui; kadangi tokia teismo praktika, ypač susijusi su nepripažinimo priežasčių panaudojimu teisėkūros procedūroje, kaip Turco ir Access Info bylose, turėtų atsispindėti teisės aktuose;

  E.  kadangi Reglamentas Nr. 1049/2001 ES piliečių ir ES visuomenės akimis – tai esminis teisės aktas, kuriame numatytos tinkamos ES veiksmų stebėsenos priemonės; kadangi Reglamento Nr. 1049/2001 taikymą vis dar reikia tobulinti, kaip parodė keletas Ombudsmeno nagrinėtų atvejų;

  F.  kadangi 2008 m. Komisija pasiūlė išdėstyti Reglamentą Nr.1049/2001 nauja redakciją ir kadangi ji neatsiėmė šio pasiūlymo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai; kadangi Parlamentas tinkamai informavo Komisiją apie tai, kad išdėstymas nauja redakcija – netinkama procedūra, ir kadangi dėl to Parlamentas pats turėjo suderinti siūlomą tekstą su Lisabonos sutartimi;

  G. kadangi 2011 m. Komisija pateikė papildomą pasiūlymą, kuriuo remiantis Reglamento Nr. 1049/2001 taikymo sritis tik netiesiogiai praplečiama visoms ES institucijoms, tarnyboms, agentūroms ir įstaigoms; kadangi Parlamentas 2008 m. ir 2011 m. procedūras sujungė į vieną bendrą procedūrą;

  H. kadangi 2011 m. gruodžio 15 d. Parlamentas patvirtino savo pirmojo svarstymo poziciją ir pirmojoje 2012 m. pusėje kartu su ES pirmininkaujančia Danija buvo pradėti trišaliai dialogai; kadangi Komisija nepritarė siūlomiems galimiems kompromisams, dėl to ilgiau nei metus nebuvo vykdomi jokie veiksmai;

  I.   kadangi dėl Komisijos priešinimosi Kipro ir Airijos pirmininkavimo laikotarpiu Taryboje nepavyko rasti išeities iš susidariusios aklavietės šiuo klausimu ir pradėti tolimesnes derybas, nes tokiu atveju Taryboje tam tikrais klausimais reikalingas sprendimas vienbalsiai;

  J.   kadangi, atsižvelgiant į Sutartyse išdėstytus įsipareigojimus didinti skaidrumą įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, atliekant bet kokią Reglamento Nr. 1049/2001 peržiūrą nederėtų mažinti dabartinio skaidrumo lygio;

  K.  kadangi, jei nepavyks pasiekti susitarimo dėl naujos Reglamento Nr. 1049/2001 versijos, tai būtų neteisingas signalas apie ES pobūdį jos piliečiams, ir kadangi toks nepasisekimas pakenktų ES sprendimų priėmimo proceso teisėtumui, ypač artėjančių Europos Parlamento rinkimų kontekste;

  1.  ragina visas ES institucijas, įstaigas, organus ir agentūras visapusiškai įgyvendinti Reglamentą (EB) Nr. 1049/2001;

  2.  mano, kad visos ES institucijos turėtų teikti pirmenybę Reglamento Nr. 1049/2001 peržiūrai, ir apgailestauja dėl susidariusios aklavietės; ragina visas ES institucijas bendradarbiauti siekiant kuo greičiau rasti išeitį;

  3.  dar kartą patvirtina savo įsipareigojimą atlikti Reglamento Nr. 1049/2001 peržiūrą, kuri, išsamiai atlikta, turėtų suteikti ES piliečiams platesnę ir geresnę prieigą prie ES dokumentų;

  4. primygtinai reikalauja, kad iš dalies pakeistas tekstas – tai absoliutus minimumas, ir kad laikantis Sutarties reikalavimų reikėtų; aiškiai išplėsti taikymo sritį visoms ES institucijoms, įstaigoms ir agentūroms; padidinti teisėkūros skaidrumas, kad bet koks išimčių taikymas teisėkūros procedūroje turėtų būti laikomas išimtimi iš bendros taisyklės dėl teisėkūros skaidrumo; patikslinti skaidrumo ir duomenų apsaugos santykį; įtraukti Orhuso konvenciją; neriboti „dokumento“ apibrėžties ir netaikyti jokių bendrųjų išimčių;

  5.  ragina Komisiją dėti visas pastangas politiniu ir techniniu lygmeniu siekiant suderinti Reglamentą Nr. 1049/2001 su Lisabonos sutartimi;

  6.  ragina Tarybą nedelsiant atnaujinti diskusijas dėl reglamento Nr. 1049/2001, patvirtinti savo per pirmąjį svarstymą prisiimtą poziciją ir tęsti derybas;

  7.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.