Projekt rezolucji - B7-0256/2013Projekt rezolucji
B7-0256/2013

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie impasu w kwestii przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes w imieniu grupy S&D

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0256/2013

Procedura : 2013/2637(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0256/2013
Teksty złożone :
B7-0256/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0256/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie impasu w kwestii przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 30 maja 2001 r. w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji,

–   uwzględniając wniosek Komisji z dnia 30 marca 2008 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (COM(2008)0229),

–   uwzględniając wniosek Komisji z dnia 21 marca 2011 r. dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1049/2001 w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (COM(2011)0137),

–   uwzględniając swoje sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie publicznego dostępu do dokumentów Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji (przekształcenie)(COM(2008)0229), przyjęte w dniu 15 grudnia 2011 r.,

–   uwzględniając pytania do Rady i Komisji dotyczące impasu w sprawie przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001 w sprawie dostępu do dokumentów (O-000113/2012B7-0055/2012 oraz O-000133/2012B7-0075/2012),

–   uwzględniając oświadczenie Komisji z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie impasu w kwestii przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że wraz z wejściem w życie Traktatu z Lizbony dalszemu rozszerzeniu uległy zobowiązania UE w zakresie przejrzystości, a dostęp do dokumentów zyskał rangę jednego z praw podstawowych;

B.  mając na uwadze, że przejrzystość jest podstawowym narzędziem umożliwiającym obywatelom uczestnictwo w unijnym procesie decyzyjnym oraz sprawowanie kontroli nad tym procesem i w ogólnym ujęciu nad działaniami UE pod kątem odpowiedzialności;

C. mając na uwadze, że przejrzystość ma jeszcze większe znaczenie w procedurach ustawodawczych, między innymi w świetle zwiększonych uprawnień UE w dziedzinie prawa karnego, co ma związek z istotą praw podstawowych; mając na uwadze, że Parlament wielokrotnie apelował o większą przejrzystość w procedurze ustawodawczej, w tym o przejrzystość w odniesieniu do grup roboczych Rady, publikacji opinii prawnych w procedurach ustawodawczych oraz o większą przejrzystość w rozmowach trójstronnych;

D. mając na uwadze, że orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich istotnie wpłynęło na rozumienie rozporządzenia nr 1049/2001; mając na uwadze, że takie orzecznictwo, szczególnie dotyczące stosowania podstaw nieuznawania orzeczeń w procedurach ustawodawczych, jak w sprawie Turco czy Access Info, powinno znaleźć odzwierciedlenie w ustawodawstwie;

E.  mając na uwadze, że rozporządzenie nr 1049/2001 jest postrzegane przez obywateli i opinię publiczną UE jako kluczowy akt prawny stanowiący narzędzie uzyskiwania właściwego obrazu działań UE; mając na uwadze, że stosowanie rozporządzenia nr 1049/2001 należy jeszcze udoskonalić, co widać po kilku sprawach rozpatrywanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich;

F.  mając na uwadze, że w 2008 r. Komisja zaproponowała przekształcenie rozporządzenia nr 1049/2001 oraz mając na uwadze, że nie wycofała tego wniosku po wejściu w życie Traktatu z Lizbony; mając na uwadze, że Parlament należycie poinformował Komisję o niewłaściwości zastosowania procedury przekształcenia oraz mając na uwadze, że w konsekwencji Parlament musiał sam dostosować zaproponowany tekst do postanowień Traktatu z Lizbony;

G. mając na uwadze, że w 2011 r. Komisja przedstawiła dodatkowy wniosek, w którym zaledwie w sposób dorozumiany rozszerzono zakres stosowania rozporządzenia nr 1049/2001 na wszystkie instytucje UE, biura, agencje i organy; mając na uwadze, że Parlament połączył procedury z 2008 i 2011 r. w jedną procedurę;

H. mając na uwadze, że Parlament przyjął swoje stanowisko w pierwszym czytaniu w dniu 15 grudnia 2011 r., a rozmowy trójstronne rozpoczęły się podczas duńskiego przewodnictwa w Radzie w pierwszej połowie 2012 r.; mając na uwadze, że Komisja nie zgodziła się na proponowane możliwości kompromisu, w związku z czym nastąpił ponad roczny impas;

I.   mając na uwadze, że ani przewodnictwo cypryjskie ani irlandzkie nie były w stanie odblokować tej sprawy w Radzie i podjąć dalszych negocjacji z powodu oporu Komisji, która przywołuje wymóg jednomyślnego podejmowania w Radzie decyzji co do niektórych elementów;

J.   mając na uwadze, że ze względu na zapisane w traktatach po wejściu w życie Traktatu z Lizbony rozszerzone zobowiązania dotyczące przejrzystości, jakikolwiek przegląd rozporządzenia nr 1049/2001 nie powinien obniżać obowiązującego poziomu przejrzystości;

K.  mając na uwadze, że niepowodzenie w uzgodnieniu nowej wersji rozporządzenia nr 1049/2001 będzie stanowić dla obywateli europejskich negatywny sygnał co do natury UE, oraz mając na uwadze, że to niepowodzenie zagrozi legitymacji demokratycznej procesu podejmowania decyzji w UE, zwłaszcza w świetle nadchodzących w szybkim tempie kluczowych wyborów europejskich;

1.  wzywa wszystkie instytucje, urzędy, organy i agencje UE do pełnego wdrażania rozporządzenia nr 1049/2001;

2.  uważa, że zmiana rozporządzenia nr 1049/2001 powinna być traktowana priorytetowo przez wszystkie instytucje UE, i ubolewa z powodu impasu, do którego doszło; wzywa wszystkie instytucje UE do współpracy na rzecz jak najszybszego znalezienia wyjścia z tej sytuacji;

3.  potwierdza swoje zobowiązanie do zmiany rozporządzenia nr 1049/2001, które powinno w ogólnym ujęciu poszerzyć i usprawnić dostęp obywateli europejskich do dokumentów UE;

4. domaga się, aby zmieniony tekst, jako absolutne minimum, i zgodnie z wymogami Traktatu jednoznacznie rozszerzał zakres stosowania rozporządzenia na wszystkie instytucje UE, biura i agencje, poprawiał przejrzystość ustawodawstwa, tak aby jakiekolwiek zastosowanie odstępstw w ramach procedury ustawodawczej stanowiło odstępstwo od ogólnej zasady przejrzystości ustawodawstwa, wyjaśniał związek między przejrzystością a ochroną danych, uwzględniał konwencję z Aarhus, nie zawierał ograniczenia definicji „dokumentu” oraz nie wprowadzał jakichkolwiek wyłączeń grupowych;

5.  wzywa Komisję do pełnego zaangażowania się na szczeblu politycznym i technicznym w dostosowanie rozporządzenia nr 1049/2001 do postanowień Traktatu z Lizbony;

6.  wzywa Radę do niezwłocznego podjęcia dyskusji w sprawie rozporządzenia nr 1049/2001 w celu przyjęcia swojego stanowiska w pierwszym czytaniu i kontynuowania negocjacji;

7.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.