Predlog resolucije - B7-0256/2013Predlog resolucije
B7-0256/2013

PREDLOG RESOLUCIJE o reviziji Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

ob zaključku razprave o izjavi Komisije
v skladu s členom 110(2) Poslovnika

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes v imenu skupine S&D

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0256/2013

Postopek : 2013/2637(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0256/2013
Predložena besedila :
B7-0256/2013
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0256/2013

Resolucija Evropskega parlamenta o reviziji Uredbe (ES) št. 1049/2001 na mrtvi točki

(2013/2637(RSP))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 1049/2001 z dne 30. maja 2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije,

–   ob upoštevanju predloga Komisije z dne 30. aprila 2008 o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (COM(2008)0229),

–   ob upoštevanju predloga Komisije z dne 21. marca 2011 o uredbi Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (COM(2011)0137),

–   ob upoštevanju svojega poročila o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o dostopu javnosti do dokumentov Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije (prenovitev) (COM(2008)0229), ki je bilo sprejeto 15. Decembra 2011,

–   ob upoštevanju vprašanj Svetu in Komisiji o reviziji Uredbe (ES) št. 1049/2001 o dostopu do dokumentov (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 in O-000133/2012B7-0075/2012) na mrtvi točki,

–   ob upoštevanju izjave Komisije z dne 21. maja 2013          o reviziji Uredbe št. 1049/2001 (ES) na mrtvi točki,

–   ob upoštevanju člena 110(2) Poslovnika,

A. ker so se z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe dodatno okrepile obveznosti EU glede preglednosti, dostop do dokumentov pa je v njej zapisan kot temeljna pravica;

B.  ker je preglednost bistveno orodje, ki državljanom omogoča, da sodelujejo pri postopku sprejemanja odločitev EU in spremljajo ta postopek in na splošno ukrepe EU z vidika odgovornosti;

C. ker je preglednost še pomembnejša v zakonodajnih postopkih, tudi ob upoštevanju okrepljenih pristojnosti EU na področju kazenskega prava, ki zadevajo bistvo temeljnih pravic; ker je Parlament večkrat pozval k večji preglednosti zakonodajnih postopkov, med drugim tudi preglednosti delovnih skupin Sveta, objavljanju pravnih mnenj v zakonodajnih postopkih ter k večji preglednosti tristranskih pogovorov;

D. ker je sodna praksa Sodišča Evropske unije in Evropskega varuha človekovih pravic precej vplivala na razumevanje Uredbe št. 1049/2001; ker bi bilo treba v zakonodaji upoštevati takšno sodno prakso, na primer primera Turco in Access Info, zlasti v zvezi s sklicevanjem na razloge za nepriznavanje v zakonodajnem postopku;

E.  ker državljani in javnost EU štejejo Uredbo št. 1049/2001 za ključno zakonodajo, ki zagotavlja orodje za ustrezen pregled nad ukrepi EU; ker je treba izvajanje te uredbe še izboljšati, kot se je izkazalo v več primerih, ki jih je obravnaval Evropski varuh človekovih pravic;

F.  ker je leta 2008 Komisija predlagala prenovitev Uredbe 1049/2001 in ker tega predloga po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe ni umaknila; ker je Parlament ustrezno obvestil Komisijo o neprimerni uporabi postopka prenovitve in je zato moral predlagano besedilo sam „lizbonizirati“;

G. ker je Komisija leta 2011 pripravila dodaten predlog, ki samo implicitno razširja področje uporabe Uredbe št. 1049/2001 na vse institucije, urade, agencije in organe EU; ker je Parlament postopke iz let 2008 in 2011 združil v en sam postopek;

H. ker je Parlament sprejel svoje stališče v prvi obravnavi 15. decembra 2011, tristranski pogovori pa so se začeli v prvi polovici leta 2012 z danskim predsedovanjem; ker se Komisija ni strinjala s predlaganimi možnimi kompromisnimi predlogi sprememb, kar je privedlo do mrtve točke, ki traja že več kot eno leto;

I.   ker med ciprskim in irskim predsedovanjem zaradi nepripravljenosti Komisije zadeve v Svetu ni bilo mogoče premakniti z mrtve točke in nadaljevati pogajanja, zaradi česar se je pojavila zahteva po soglasju v Svetu glede nekaterih točk;

J.   ker taka ali drugačna revizija Uredbe 1049/2001 zaradi obveznosti glede preglednosti, ki so bile vključene v pogodbe po začetku veljavnosti Lizbonske pogodbe, ne bi smela zmanjšati sedanje stopnje preglednosti;

K.  ker bi zaradi neuspeha pri dogovoru o novi različici Uredbe št. 1049/2001 poslali državljanom napačno sporočilo o naravi EU in ker bi takšen neuspeh spodkopal legitimnost odločanja EU zlasti v luči hitro se bližajočih odločujočih evropskih volitev;

1.  poziva vse institucije, urade, organe in agencije EU, naj dosledno izvajajo Uredbo št. 1049/2001;

2.  meni, da bi morala biti sprememba Uredbe št. 1049/2001 prednostna naloga vseh institucij EU, ter obžaluje, da se ta ne premakne z mrtve točke; poziva vse institucije EU, naj si skupaj prizadevajo za čimprejšnjo odpravo tega stanja;

3.  se ponovno zavezuje k reviziji Uredbe št. 1049/2001, ki bi državljanom EU na splošno zagotovila širši in boljši dostop do dokumentov EU;

4. meni, da bi moralo spremenjeno besedilo v skladu z zahtevami Pogodbe vsaj: izrecno povečati področje uporabe uredbe na vse institucije, urade in agencije EU; okrepiti preglednost zakonodaje, pri čemer bi morala vsaka uporaba izjem v zakonodajnih postopkih predstavljati izvzetje iz splošnega pravila o preglednosti zakonodaje; pojasniti odnos med preglednostjo in varstvom podatkov; vključiti Aarhuško konvencijo; besedilo ne bi smelo vključevati omejitev glede opredelitve „dokumenta“ in ne bi smelo uvajati skupinskih izjem;

5.  poziva Komisijo, naj se tako na politični kot na tehnični ravni v celoti zavzame za „lizbonizacijo“ Uredbe št. 1049/2001;

6.  poziva Svet, naj nemudoma obnovi razpravo o Uredbi št. 1049/2001, sprejme stališče Parlamenta v prvi obravnavi in nadaljuje pogajanja;

7.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic.