Förslag till resolution - B7-0256/2013Förslag till resolution
B7-0256/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Michael Cashman, Juan Fernando López Aguilar, Sylvie Guillaume, Claude Moraes för S&D-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0256/2013

Förfarande : 2013/2637(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0256/2013
Ingivna texter :
B7-0256/2013
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0256/2013

Europaparlamentets resolution om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1049/2001 av den 30 maj 2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar,

–   med beaktande av kommissionens förslag av 30 april 2008 till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (COM(2008)0229),

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 21 mars 2011 till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1049/2001 om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (COM(2011)0137),

–   med beaktande av sitt betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om allmänhetens tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar (omarbetning) (COM(2008)0229), antaget den 15 december 2011,

–   med beaktande av frågorna till rådet och kommissionen om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001 om tillgång till handlingar (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 och O-000133/2012B7-0075/2012),

–   med beaktande av kommissionens uttalande av den 21 maj 2013 om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Lissabonfördragets ikraftträdande innebar att EU:s skyldigheter avseende öppenhet och insyn utökades ytterligare och att tillgång till handlingar fastställdes som en grundläggande rättighet.

B.  Öppenhet och insyn är grundläggande verktyg för att medborgarna ska kunna delta i EU:s beslutsprocess, övervaka denna process liksom EU:s åtgärder i allmänhet och kunna utkräva ansvar.

C. Öppenhet och insyn är ännu viktigare i samband med lagstiftningsförfaranden, även med tanke på EU:s stärkta straffrättsliga befogenheter som berör själva kärnan i de grundläggande rättigheterna. Parlamentet har vid flera tillfällen efterlyst ökad öppenhet i lagstiftningsförfarandena, även när det gäller rådets arbetsgrupper, offentliggörande av rättsliga yttranden i samband med lagstiftningsförfaranden och ökad insyn i trepartssamtalen.

 

D. Rättspraxis från Europeiska unionens domstol och ombudsmannen har haft ett avgörande inflytande på tolkningen av förordning (EG) nr 1049/2001. Denna rättspraxis, framför allt användning i ett lagstiftningsförfarande av skäl för att vägra erkännande, såsom i målen Turco och Access Info, bör återspeglas i lagstiftningen.

E.  Förordning (EG) nr 1049/2001 ses av medborgarna och allmänheten inom EU som en central rättsakt som möjliggör en ordentlig översikt över EU:s verksamhet. Tillämpningen av förordning (EG) nr 1049/2001 måste alltjämt förbättras, vilket framgår av ett flertal ärenden hos ombudsmannen.

F.  Kommissionen föreslog 2008 en omarbetning av förordning (EG) nr 1049/2001 och den drog inte tillbaka förslaget efter Lissabonfördragets ikraftträdande. Parlamentet underrättade i vederbörlig ordning kommissionen om det olämpliga i att använda omarbetningsförfarandet, vilket ledde till att parlamentet självt måste anpassa den föreslagna texten till Lissabonfördraget.

G. Kommissionen lade 2011 fram ännu ett förslag som endast indirekt utvidgar tillämpningsområdet för förordning (EG) nr 1049/2001 till EU:s samtliga institutioner, byråer och organ. Parlamentet lät 2008 års och 2011 års förfarande föras samman i ett enda nytt förfarande.

H. Parlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 15 december 2011 och trepartsförhandlingar inleddes under det danska ordförandeskapet under första halvåret 2012. Kommissionen godkände inte de möjliga kompromisser som föreslogs, vilket ledde till ett dödläge som nu varat i mer än ett år.

I.   På grund av kommissionens motstånd lyckades varken det cypriotiska eller det irländska ordförandeskapet bryta dödläget i rådet och inleda nya förhandlingar, vilket gör att det krävs enhällighet inom rådet i fråga om vissa punkter.

J.   Med tanke på de skyldigheter avseende öppenhet och insyn som nu ingår i fördragen efter Lissabonfördragets ikraftträdande får en översyn av förordning (EG) nr 1049/2001 inte sänka den nuvarande insynsnivån.

K.  Om man inte lyckas komma överens om en ny version av förordning (EG) nr 1049/2001 ger man allmänheten en felaktig bild av EU:s karaktär, vilket kan påverka synen på legitimiteten i EU:s beslutsfattande negativt, särskilt med tanke på det viktiga val till Europaparlamentet som står framför oss.

1.  Europaparlamentet uppmanar EU:s samtliga institutioner, organ och byråer att fullt ut tillämpa förordning (EG) nr 1049/2001.

2.  Det borde vara en prioritet för alla EU-institutioner att ändra förordning (EG) nr 1049/2001. Europaparlamentet beklagar det dödläge som skapats och uppmanar alla EU-institutioner att arbeta tillsammans för att så snart som möjligt finna en lösning.

3.  Europaparlamentet bekräftar sitt åtagande att se över förordning (EG) nr 1049/2001, som i det stora hela bör ge EU-medborgarna en bredare och förbättrad tillgång till EU:s handlingar.

4. Europaparlamentet insisterar på att en ändrad text, som absolut minimum och i enlighet med kraven i fördraget, uttryckligen bör utöka tillämpningsområdet till alla EU:s institutioner, byråer och organ, öka öppenheten och insynen i lagstiftningen, så att all användning av undantag inom ramen för ett lagstiftningsförfarande utgör ett undantag från den allmänna regeln avseende lagstiftningsinsyn, klargöra förhållandet mellan insyn och uppgiftsskydd, inkludera Århuskonventionen, inte omfatta någon begränsning när det gäller begreppet handlingar eller dokument och inte införa några gruppundantag.

5.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på politisk och teknisk nivå åta sig att fullt ut anpassa förordning (EG) nr 1049/2001 till Lissabonfördraget.

6.  Europaparlamentet uppmanar rådet att omedelbart återuppta diskussionerna kring förordning (EG) nr 1049/2001, anpassa sin ståndpunkt från första behandlingen och fortsätta förhandlingarna.

7.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.