Предложение за резолюция - B7-0257/2013Предложение за резолюция
B7-0257/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Ренате Зомер, Манфред Вебер, Вероник Матийо Уйон, Георгиос Папаниколау, Салваторе Яколино, Джовани Ла Вия от името на групата PPE

Процедура : 2013/2637(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0257/2013
Внесени текстове :
B7-0257/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0257/2013

Резолюция на Европейския парламент относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията от 30 април 2008 г. до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0229),

–   като взе предвид предложението на Комисията от 20 март 2011 г. до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0137),

–   като взе предвид доклада по собствена инициатива на Европейския парламент относно изпълнението през 2009 г. на Регламент № 1049/2001 (A7-0245/2011),

–   като взе предвид член 15 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид решението на Европейския парламент от 20 октомври 2010 г. относно преразглеждането на рамковото споразумение за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия (2010/2118(ACI)),

–   като взе предвид различните позиции на Съвета, Комисията и Парламента по предложението на Комисията от 30 април 2008 г.;

–   като взе предвид провала на тристранните преговори по предложенията, поради непреодолими различия в позициите;

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че общественият достъп до документи е важен елемент от активната демокрация;

Б.  като има предвид, че обществеността трябва да бъде информирана за различните етапи на законодателния процес;

В.  като има предвид, че необходимият достъп до документи не следва да означава достъп до процедурата;

Г.  като има предвид, че процесът на вземане на решения е много сложен и включва редица подготвителни, поверителни и секретни документи, които са изключително важни за целия законодателен процес;

Д. като има предвид, че неприкосновеността на личния живот, търговските тайни, интелектуалната собственост и съхраняваната от институциите на ЕС чувствителна информация, свързана със съдебни производства, производства в областта на конкуренцията и досиета с лични данни на служители, трябва да бъдат защитени;

Е.  като има предвид, че беше постигнато бързо и разумно съгласие между всички групи по доклада по собствена инициатива на Парламента относно изпълнението през 2009 г. на Регламент № 1049/2001;

Ж. като има предвид, че Парламентът прие позиция на първо четене на 15 декември 2011 г. и че през първата половина на 2012 г. започнаха тристранни процедури с датското председателство; като има предвид, че докладчикът на Парламента не се съгласи с предложените възможни компромиси, в резултат на което последва застой, който вече продължава повече от година;

1.  признава желанието за успешно завършване на преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001;

2.  счита, че запазването на „поле за размисъл“ е важен елемент от функционирането на институциите на ЕС;

3.  е загрижен относно объркването на понятията „достъп до документи“ и „достъп до законодателния процес“; е убеден, че неограниченият достъп до документи и подготвителен законодателен материал, заедно с цялата свързана с тях информация на различните етапи на междуинституционалния процес ще открие до известна степен достъп до процедурите, който не може да се сравнява с достъпа до документи;

4.  е дълбоко загрижен от възможното нарушение на неприкосновеността на личния живот, защитата на данните, защитата на търговските тайни, интелектуалната собственост и съхраняваната от институциите на ЕС чувствителна информация, свързана със съдебни производства, производства в областта на конкуренцията и досиета с лични данни на служителите;

5.  счита, че предложението на Комисията от 30 април 2008 г. до Европейския парламент и до Съвета (COM(2008)0229) е неосъществимо поради гореизложените причини;

6.  призовава следователно Комисията незабавно да оттегли предложението от 2008 г.;

7.  счита, че предложението на Комисията от 20 март 2011 г. до Европейския парламент и до Съвета (COM(2011)0137) е добра основа за бързо постигане на съгласие;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.