Návrh usnesení - B7-0257/2013Návrh usnesení
B7-0257/2013

NÁVRH USNESENÍ o blokování přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001

5. 6. 2013 - (2013/2637(RSP))

předložený na základě prohlášení Komise
v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via za skupinu PPE

Postup : 2013/2637(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
B7-0257/2013
Předložené texty :
B7-0257/2013
Rozpravy :
Přijaté texty :

B7‑0257/2013

Usnesení Evropského parlamentu o blokování přezkumu nařízení (ES) č. 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise ze dne 30. dubna 2008 předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2008)0229),

–   s ohledem na návrh Komise ze dne 20. března 2011 předložený Evropskému parlamentu a Radě (COM(2008)0137),

–   s ohledem na zprávu Evropského parlamentu z vlastního podnětu o provádění nařízení č. 1049/2001 v roce 2009 (A7-0245/2011),

–   s ohledem na článek 15 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne 20. října 2010 o revizi rámcové dohody o vztazích mezi Evropským parlamentem a Evropskou komisí (2010/2118(ACI)),

–   s ohledem na různé postoje Rady, Komise a Parlamentu k návrhu Komise ze dne 30. dubna 2008;

–   s ohledem na přerušení třístranných jednání o návrzích v důsledku nesmiřitelných rozdílů v postojích;

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že veřejný přístup k dokumentům je základním prvkem životaschopné demokracie;

B.  vzhledem k tomu, že veřejnost musí být informována o různých stadiích legislativního procesu;

C. vzhledem k tomu, že nezbytný přístup k dokumentům by však neměl být kladen na roveň přístupu k danému postupu;

D. vzhledem k tomu, že rozhodovací proces je velmi složitý a zahrnuje řadu přípravných, důvěrných a tajných dokumentů, které jsou pro celý legislativní proces zásadní;

E.  vzhledem k tomu, že je třeba chránit soukromí, obchodní tajemství, duševní vlastnictví a citlivé informace týkající se soudních případů, případů soutěže a osobních složek v držení orgánů EU;

F.  vzhledem k tomu, že mezi všemi skupinami bylo dosaženo rychlé a rozumné dohody o zprávách Parlamentu z vlastního podnětu o provádění nařízení č.1049/2001 v roce 2009;

G. vzhledem k tomu, že Parlament přijal svůj postoj v prvním čtení dne 15. prosince 2011 a v první polovině roku 2012 byla zahájena třístranná jednání s dánským předsednictvím; vzhledem k tomu, že zpravodaj Parlamentu nesouhlasil s navrženými možnými kompromisy, v důsledku čehož byla věc na více než jeden rok zastavena;

1.  je odhodlán úspěšně zakončit přezkum nařízení (ES) č. 1049/2001;

2.  domnívá se, že pro fungování orgánů EU je základním prvkem zachování „prostoru pro fázi rozmýšlení“;

3.  je znepokojen zaměňováním pojmů „přístup k dokumentům“ a „přístup k legislativnímu procesu“; je přesvědčen,že neomezený přístup k dokumentům a přípravným legislativním materiálům spolu se všemi souvisejícími informacemi o různých stadiích interinstitucionálního procesu by vedl k takovému přístupu k postupu, který nelze postavit na roveň přístupu k dokumentům;

4.  je hluboce znepokojen možným narušením soukromí, ochrany údajů, ochrany obchodních tajemství, duševního vlastnictví a citlivých informací týkajících se soudních případů, případů soutěže a osobních složek v držení orgánů EU;

5.  považuje návrh Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 30. dubna 2008 (COM(2008)0229) z výše uvedených důvodů za neproveditelný;

6.  vyzývá Komisi, aby návrh z roku 2008 bez odkladu stáhla;

7.  považuje návrh Komise Evropskému parlamentu a Radě ze dne 20. března 2011 (COM(2011)0137) za dobrý základ pro rychlou dohodu;

8.  pověřuje svého předsedu, aby toto usnesení předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států.