Forslag til beslutning - B7-0257/2013Forslag til beslutning
B7-0257/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via for PPE-Gruppen

Procedure : 2013/2637(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0257/2013
Indgivne tekster :
B7-0257/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0257/2013

Europa-Parlamentets beslutning om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2008)0229) af 30. april 2008,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0137) af 20. marts 2011,

–   der henviser til Europa-Parlamentets initiativbetænkning om gennemførelsen i 2009 af forordning nr. 1049/2001 (A7-0245/2011),

–   der henviser til artikel 15 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til sin afgørelse af 20. oktober 2010 om den reviderede rammeaftale om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Kommissionen (2010/2118(ACI)),

–   der henviser til de forskellige holdninger fra Rådet, Kommissionen og Parlamentet vedrørende Kommissionens forslag af 30. april 2008,

–   der henviser til sammenbruddet i trepartsforhandlingerne om forslagene på grund af de uforenelige holdningsforskelle,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at aktindsigt er et væsentligt element i et levende demokrati;

B.  der henviser til, at offentligheden må informeres om de forskellige stadier af lovgivningsprocessen;

C. der henviser til, at den nødvendige aktindsigt imidlertid ikke bør ligestilles med adgang til procedurer;

D. der henviser til, at beslutningstagningsprocessen er meget kompleks med en række forberedende, fortrolige og hemmelige dokumenter, der er afgørende for den samlede lovgivningsproces;

E.  der henviser til, at privatlivets fred, forretningshemmeligheder, intellektuel ejendom og følsomme oplysninger i forbindelse med retssager, konkurrencesager og personsager, som EU-institutionerne er i besiddelse af, skal beskyttes;

F.  der henviser til, at der er indgået en hurtig og rimelig aftale om Parlamentets initiativbetænkning om gennemførelsen i 2009 af forordning nr. 1049/2001 mellem alle grupper;

G. der henviser til, at Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 15. december 2011, og at trepartsforhandlinger blev indledt under det danske formandskab i første halvdel af 2012; der henviser til, at Parlamentets ordfører ikke var enig i de foreslåede mulige kompromisforslag, hvilket har medført, at der har hersket dødvande i mere end et år;

1.  anerkender viljen til en vellykket gennemførelse af revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001;

2.  mener, at bevarelsen af "tid til at tænke" er et centralt element for EU-institutionernes funktion;

3.  er bekymret over sammenblandingen af udtrykkene "aktindsigt i dokumenter" og "adgang til lovgivningsprocessen"; er overbevist om, at ubegrænset aktindsigt i dokumenter og forberedende lovgivningsmæssige dokumenter samt alle tilhørende informationer om de forskellige stadier af de interinstitutionelle procedurer ville medføre en grad af adgang til procedurer, som ikke kan ligestilles med aktindsigt i dokumenter;

4.  er dybt bekymret over den mulige krænkelse af privatlivets fred, databeskyttelse, beskyttelse af forretningshemmeligheder, intellektuel ejendom og følsomme oplysninger i forbindelse med retssager, konkurrencesager og personsager, som EU-institutionerne er i besiddelse af;

5.  mener, at Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2008)0229) af 30. april 2008 af ovennævnte grunde er uigennemførligt;

6.  opfordrer derfor Kommissionen til omgående at tilbagetrække forslaget fra 2008;

7.  mener, at Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2011)0137) af 20. marts 2011 er et godt grundlag for en hurtig aftale;

8.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.