Πρόταση ψηφίσματος - B7-0257/2013Πρόταση ψηφίσματος
B7-0257/2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ για το αδιέξοδο σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

για την ολοκλήρωση της συζήτησης σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Γεώργιος Παπανικολάου, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via εξ ονόματος της Ομάδας PPE

Διαδικασία : 2013/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0257/2013
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0257/2013
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0257/2013

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αδιέξοδο σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2008, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0229),

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0137),

–   έχοντας υπόψη την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 1049/2001 (A7-0245/2011) εντός του 2009,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 15 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Οκτωβρίου 2010, σχετικά με την αναθεώρηση της συμφωνίας πλαισίου για τις σχέσεις μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (2010/2118(ACI)),

–   έχοντας υπόψη τις διαφορετικές θέσεις του Συμβουλίου, της Επιτροπής και του Κοινοβουλίου σχετικά με την από 30ής Απριλίου 2008 πρόταση της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την αποτυχία των τριμερών διαπραγματεύσεων σχετικά με τις προτάσεις εξαιτίας των αγεφύρωτων διαφορών στις θέσεις που υποστηρίχθηκαν,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η δημόσια πρόσβαση στα έγγραφα είναι ουσιαστικό στοιχείο μιας ζωντανής δημοκρατίας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κοινό πρέπει να ενημερώνεται για τα διάφορα στάδια της νομοθετικής διαδικασίας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αναγκαία πρόσβαση στα έγγραφα δεν πρέπει να εξισώνεται με την πρόσβαση στη διαδικασία·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία λήψης αποφάσεων είναι ιδιαίτερα περίπλοκη, με μία σειρά προπαρασκευαστικών, εμπιστευτικών και απόρρητων εγγράφων, τα οποία έχουν ζωτική σημασία για τη συνολική νομοθετική διαδικασία·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ιδιωτική σφαίρα, τα εμπορικά απόρρητα, η διανοητική ιδιοκτησία και οι ευαίσθητες πληροφορίες σχετικά με δικαστικές υποθέσεις, υποθέσεις ανταγωνισμού και φακέλους προσωπικού που τηρούνται από τα ενωσιακά όργανα πρέπει να προστατεύονται·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι επιτεύχθηκε γρήγορα μία λογική συμφωνία μεταξύ όλων των ομάδων για την έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας σχετικά με την εφαρμογή του κανονισμού αριθ. 1049/2001 εντός του 2009·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2011 και οι τριμερείς διαπραγματεύσεις ξεκίνησαν με τη δανική Προεδρία κατά το πρώτο ήμισυ του 2012· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εισηγήτρια του Κοινοβουλίου δεν συμφώνησε με τις συμβιβαστικές προτάσεις, με αποτέλεσμα να παγώσουν οι σχετικές διαδικασίες για περισσότερο από ένα έτος·

1.  αναγνωρίζει την καλή θέληση να ολοκληρωθεί με επιτυχία η αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001·

2.  θεωρεί τη διατήρηση ενός «χώρου προβληματισμού» ουσιαστικό στοιχείο για τη λειτουργία των θεσμικών οργάνων της ΕΕ·

3.  εκφράζει την ανησυχία του για τη σύγχυση μεταξύ των όρων «πρόσβαση σε έγγραφα» και «πρόσβαση στη νομοθετική διαδικασία»· είναι πεπεισμένο ότι η απεριόριστη πρόσβαση σε έγγραφα και προπαρασκευαστικό νομοθετικό υλικό παράλληλα με όλες τις σχετικές πληροφορίες για τα διάφορα στάδια της διοργανικής διαδικασίας θα άνοιγε σε κάποιο βαθμό την πρόσβαση σε διαδικασίες που δεν μπορεί να αντιμετωπιστούν όπως η πρόσβαση σε έγγραφα·

4.  ανησυχεί βαθιά για την ενδεχόμενη παραβίαση της ιδιωτικής σφαίρας, της προστασίας δεδομένων, της προστασίας εμπορικών απορρήτων, της διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και ευαίσθητων πληροφοριών που συνδέονται με δικαστικές υποθέσεις, υποθέσεις ανταγωνισμού και φακέλους προσωπικού που τηρούνται από τα ενωσιακά όργανα·

5.  θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής, της 30ής Απριλίου 2008, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0229) μη υλοποιήσιμη για τους παραπάνω λόγους·

6.  καλεί την Επιτροπή ως εκ τούτου να αποσύρει αμέσως την πρόταση του 2008·

7.  θεωρεί την πρόταση της Επιτροπής, της 20ής Μαρτίου 2011, προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2011)0137) μία καλή βάση για τη γρήγορη επίτευξη συμφωνίας·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.