Resolutsiooni ettepanek - B7-0257/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0257/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Ummikseis määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via fraktsiooni PPE nimel

Menetlus : 2013/2637(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0257/2013
Esitatud tekstid :
B7-0257/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0257/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon ummikseisu kohta määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel

(2013/2637(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni 30. aprilli 2008. aasta ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2008)0229),

–   võttes arvesse komisjoni 20. märtsi 2011. aasta ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0137),

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi algatusraportit määruse nr 1049/2001 rakendamise kohta 2009. aastal (A7-0245/2011),

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklit 15,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi 20. oktoobri 2010. aasta otsust Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe muutmise kohta (2010/2118(ACI)),

–   võttes arvesse nõukogu, komisjoni ja Euroopa Parlamendi erinevaid seisukohti seoses komisjoni 30. aprilli 2008. aasta ettepanekuga,

–   võttes arvesse ettepanekute teemal peetud kolmepoolsete läbirääkimiste katkemist osapoolte seisukohtade diametraalsete erinevuste tõttu,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et üldsuse juurdepääs dokumentidele on elujõulise demokraatia oluline osa;

B.  arvestades, et üldsust tuleb õigusloome protsessi eri etappidest teavitada;

C. arvestades, et seejuures ei tohiks vajalikku juurdepääsu dokumentidele võrdsustada juurdepääsuga menetlusele;

D. arvestades, et otsustusprotsess on väga keerukas ning hõlmab arvukaid kogu õigusloome protsessi jaoks olulisi ettevalmistavaid, konfidentsiaalseid ja salajasi dokumente;

E.  arvestades, et tuleb kaitsta eraelu puutumatust, ärisaladusi, intellektuaalomandit ning kohtuasjade, konkurentsiküsimuste ja ELi institutsioonides säilitatavate töötajate isikuandmetega seotud tundlikku teavet;

F.  arvestades, et kõigi rühmade vahel saavutati kiire ja mõistlik kokkulepe seoses Euroopa Parlamendi algatusraportiga määruse nr 1049/2001 rakendamise kohta 2009. aastal;

G. arvestades, et Euroopa Parlament võttis esimese lugemise seisukoha vastu 15. detsembril 2011. aastal ja kolmepoolseid läbirääkimisi alustati Taani eesistumise ajal 2012. aasta esimesel poolel; arvestades, et Euroopa Parlamendi raportöör ei nõustunud võimalike kompromissettepanekutega, millele on järgnenud enam kui aastapikkune paigalseis;

1.  tunnustab tahet määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamine edukalt lõpule viia;

2.  peab nn mõtlemisruumi säilitamist ELi institutsioonide toimimise keskseks elemendiks;

3.  tunneb muret dokumentidele juurdepääsu ja õigusloome protsessile juurdepääsu mõistete segiajamise pärast; on veendunud, et kui institutsioonidevahelise menetluse eri etappidel võimaldada piiramatut juurdepääsu dokumentidele, õigusloomet ettevalmistavatele materjalidele ja kogu seonduvale teabele, oleks tulemuseks selline juurdepääs menetlustele, mida ei saa võrdsustada juurdepääsuga dokumentidele;

4.  on sügavalt mures eraelu puutumatuse, andmekaitse ning ärisaladuste, intellektuaalomandi ja kohtuasjade, konkurentsiküsimuste ja ELi institutsioonides säilitatavate töötajate isikuandmetega seotud tundliku teabe kaitse kahjustamise võimaluste pärast;

5.  eelnimetatud põhjustel leiab, et komisjoni 30. aprilli 2008. aasta ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2008)0229) ei saa ellu viia;

6.  palub seepärast komisjonil oma 2008. aasta ettepanek viivitamata tagasi võtta;

7.  arvab, et komisjoni 20. märtsi 2011. aasta ettepanek Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2011)0137) on hea alus kiire kokkuleppe saavutamiseks;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.