Päätöslauselmaesitys - B7-0257/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0257/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

komission julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via PPE-ryhmän puolesta

Menettely : 2013/2637(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0257/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0257/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0257/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta

(2013/2637(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2008 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2008)0229),

–   ottaa huomioon 20. maaliskuuta 2011 annetun komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0137),

–   ottaa huomioon antamansa valiokunta-aloitteisen mietinnön asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanosta vuonna 2009 (A7-0245/2011),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 15 artiklan,

–   ottaa huomioon 20. lokakuuta 2010 tekemänsä päätöksen Euroopan parlamentin ja komission välisistä suhteista tehdyn puitesopimuksen tarkistamisesta (2010/2118(ACI)),

–   ottaa huomioon neuvoston, komission ja parlamentin erilaiset kannat komission 30. huhtikuuta 2008 tekemään ehdotukseen,

–   ottaa huomioon sovittamattomista kantojen eroavaisuuksista johtuvan ehdotuksia koskevien kolmikantaneuvottelujen kariutumisen,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi on toimivan demokratian välttämätön osatekijä;

B.  katsoo, että yleisölle on tiedotettava lainsäädäntömenettelyn eri vaiheista;

C. katsoo, ettei oikeutta tutustua asiakirjoihin saisi kuitenkaan yhdistää oikeuteen tutustua menettelyyn;

D. ottaa huomioon, että päätöksentekoprosessi on erittäin monimutkainen ja siihen liittyy tietty määrä valmistelevia, luottamuksellisia ja salaisia asiakirjoja, jotka ovat erittäin tärkeitä koko lainsäädäntömenettelylle;

E.  katsoo, että on suojeltava yksityisyyttä, liikesalaisuuksia, tekijänoikeuksia sekä EU:n toimielinten hallussa olevia oikeustapauksiin, kilpailuasioihin ja henkilöstöasiakirjoihin liittyviä arkaluonteisia tietoja;

F.  ottaa huomioon, että kaikki ryhmät ovat päässeet nopeaan ja järkevään sopimukseen sen asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpanoa vuonna 2009 koskevasta valiokunta-aloitteisesta mietinnöstä;

G. toteaa vahvistaneensa ensimmäisen käsittelyn kantansa 15. joulukuuta 2011 ja että kolmikantaneuvottelut aloitettiin Tanskan puheenjohtajakauden aikana vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla; toteaa, että parlamentin esittelijä ei ollut samaa mieltä ehdotetuista mahdollisista kompromisseista, minkä vuoksi ajauduttiin yli vuoden kestäneeseen pattitilanteeseen;

1.  on halukas saamaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen onnistuneesti päätökseen;

2.  katsoo, että harkintamahdollisuuden (”space to think”) säilyttäminen on erittäin tärkeä tekijä EU:n toimielinten toiminnan kannalta;

3.  on huolissaan termeihin “oikeus tutustua asiakirjoihin” ja “oikeus tutustua lainsäädäntömenettelyihin” liittyvästä sekaannuksesta; on vakuuttunut, että rajoittamaton oikeus tutustua asiakirjoihin ja lainsäädännön valmisteluaineistoon ja kaikkeen siihen liittyvään tietoon toimielinten välisen menettelyn eri vaiheissa tarjoaisi asteeltaan sellaisen oikeuden tutustua menettelyihin, joka ei ole rinnastettavissa oikeuteen tutustua asiakirjoihin;

4.  on erittäin huolissaan mahdollisista yksityisyyteen, tietosuojaan, liikesalaisuuksiin, tekijänoikeuksiin sekä EU:n toimielinten hallussa oleviin oikeustapauksiin, kilpailuasioihin ja henkilöstöasiakirjoihin liittyviin arkaluonteisiin tietoihin kohdistuvista rikkomuksista;

5.  katsoo, ettei komission 30. huhtikuuta 2008 Euroopan parlamentille ja neuvostolle tekemä ehdotus (COM(2008)0229) ole edellä mainituista syistä johtuen toteuttamiskelpoinen;

6.  kehottaa tästä syystä komissiota perumaan vuoden 2008 ehdotuksen välittömästi;

7.  pitää 20. maaliskuuta 2011 annettua komission ehdotusta Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2011)0137) hyvänä perustana pikaiseen sopimukseen pääsemiseksi;

8.  kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

.