Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0257/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0257/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via PPE frakcijos vardu

Procedūra : 2013/2637(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0257/2013
Pateikti tekstai :
B7-0257/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0257/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra

(2013/2637(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008) 0229),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 21 d. Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011) 0137),

–   atsižvelgdamas į savo iniciatyva pateiktą Europos Parlamento pranešimą apie Reglamento Nr. 1049/2001 įgyvendinimą 2009 m. (A7-0245/2011),

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 15 straipsnį,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. spalio 20 d. Europos Parlamento sprendimą dėl pagrindų susitarimo dėl Europos Parlamento ir Europos Komisijos santykių peržiūros (2010/2118(ACI)),

–   atsižvelgdamas į skirtingas Tarybos, Komisijos ir Parlamento nuomones dėl 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos pasiūlymo,

–   atsižvelgdamas į trišalių derybų dėl pasiūlymų pauzę, kilusią dėl nesuderinamų pozicijų skirtumų,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi visuomenės galimybė susipažinti su dokumentais yra esminis gyvybingos demokratijos elementas;

B.  kadangi visuomenė turi būti informuojama apie įvairius teisėkūros proceso etapus;

C. tačiau, kadangi būtina prieiga prie dokumentų neturėtų būti sulyginta prieigai prie procedūros;

D. kadangi sprendimų priėmimo procesas yra labai sudėtingas ir apima nemažai paruošiamųjų, konfidencialių ir slaptų dokumentų, kurie yra būtini visam teisėkūros procesui;

E.  kadangi privatumas, prekybinės paslaptys, intelektinė nuosavybė ir su teismų bylomis, konkurencijos bylomis ir asmeninėmis bylomis susijusi slapta informacija, laikoma ES institucijose, turi būti apsaugota;

F.  kadangi visos frakcijos greitai priėmė tinkamą susitarimą dėl savo iniciatyva pateikto pranešimo dėl Reglamento Nr. 1049/2001 įgyvendinimo 2009 m.;

G. kadangi 2011 m. gruodžio 15 d. Parlamentas po pirmojo svarstymo patvirtino savo poziciją ir pirmojoje 2012 m. pusėje kartu su ES pirmininkaujančia Danija buvo pradėti vykdyti trišaliai dialogai; kadangi Komisija nepritarė siūlomiems galimiems kompromisams, dėl to ilgiau nei metus nebuvo vykdomi jokie veiksmai;

1.  pripažįsta pasirengimą sėkmingai užbaigti Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 persvarstymą;

2.  mano, kad tinkamai ES institucijų veiklai būtina palikti tam tikrą „erdvę apmastymams“;

3.  yra susirūpinęs dėl sąvokų „prieiga prie dokumentų“ ir „prieiga prie teisėkūros proceso“ painiojimo; yra įsitikinęs, kad nevaržoma prieiga prie dokumentų ir paruošiamosios teisėkūros medžiagos kartu su visą susijusia informacija įvairiais tarpinstitucinio proceso etapais sukurtų tokį procedūrų atvirumo laipsnį, kurio negalima lyginti su prieiga prie dokumentų;

4.  yra giliai susirūpinęs dėl galimų privatumo, prekybinių paslapčių, intelektinės nuosavybės ir su teismų bylomis, konkurencijos bylomis ir asmeninėmis bylomis susijusios slaptos informacijos, laikomos ES institucijose, pažeidimų;

5.  mano, kad dėl anksčiau paminėtų priežasčių, 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2008)0229) yra neįgyvendinamas;

6.  todėl ragina Komisiją nedelsiant atsiimti 2008 m. pasiūlymą;

7.  mano, kad greitam susitarimui pasiekti tinkamas pagrindas yra 2011 m. kovo 20 d. Komisijos pasiūlymas Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2011)0137);

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.