Rezolūcijas priekšlikums - B7-0257/2013Rezolūcijas priekšlikums
B7-0257/2013

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par strupceļu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā

5.6.2013 - ((2013/2637(RSP))

iesniegts, noslēdzot debates par Komisijas paziņojumu,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via PPE grupas vārdā

Procedūra : 2013/2637(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0257/2013
Iesniegtie teksti :
B7-0257/2013
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0257/2013

Eiropas Parlamenta rezolūcija par strupceļu Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanā

((2013/2637(RSP))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas 2008. gada 30. aprīļa priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0229),

–   ņemot vērā Komisijas 2011. gada 20. marta priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0137),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta patstāvīgo ziņojumu par Regulas Nr. 1049/2001 īstenošanu 2009. gadā (A7-0245/2011),

–   ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 15. pantu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta 2010. gada 20. oktobra lēmumu attiecībā uz pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām pārskatīšanu (2010/2118(ACI)),

–   ņemot vērā Padomes, Komisijas un Parlamenta atšķirīgās nostājas attiecībā uz Komisijas 2008. gada 30. aprīļa priekšlikumu,

–   ņemot vērā to, ka trialoga sarunas par priekšlikumiem ir nonākušas strupceļā nesamierināmu viedokļu atšķirību dēļ,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā publiska piekļuve dokumentiem ir īstas demokrātijas būtisks elements;

B.  tā kā sabiedrībai jābūt informētai par likumdošanas procesa dažādām stadijām;

C. tā kā nepieciešamo piekļuvi dokumentiem tomēr nevajadzētu pielīdzināt piekļuvei procedūrai;

D. tā kā lēmumu pieņemšanas process ir ļoti sarežģīts, ar vairākiem sagatavošanas, konfidenciāliem un slepeniem dokumentiem, kas ir svarīgi visam likumdošanas procesam;

E.  tā kā ir jāaizsargā privātums, tirdzniecības noslēpumi, intelektuālais īpašums un sensitīva informācija, kas saistīta ar tiesu lietām, konkurences lietām un personāla failiem, kuri ir ES iestāžu rīcībā;

F.  tā kā starp visām grupām ir panākta ātra un saprātīga vienošanās par Parlamenta patstāvīgo ziņojumu par Regulas Nr. 1049/2001 īstenošanu 2009. gadā;

G. tā kā Parlaments savu nostāju pirmajā lasījumā pieņēma 2011. gada 15. decembrī un 2012. gada pirmajā pusē tika sākts trialogs ar Dānijas prezidentūru; tā kā Parlamenta referents nepiekrita ierosinātajiem iespējamajiem kompromisiem, kā rezultātā sekoja vairāk nekā viena gada pārtraukums,

1.  atzīst vēlmi veiksmīgi pabeigt Regulas (EK) Nr. 1049/2001 pārskatīšanu;

2.  uzskata „telpas pārdomām” saglabāšanu par būtisku ES iestāžu darbības elementu;

3.  pauž bažas par neskaidrību attiecībā uz jēdzieniem „piekļuve dokumentiem” un „piekļuve likumdošanas procesam”; ir pārliecināts, ka neierobežota piekļuve dokumentiem un sagatavošanas stadijas likumdošanas materiāliem kopā ar visu attiecīgo informāciju par starpiestāžu procesa dažādiem posmiem būtu augstāka pakāpe piekļuvē procedūrām, ko vairs nevar pielīdzināt piekļuvei dokumentiem;

4.  pauž nopietnas bažas par iespējamiem pārkāpumiem attiecībā uz privātumu, datu, tirdzniecības noslēpumu, intelektuālā īpašuma un sensitīvas informācijas aizsardzību saistībā ar ES iestāžu rīcībā esošām tiesas lietām, konkurences lietām un personāla failiem;

5.  uzskata, ka iepriekš minēto iemeslu dēļ Komisijas 2008. gada 30. aprīļa priekšlikums Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0229) ir neīstenojams;

6.  tādēļ aicina Komisiju nekavējoties atsaukt 2008. gada priekšlikumu;

7.  uzskata Komisijas 2011. gada 20. marta priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2011)0137) par labu pamatu ātras vienošanās panākšanai;

8.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un dalībvalstu valdībām un parlamentiem.