Projekt rezolucji - B7-0257/2013Projekt rezolucji
B7-0257/2013

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie impasu w kwestii przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

złożony w następstwie oświadczenia Komisji
zgodnie z art. 110 ust. 2 Regulaminu

Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via w imieniu grupy PPE

Procedura : 2013/2637(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0257/2013
Teksty złożone :
B7-0257/2013
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0257/2013

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie impasu w kwestii przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w dniu 30 kwietnia 2008 r. (COM(2008)0229),

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w dniu 20 marca 2011 r. (COM(2011)0137),

–   uwzględniając sprawozdanie z inicjatywy własnej Parlamentu Europejskiego w sprawie wdrożenia rozporządzenia nr 1049/2001 w 2009 r. (A7-0245/2011),

–   uwzględniając art. 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając decyzję Parlamentu Europejskiego z dnia 20 października 2010 r. w sprawie przeglądu porozumienia ramowego dotyczącego stosunków między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską (2010/2118(ACI)),

–   uwzględniając różne stanowiska Rady, Komisji i Parlamentu w kwestii wniosku Komisji z dnia 30 kwietnia 2008 r.,

–   uwzględniając załamanie się rozmów trójstronnych w sprawie wniosków z uwagi na niemożliwe do pogodzenia ze sobą różnice stanowisk,

–   uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że publiczny dostęp do dokumentów to podstawowy element prawdziwej demokracji;

B.  mając na uwadze, że opinia publiczna musi otrzymywać informacje o poszczególnych etapach procesu ustawodawczego;

C. mając na uwadze, że potrzebnego dostępu do dokumentów nie powinno się jednak utożsamiać z dostępem do procedury;

D. mając na uwadze, że proces decyzyjny ma charakter bardzo złożony i w jego skład wchodzi wiele dokumentów przygotowawczych, poufnych i tajnych, które mają zasadnicze znaczenie dla całego procesu ustawodawczego;

E.  mając na uwadze, że należy chronić prywatność, tajemnicę handlową, własność intelektualną oraz newralgiczne informacje dotyczące spraw sądowych, spraw dotyczących konkurencji oraz akt osobowych będących w posiadaniu instytucji UE;

F.  mając na uwadze, że wszystkie grupy osiągnęły szybkie i rozsądne porozumienie w sprawie sprawozdania Parlamentu z inicjatywy własnej w sprawie wdrożenia rozporządzenia nr 1049/2001 w 2009 r.;

G. mając na uwadze, że Parlament przyjął swoje stanowisko z pierwszego czytania w dniu 15 grudnia 2011 r., a rozmowy trójstronne rozpoczęły się podczas duńskiego przewodnictwa w Radzie w pierwszej połowie 2012 r.; mając na uwadze, że sprawozdawca Parlamentu nie zgodził się na proponowane możliwości kompromisu, w związku z czym nastąpił ponad roczny impas;

1.  potwierdza gotowość do pomyślnego zakończenia przeglądu rozporządzenia (WE) nr 1049/2001;

2.  jest zdania, że zapewnienie możliwości zastanowienia się to podstawowy element funkcjonowania instytucji UE;

3.  wyraża zaniepokojenie pomieszaniem pojęć „dostęp do dokumentów” oraz „dostęp do procesu ustawodawczego”; jest przekonany, że nieograniczony dostęp do dokumentów oraz przygotowawczego materiału legislacyjnego, a także do wszelkich odnośnych informacji na poszczególnych etapach procesu międzyinstytucjonalnego przyczyniłby się do rozszerzenia dostępu do procedur, a to nie to samo, co dostęp do dokumentów;

4.  jest głęboko zaniepokojony możliwością naruszenia prywatności, ochrony danych, ochrony tajemnicy handlowej, własności intelektualnej oraz newralgicznych informacji dotyczących spraw sądowych, spraw dotyczących konkurencji, a także akt osobowych będących w posiadaniu instytucji UE;

5.  uważa, że wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w dniu 30 kwietnia 2008 r. (COM(2008)0229) jest niewykonalny z wyżej wymienionych powodów,

6.  w związku z tym wzywa Komisję do natychmiastowego wycofania wniosku z 2008 r.;

7.  uważa, że wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie w dniu 20 marca 2011 r. (COM(2011)0137) stanowi odpowiednią podstawę szybkiego osiągnięcia porozumienia;

8.  zobowiązuje swego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.