Návrh uznesenia - B7-0257/2013Návrh uznesenia
B7-0257/2013

NÁVRH UZNESENIA o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via v mene poslaneckého klubu PPE

Postup : 2013/2637(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0257/2013
Predkladané texty :
B7-0257/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0257/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0229) z 30. apríla 2008,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2011)0137) z 20. marca 2011,

–   so zreteľom na iniciatívnu správu Európskeho parlamentu o vykonávaní nariadenia č. 1049/2001 v roku 2009 (A7-0245/2011),

–   so zreteľom na článok 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu z 20. októbra 2010 o revízii rámcovej dohody o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou (2010/2118(ACI)),

–   so zreteľom na rozdielne pozície Rady, Komisie a Parlamentu k návrhu Komisie z 30. apríla 2008,

–   so zreteľom na prerušenie rokovaní o návrhoch v rámci trialógu z dôvodu nezmieriteľných rozdieloch v pozíciách,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže verejný prístup k dokumentom je dôležitým prvkom skutočnej demokracie;

B.  keďže verejnosť má byť informovaná o rôznych fázach legislatívneho procesu;

C. keďže nevyhnutný prístup k dokumentom by sa však nemal pokladať za to isté ako prístup k postupu;

D. keďže rozhodovací proces je veľmi zložitý a zahŕňa množstvo prípravných, dôverných a tajných dokumentov, ktoré sú nevyhnutné pre celý legislatívny proces;

E.  keďže súkromie, obchodné tajomstvá, duševné vlastníctvo a citlivé informácie súvisiace so súdnymi prípadmi, prípadmi spojenými s hospodárskou súťažou a spismi týkajúcimi sa zamestnancov, s ktorými inštitúcie EÚ pracujú, sa musia chrániť;

F.  keďže všetky skupiny dosiahli rýchlu a rozumnú dohodu o iniciatívnej správe Parlamentu o vykonávaní nariadenia č. 1049/2001 v roku 2009;

G. keďže Parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 15. decembra 2011 a trialógy sa začali počas dánskeho predsedníctva v prvej polovici roka 2012; keďže spravodajca Parlamentu nesúhlasil s navrhnutými možnými kompromismi, v dôsledku čoho nasledovalo zablokovanie na obdobie dlhšie ako rok;

1.  berie na vedomie ochotu úspešne dokončiť revíziu nariadenia (ES) č. 1049/2001;

2.  považuje zachovanie priestoru na premyslenie za dôležitý prvok fungovania inštitúcií EÚ;

3.  je znepokojený zamieňaním termínov „prístup k dokumentom“ a „prístup k legislatívnemu procesu“; je presvedčený o tom, že neobmedzený prístup k dokumentom a prípravným legislatívnym materiálom spolu s všetkými súvisiacimi informáciami o rôznych fázach medziinštitucionálneho procesu by otvorili úroveň prístupu k postupom, ktorý sa nemôže považovať za to isté ako prístup k dokumentom;

4.  je hlboko znepokojený možným porušením súkromia, ochrany údajov, ochrany obchodných tajomstiev, duševného vlastníctva a citlivých informácií spojených so súdnymi prípadmi, prípadmi spojenými s hospodárskou súťažou a spismi týkajúcimi sa zamestnancov, s ktorými inštitúcie EÚ pracujú;

5.  považuje návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0229) z 30. apríla 2008 z uvedených dôvodov za nerealizovateľný;

6.  vyzýva preto Komisiu, aby návrh z roku 2008 čo najskôr stiahla;

7.  považuje návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0137) z 20. marca 2011 za dobrý základ pre rýchle dosiahnutie dohody;

8.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.