Förslag till resolution - B7-0257/2013Förslag till resolution
B7-0257/2013

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

till följd av ett uttalande av kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Renate Sommer, Manfred Weber, Véronique Mathieu Houillon, Georgios Papanikolaou, Salvatore Iacolino, Giovanni La Via för PPE-gruppen

Förfarande : 2013/2637(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0257/2013
Ingivna texter :
B7-0257/2013
Debatter :
Antagna texter :

B7‑0257/2013

Europaparlamentets resolution om dödläget i översynen av förordning (EG) nr 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 30 april 2008 till Europaparlamentet och rådet (COM(2008)0229),

–   med beaktande av kommissionens förslag av den 21 mars 2011 till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0137),

–   med beaktande av Europaparlamentets initiativbetänkande om tillämpningen 2009 av förordning (EG) nr 1049/2001 (A7-0245/2011),

–   med beaktande av artikel 15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av Europaparlamentets beslut av den 20 oktober 2010 om översynen av ramavtalet om förbindelserna mellan Europaparlamentet och Europeiska kommissionen (2010/2118(ACI)),

–   med beaktande av rådets, kommissionens och Europaparlamentets olika ståndpunkter avseende kommissionens förslag av den 30 april 2008,

–   med beaktande av avbrottet i trepartsförhandlingarna om förslagen till följd av oöverkomliga åsiktsskillnader,

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Att allmänheten har tillgång till handlingar är en grundbult i en levande demokrati.

B.  Allmänheten måste informeras om de olika stadierna i lagstiftningsprocessen.

C. Att ha tillgång till handlingar får dock inte jämställas med tillgång till förfarandet.

D. Beslutsprocessen är mycket komplex och i den ingår förberedande, konfidentiella och sekretessbelagda handlingar som är av avgörande betydelse för hela lagstiftningsprocessen.

E.  Integriteten, företagshemligheter, immateriella rättigheter och känslig information som rör domstolsmål, konkurrensärenden och personalakter i EU-institutionerna måste skyddas.

F.  En snabb och rimlig överenskommelse om parlamentets initiativbetänkande om tillämpningen 2009 av förordning (EG) nr 1049/2001 har nåtts mellan alla grupper.

G. Parlamentet antog sin ståndpunkt vid första behandlingen den 15 december 2011 och trepartsförhandlingarna inleddes under det danska ordförandeskapet under första hälften av 2012. Parlamentets föredragande godkände inte den möjliga kompromiss som föreslogs, och dödläget har nu varat i ett år.

1.  Europaparlamentet konstaterar att det finns en vilja att på ett framgångsrikt sätt fullborda översynen av förordning (EG) nr 1049/2001.

2.  Europaparlamentet anser att skyddet av handlingsfriheten på beredningsstadiet (”space to think”) bör bevaras som en viktig beståndsdel i EU-institutionernas funktion.

3.  Europaparlamentet är oroat över att man blandar samman begreppen ”tillgång till handlingar” och ”tillgång till lagstiftningsprocessen”. Parlamentet är övertygat om att en obegränsad tillgång till handlingar och förberedande lagstiftningshandlingar och till all relaterad information om de olika skedena i det interinstitutionella förfarandet skulle innebära att man beviljar en tillgång till förfaranden som inte kan likställas med tillgång till handlingar.

4.  Europaparlamentet är djupt oroat över att integriteten, uppgiftsskyddet, skyddet av företagshemligheter, immateriella rättigheter och känslig information som rör domstolsmål, konkurrensärenden och personalakter i EU-institutionerna kan komma att kränkas.

5.  Europaparlamentet anser att kommissionens förslag av den 30 april 2008 till Europaparlamentet och rådet (COM(2008)0229) är omöjligt att genomföra av ovannämnda skäl.

6.  Europaparlamentet uppmanar därför kommissionen att omedelbart dra tillbaka sitt förslag från 2008.

7.  Europaparlamentet anser att kommissionens förslag av den 21 mars 2011 till Europaparlamentet och rådet (COM(2011)0137) utgör en god grund för en snabb överenskommelse.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.