Предложение за резолюция - B7-0258/2013Предложение за резолюция
B7-0258/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Таря Кронберг, Райнхард Бютикофер, Индрек Таранд, Раул Ромева и Руеда, Барбара Лохбилер, Франциска Катарина Брантнер, Барт Стас, Юдит Саргентини, Сандрин Белие, Джийн Ламбърт от името на групата Verts/ALE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0258/2013

Процедура : 2013/2657(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0258/2013
Внесени текстове :
B7-0258/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0258/2013

Резолюция на Европейския парламент относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета

(2013/2657(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване[1],

–   като взе предвид продължаващия процес в рамките на работната група на Съвета „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM) за преразглеждане на Общата позиция, която, в съответствие с член 15 от нея, трябва да се преразгледа три години след приемането ѝ,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 19 ноември 2012 г. относно прегледа на Общата позиция,

–   като взе предвид действие 11 д) от Плана за действие на Стратегическата рамка на ЕС за правата на човека и демокрацията, което задължава ЕСВД и държавите членки да гарантират, че при прегледа на Общата позиция на Съвета се вземат предвид правата на човека и международното хуманитарно право,

–   като взе предвид 13-ия и 14-ия годишен доклад на работната група COARM[2],

–   като взе предвид Обща позиция 2003/468/ОВППС на Съвета от 23 юни 2003 г. относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие[3],

–   като взе предвид редовно осъвременявания справочник на потребителя към Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване[4],

–   като взе предвид приемането на общия договор за търговията с оръжие от Общото събрание на ООН на 2 април 2013 г.,

–   като взе предвид своята резолюция от 18 януари 2007 г. относно Седми и Осми годишни доклади на Съвета съгласно точка 8 от оперативните разпоредби на Кодекса на Европейския съюз за поведение при износ на оръжие[5],

–   като взе предвид Регламент № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и предвиденото му в плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията преразглеждане през 2013 г.

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че износът и трансферът на оръжия оказват въздействие върху сигурността на хората, правата на човека, демокрацията, доброто управление и социално-икономическото развитие и следователно е важно да се подобри политиката на Европейския съюз за контрол върху износа на военни технологии и оборудване, както и да се гарантира, че тя е включена в рамките на подотчетна, прозрачна, ефективна, общоприета и съгласувана система за контрол върху оръжията;

Б.  като има предвид, че Обща позиция 2008/944/ОВППС представлява правно обвързваща рамка, в която се установяват осем критерия; като има предвид, че ако тези критерии не са изпълнени следва да се откаже лиценз за износ;

В.  като има предвид, че тези критерии целят предотвратяването, наред с другото, на износа на оръжия, водещ до обостряне на конфликти (критерии 3 и 4), или до нарушаване на правата на човека и международното хуманитарно право (критерий 2), или свеждането до минимум на опасността от отклоняване на подлежащите на трансфер стоки към трети държави и неотговарящи на критериите крайни потребители, или от отрицателно въздействие върху перспективите за развитие на дадена страна получател (критерий 8); като има предвид, че Общата позиция не съдържа ограничения по отношение на обхвата и съответно осемте критерия са валидни за износа в рамките на ЕС, както и за трансфера на оръжия към тясно свързани с ЕС държави;

Г.  като има предвид, че член 10 от Общата позиция посочва еднозначно, че спазването на осемте критерия има предимство пред евентуални икономически, социални, търговски или промишлени интереси на държавите членки;

Д. като има предвид, че процесът на вземане на решение за одобряването или отказа на лиценз за износ на оръжие е в компетенциите единствено на държавите членки; като има предвид, че осемте критерия се тълкуват по много различен начин в рамките на ЕС, което означава, че са налице по-скоро съществени разлики между практиките на износ на оръжия;

Е.  като има предвид, че се наблюдава тенденция към по-силна система за проверка и отчитане след представянето на годишните доклади на Съвета съгласно член 8, параграф 2 от Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване; като има предвид обаче, че не съществува стандартна система за проверки и докладване и че държавите членки трябва да преодоляват законодателни и оперативни препятствия, за да постигнат по-добро спазване на осемте критерия;

Ж. като има предвид, че годишните доклади на COARM допринесоха за по-голямата прозрачност във връзка с износа на оръжия на държавите членки, и като има предвид, че броят на насоките и разясненията в справочника на потребителя се е увеличил;

З.  като има предвид, че далеч не всички държави – членки на ЕС, предоставят пълни данни на работната група COARM; като има предвид, че различните процедури за събиране и предоставяне на информация на отделните държави членки водят до непълни и разнородни данни, което в значителна степен намалява прозрачността в тази област; като има предвид, че като цяло докладването от страна на държавите – членки на ЕС, не успява да постигне минималните стандарти за необходимата отчетност и публичен контрол;

И. като има предвид твърденията, че събитията от Арабската пролет в Близкия Изток и Северна Африка не е можело да бъдат предвидени; като има предвид обаче, че критичното положение с правата на човека и незадоволителните постижения по отношение на доброто управление в тези страни, които е трябвало и все още трябва да бъдат взети предвид при предоставянето на лицензи за износ на оръжия, са били и продължават да бъдат известни; като има предвид, че събитията от Арабската пролет разкриха слабостите на Общата позиция и отчасти неотчитането на Общата позиция, съответно на нейните критерии, от страна на някои държави;

Й. като има предвид факта, че през последните години някои държави от Близкия изток и Северна Африка се нареждаха и все още се нареждат сред основните купувачи на европейски оръжия; като има предвид, че през 2010 г. държавите – членки на ЕС, са изнесли за държавите от Близкия Изток и Северна Африка оръжия на обща стойност 8 324,3 милиона евро, а през 2011 г. тази стойност все още е възлизала на 7 975,2 милиона евро, като основанието за това е било, че така се насърчава политическата стабилност[6]; като има предвид, че в периода 2006-2010 г. държавите – членки на ЕС, са издали само за Либия лицензи за износ на обща стойност 1 056 милиона евро, като в същия период са отхвърлени 54 заявки за износ на оръжие на Либия въз основа на критерии 2, 7 и 5 (най-често критерий 2)[7];

К. като има предвид, че промишленият сектор призовава за разширяване на износа на оръжия, за да се компенсира прогнозираното намаляващо търсене в рамките на ЕС; като има предвид също, че този призив се подкрепя от редица политици и политически партии като принос към укрепването на европейската оръжейно-промишлена база;

Л. като има предвид, че процесът на активно включване на ангажираните държави членки, НПО, национални парламенти и Европейския парламент при оценката, хармонизацията, провеждането и контрола на спазването на Общата позиция е бавен и не протича активно;

М. като има предвид, че третите държави Босна и Херцеговина, бивша югославска република Македония, Исландия, Канада, Хърватия, Черна гора и Норвегия официално се присъединиха към критериите и принципите на Общата позиция; като има предвид, че това не беше направено официално от нито една от държавите, обхванати от европейската политика за съседство, и от Турция;

1.  отбелязва, че съгласно данните на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (SIPRI) държавите от ЕС, взети заедно, са най-големият износител на оръжие в света преди САЩ и Русия и все по-голяма част от този износ, възлизаща на 61% през 2011 г. , се насочва към държави, които не са членки на ЕС;

2.  приветства присъединяването на трети държави от Европа и извън нея към системата за контрол на износа на оръжия въз основа на Общата позиция и Договора за търговията с оръжие; отбелязва обаче със загриженост, че прилагането и тълкуването на осемте критерия в отделните държави − членки на ЕС, не е последователно; поради това призовава за стандартно, по-единно и преразгледано тълкуване и прилагане на Общата позиция, с всички произтичащи от нея задължения, като същевременно се осигури механизъм за предприемане на действия по отношение на въпросите за сигурността на дадена държава членка във връзка с износа на оръжие; отбелязва, че ЕС е единственият съюз от държави, който разполага с единствена по рода си правно обвързваща рамка, чрез която се предприемат действия по отношение на контрола върху износа на оръжия, включително по отношение на някои кризисни региони и държави със съмнителни данни за правата на човека, както и по отношение на държави с доказан риск от неоторизирано отклоняване на подлежащите на трансфер стоки към други крайни потребители;

3.  отчита ангажимента на ЕСВД и държавите членки съобразно Действие 11 д) от Плана за действие на Стратегическата рамка на ЕС относно правата на човека и демокрацията да гарантират, че при преразглеждането на Общата позиция на Съвета се отчита правото в областта на правата на човека и международното хуманитарно право; изисква от ЕСВД да докладва за взетите мерки за изпълнение на този ангажимент и за включване на НПО и гражданското общество в процеса на преглед;

4.  счита, че Общата позиция следва да бъде допълнена посредством редовно осъвременяван и обществено достъпен списък с детайлна обосновка със сведения относно това, до каква степен износът в определени страни получатели е или не е в съответствие с осемте критерия;

5.  счита за необходимо създаването на стандартизирана система за проверка и отчитане, с която да станат възможни публични оценки относно това, до каква степен износът на отделни държави − членки на ЕС, отговаря на осемте критерия;

6.  настоява в контекста на процеса на преразглеждане, да се изяснят и да станат по-недвусмислени формулировките в Общата позиция, за да се гарантира, че критериите се тълкуват и прилагат по по-единен начин; особено настоятелно призовава за предприемане на действия по член 10 от Общата позиция; призовава да се предоставят по-подробни насоки в справочника за ползвателите по критерий 2 и критерий 7, както и да се актуализират приложения I—IV, включително с позоваване на стратегиите на държавите от ЕС в областта на правата на човека;

7.  отбелязва факта, че контролът на спазването на критериите се извършва съгласно националните нормативни актове и че няма възможност независимо да се провери спазването на осемте критерия, нито пък има последствия за нарушаване на тези осем критерия от държава членка; счита, че следва да бъдат предвидени начини и средства за независима проверка при нарушения на Общата позиция; счита, че националните парламенти или специфични парламентарни органи, като например парламентарните надзорни комисии, трябва да гарантират ефективен надзор за спазването на критериите; призовава държавите членки и върховния представител/заместник-председател да се стремят към еднородно и амбициозно прилагане на осемте критерия от всички държави членки; призовава държавите членки и върховния представител/заместник-председател също така да насърчават много по-високи равнища на прозрачност, като публикуват по-своевременно пълен набор от данни относно износа на оръжие на всички държави членки; подчертава в това отношение значението на сътрудничеството с гражданското общество;

8.  призовава за включването на Общата позиция в набора от инструменти в периода след ембаргото, който ще даде възможността за редовен обмен на информация на всеки три месеца относно отказаните и издадените лицензи, продуктите, категорията им в Общия военен списък на ЕС, общия брой на изделията и крайния ползвател; призовава държавите членки и COARM също така да включат други релевантни звена и работни групи на ЕС;

9.  призовава за добавянето на допълнителен критерий към Общата позиция на ЕС относно износа на оръжие, с който държавите членки се задължават да оценяват риска от подкупи и корупция преди да одобрят лиценз за износ на оръжие за която и да е държава;

10. изразява съжаление относно решението на френското правителство от м. юни 2011 г. за продажбата на бойни кораби „Мистрал” на Русия въпреки нахлуването ѝ в Грузия, в нарушение на мирния план от шест точки и цялостното положение с правата на човека в Русия;

11. призовава държавите членки, с оглед на контрола на износа и прилагането на осемте критерия, да обърнат повече внимание на продуктите, които могат да бъдат използвани както за граждански, така и военни цели, като например техниката за наблюдение и резервните части и продукти, които са подходящи за водене на кибервойна или могат да бъдат използвани за нарушаване на правата на човека, без да бъдат смъртоносни;

12. изразява съжаление във връзка с факта, че през 2010 г. само 63% от държавите – членки на ЕС, представиха пълен набор от данни, свързани с техния износ на оръжие; отбелязва, че държавите, които повторно са предоставили непълни данни относно своя износ на оръжие, са същевременно и едни от най-големите износители на оръжие в ЕС и в света;

13. отбелязва, че в държавите членки съществуват различни методи за събиране на данни и практики на публикуване на събраните данни относно износа на оръжие, което води до това, годишният доклад на COARM да съдържа стандартизирана информация относно издадените лицензи за износ, но да не съдържа важна информация относно действителния износ на оръжие; призовава следователно за въвеждането на стандартизирана процедура за предаване на информацията относно действителния износ, която да се прилага еднакво във всички държави членки; приветства инициативите на държавите членки за подобряване на положението, така че да бъде предоставяна или публикувана точна, актуална и изчерпателна информация; отправя искане отделните откази за издаване на лицензи да се докладват в годишния доклад на COARM с посочване на номерата на критериите, на които се основава отказът, както и съответната държава членка;

14. в тази връзка предлага да се съберат допълнителни сведения от държавите членки, които да бъдат публикувани на национално равнище и в годишния доклад на COARM, по-специално списък на държавите, в които износът на оръжие би нарушил един или повече от осемте критерия, както и подробен списък на държавите − членки на ЕС, които са изнасяли оръжия в тези държави през обхванатия от доклада период;

15. призовава държавите членки да предоставят допълнителна, по-актуална информация, която би могла при необходимост да се използва като основа за съставяне на общ списък на износа и трансфера на оръжие на държавите, който би нарушил един или повече от осемте критерия, както и като основа за по-добро разбирателство и по-добър контрол от страна на националните и съвместно договорените международни надзорни органи, както и да се използва за годишния доклад на COARM. в тази връзка предлага да се създаде контролен механизъм след износа;

16. отбелязва, че с директивата за опростяване на условията за вътрешнообщностен трансфер на свързани с отбраната продукти вътрешноевропейският износ на оръжия беше значително улеснен; в тази връзка изисква годишният доклад на COARM да съдържа и подробна информация относно това кой вътрешноевропейски износ на оръжие е нарушил един или повече от осемте критерия; изисква годишният доклад на COARM да съдържа и сведения относно крайното предназначение на вътрешноевропейския износ и относно евентуални проблематични трансфери в трети държави;

17. подчертава важната роля на гражданското общество, националните парламенти и Европейския парламент за прилагане и налагане на договорените стандарти, залегнали в Общата позиция, на национално и европейско равнище и за установяване на прозрачна система за контрол и отчетност; поради това призовава за прозрачен и стабилен механизъм за контрол, който укрепва ролята на парламентите и на гражданското общество, включително чрез създаване на независима експертна група, която да предоставя консултации на COARM във връзка с прилагането и изпълнението на осемте критерия за износ, както и във връзка с изготвянето на списък на трети държави, за които се изисква особена предпазливост и бдителност при издаване на лицензи, както това е посочено в член 2, параграф 2, буква б) от Общата позиция; призовава за задълбочено обсъждане на годишния доклад на COARM по време на съвместно заседание на подкомисиите на Европейския парламент по правата на човека и по сигурност и отбрана;

18. подчертава значението и легитимността на парламентарния надзор над данните, свързани с контрола върху износа на оръжия и начина на упражняване на този контрол и поради това призовава за мерки, подкрепа и информация, необходими за гарантиране на пълното упражняване на тази надзорна функция;

19. отбелязва със задоволство, че на заседанията на COARM в сътрудничество с работната група „Права на човека“ на Съвета (COHOM) се провеждат консултации, като това следва да става по-редовно, с държавните служители, отговорни за издаването на национални лицензи за износ, тъй като те могат да дадат значителен принос за изпълнението на Общата позиция и за подобряване на качеството на обменяната информация; счита също така, че консултациите следва да обхващат и организациите на гражданското общество и представителите на сектора на отбраната, занимаващи се с въпроса за контрола върху износа на оръжия;

20. припомня, че в член 11 от Общата позиция държавите членки се призовават да полагат всички възможни усилия да насърчат други държави, изнасящи военни технологии или оборудване, да прилагат съдържащите се в настоящата Обща позиция критерии; призовава ЕСВД да докладва на по-късен етап за положените в тази насока усилия; изразява съжаление във връзка с факта, че нито една от държавите, обхванати от Европейската политика на съседство, а също и Турция, не се е присъединила официално към критериите и принципите на Общата позиция; призовава ЕСВД и държавите членки да призоват настоятелно тези държави да се присъединят към Общата позиция;

21. отново изразява пълната си подкрепа за сключването на стабилен и правно обвързващ Договор за търговията с оръжие (ДТО) за международната търговия и трансферите на конвенционални оръжия под егидата на ООН; следователно подчертава, че тази цел трябва да бъде един от приоритетите на външната политика на ЕС;

22. изразява съжаление относно недостатъчната взаимосвързаност и липсата на последователност между отделните инструменти на ЕС по отношение на търговията с оръжия и оборудване в областта на сигурността, в т.ч. Обща позиция 2008/944/ОВППС, Регламента за изделията и технологиите с двойна употреба и Регламент (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание и изтезания; призовава за единна и всеобхватна рамка на ЕС за регулиране на търговията с оръжия и с оборудване в областта на сигурността;

23. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на специалния представител на Европейския съюз за правата на човека, на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите членки, както и на генералния секретар на ООН.