Forslag til beslutning - B7-0258/2013Forslag til beslutning
B7-0258/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING Våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

på baggrund af redegørelse fra næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2

Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier, Jean Lambert for Verts/ALE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0258/2013

Procedure : 2013/2657(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0258/2013
Indgivne tekster :
B7-0258/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0258/2013

Europa-Parlamentets beslutning om våbeneksport: gennemførelse af Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP

(2013/2657(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP af 8. december 2008 om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr[1],

–   der henviser til den igangværende evaluering af den fælles holdning i Rådets arbejdsgruppe om Eksport af Konventionelle Våben (COARM), som ifølge artikel 15 i den fælles holdning skal finde sted tre år efter dens vedtagelse,

–   der henviser til konklusionerne fra samlingen i Rådet (udenrigsanliggender) den 19. november 2012 om revisionen af den fælles holdning,

–   der henviser til aktion 11(e) i handlingsplanen for EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati, som forpligter EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at sikre, at revisionen af den fælles holdning tager hensyn til menneskerettighederne og den humanitære folkeret,

–   der henviser til den 13. og 14. årsberetning fra COARM[2],

–   der henviser til Rådets fælles holdning 2003/468/FUSP af 23. juni 2003 om kontrol med våbenmæglervirksomhed[3],

–   der henviser til den regelmæssigt ajourførte brugervejledning til Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr[4],

–   der henviser til FN's generalforsamlings vedtagelse af den overordnede våbenhandelstraktat den 2. april 2013,

–   der henviser til sin beslutning af 18. januar 2007 om Rådets syvende og ottende årsberetning i henhold til punkt 8 i de operative bestemmelser i Den Europæiske Unions adfærdskodeks for våbeneksport[5],

–   der henviser til forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf og revisionen af den i 2013 i medfør af EU's handlingsplan for menneskerettigheder og demokrati,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at våbeneksport og våbenoverførsler har konsekvenser for menneskers sikkerhed, menneskerettigheder, god regeringsførelse og den samfundsøkonomiske udvikling, hvorfor det er vigtigt at styrke EU's eksportkontrolbestemmelser i forbindelse med militær teknologi og militært udstyr og at sikre, at disse regler gennemføres inden for rammerne af et ansvarligt, gennemskueligt, effektivt, alment accepteret og klart defineret våbenkontrolsystem;

B.  der henviser til, at den fælles holdning 2008/944/FUSP udgør en retligt bindende ramme, hvori der er fastsat otte kriterier, hvis tilsidesættelse bør medføre, at der gives afslag på udstedelse af eksporttilladelse;

C. der henviser til, at disse kriterier blandt andet har til formål at forhindre våbeneksportvirksomhed, som kan føre til en forværring af konflikter (kriterium 3 og 4) samt krænkelse af menneskerettigheder og den humanitære folkeret (kriterium 2), mindske risikoen for, at de overførte varer omdirigeres til tredjelande og uberettigede slutbrugere, eller påvirke udviklingsperspektiverne i et modtagerland negativt (kriterium 8); der henviser til, at den fælles holdning ikke indeholder begrænsninger med hensyn til anvendelsesområde, hvorfor de otte kriterier også gælder for eksport inden for Europa og våbenoverførsler til lande, som er tæt associeret med Den Europæiske Union;

D. der henviser til, at artikel 10 i den fælles holdning entydigt bestemmer, at overholdelsen af de otte kriterier har forrang frem for medlemsstaterne eventuelle økonomiske, sociale, kommercielle og industrielle interesser;

E.  der henviser til, at beslutningen om, hvorvidt en våbeneksporttilladelse skal bevilges eller afslås, udelukkende henhører under medlemsstaternes ansvarsområde; der henviser til, at de otte kriterier fortolkes meget forskelligt i EU, hvilket betyder, at der er store forskelle i praksis med hensyn til våbeneksport;

F.  I. der henviser til, at der er konstateret en udvikling hen imod et stærkere kontrol- og indberetningssystem siden forelæggelsen af Rådets årlige rapporter i henhold til artikel 8, stk. 2, i Rådets fælles holdning 2008/944/FUSP om fælles regler for kontrol med eksport af militærteknologi og -udstyr; der imidlertid henviser til, at der ikke findes noget standardiseret kontrol- og indberetningssystem, og til, at det er nødvendigt, at medlemsstaterne fjerner de lovgivningsmæssige og operationelle hindringer for en bedre overholdelse af de otte kriterier;

G. der henviser til, at COARM-årsberetningen har bidraget til at øge gennemsigtigheden omkring medlemsstaternes våbeneksporter, og til, at antallet af retningslinjer og forklaringer i brugervejledningen er mangedoblet;

H. der henviser til, at langt fra alle EU-medlemsstater fremsender udtømmende oplysninger til COARM; der henviser til, at de enkelte medlemsstaters forskellige procedurer for indsamling og fremsendelse af oplysninger fører til ufuldstændige og uensartede datasæt, hvilket svækker gennemsigtigheden på dette område betydeligt; der henviser til, at medlemsstaterne indberetninger ikke opfylder minimumskravene til nødvendig ansvarlighed og offentlig kontrol;

I.   der henviser til, at det er blevet fremført, at det ikke var muligt at forudse hændelserne i forbindelse med Det Arabiske Forår i Nordafrika og Mellemøsten (MENA); der imidlertid henviser til, at den kritiske menneskerettighedssituation og den dårlige regeringsførelse i disse lande, som der skulle have været taget hensyn til i forbindelse med udstedelse af våbeneksporttilladelser, var (og er) kendt; der henviser til, at begivenhederne under Det Arabiske Forår har afsløret svaghederne ved og visse landes delvise tilsidesættelse af den fælles holdning og kriterierne i den;

J.   der henviser til, at visse lande i Nordafrika og Mellemøsten i de seneste år var og stadig er blandt de vigtigste aftagere af europæiske våben; der henviser til, at medlemsstaterne i 2010 eksporterede våben til landene i Mellemøsten og Nordafrika til en samlet værdi på EUR 8 342 300 mio. - i 2011 lå tallet på EUR 7 975 200 mio. - med den begrundelse, at det ville fremme stabiliteten[6]; der henviser til, at EU's medlemsstater mellem 2006 og 2010 udstedte eksporttilladelser til en samlet værdi af 1 056 mio. EUR alene til Libyen, mens der i samme tidsrum kun afvistes 54 anmodninger om eksport af militært udstyr til Libyen på grund af kriterium 2, 7 og 5 (hyppigst kriterium 2)[7];

K. der henviser til, at der fra industriens side kræves en udvidelse af eksporten af militært udstyr for at kompensere for den faldende efterspørgsel inden for EU, og til, at dette krav støttes af mange politikere og politiske partier som et bidrag til styrkelse af grundlaget for den europæiske våbenindustri;

L.  der henviser til, at det med hensyn til vurderingen, harmoniseringen, gennemførelsen og overvågningen af overholdelsen af den fælles holdning går langsomt og trægt med aktivt at inddrage engagerede medlemsstater, ngo'er, nationale parlamenter og Europa-Parlamentet;

M. der henviser til, at tredjelandet Bosnien-Hercegovina, Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Island, Canada, Kroatien, Montenegro og Norge officielt har tilsluttet sig kriterierne og principperne i den fælles holdning; der henviser til, at hverken landene, der er omfattet af den europæiske naboskabspolitik, eller Tyrkiet officielt har gjort det;

1.  der henviser til, at EU-medlemsstaterne ifølge Stockholms Internationale Fredsforskningsinstitut (SIPRI) samlet set er verdens største eksportør af militært udstyr foran USA og Rusland, og at en stadig større del af denne eksport - 61 % i 2011 - blev eksporteret til lande uden for EU;

2.  glæder sig over, at europæiske og ikke-europæiske tredjelande har tilsluttet sig våbenkontrolsystemet på grundlag af den fælles holdning og våbenhandelstraktaten; konstaterer imidlertid med bekymring, at de otte kriterier ikke anvendes og fortolkes konsekvent i de enkelte medlemsstater; kræver derfor en standardiseret og mere ensartet ændret fortolkning og gennemførelse af den fælles holdning og forpligtelserne heri, samtidig med at der etableres en mekanisme, hvorved der kan tages hensyn til medlemsstaternes sikkerhedsovervejelser i forbindelse med våbeneksport; henviser til, at EU er den eneste statssammenslutning i verden, der har en enestående juridisk bindende ramme for gennemførelse af våbeneksportkontrol, herunder til kriseområder og lande med problemer med menneskerettighederne samt til lande, hvor der beviseligt er en risiko for, at de overførte varer på uberettiget vis omdirigeres til andre slutbrugere;

3.  henviser til EU-Udenrigstjenestens og medlemsstaternes tilsagn om i henhold til aktion 11(e) i handlingsplanen for EU's strategiske ramme for menneskerettigheder og demokrati at sikre, at revisionen af den fælles holdning tager hensyn til menneskerettighederne og den humanitære folkeret; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at aflægge beretning om, hvad den har foretaget for at opfylde dette tilsagn og for at inddrage ngo'er og civilsamfundet i revisionsprocessen;

4.  mener, at den fælles holdning bør udvides med en konstant ajourført og offentlig tilgængelig liste med udførlige begrundelser, der giver oplysninger om, hvorvidt eksporter til visse modtagerlande er eller ikke er i overensstemmelse med de otte kriterier;

5.  mener, at der skal indføres et standardiseret kontrol- og indberetningssystem for at gøre det muligt for offentligheden at vurdere, om og i hvilket omfang medlemsstaternes våbeneksportpolitik er i overensstemmelse med de otte kriterier;

6.  kræver, at formuleringen af den fælles holdning gøres klarere og mere entydig under revisionsprocessen for at sikre, at kriterierne fortolkes og anvendes på en ensartet måde; kræver navnlig, at artikel 10 i den fælles holdning overholdes; opfordrer til, at der tilføjes en mere detaljeret vejledning under kriterium 2 og kriterium 7 i brugervejledningen, samt at bilag I-IV ajourføres, bl.a. med en henvisning til EU's landestrategier for menneskerettigheder;

7.  tager til efterretning, at overholdelsen af kriterierne finder sted i overensstemmelse med nationale bestemmelser, at det ikke er muligt at foretage en uafhængig kontrol med overholdelsen af de otte kriterier, og at krænkelser af de otte kriterier ikke medfører nogen konsekvenser for medlemsstaterne; mener, at der bør indføres bestemmelser, som vil gøre det muligt at foretage en uafhængig kontrol af tilsidesættelser af den fælles holdning; mener, at de nationale parlamenter eller særlige parlamentariske organer som f.eks. tilsynsudvalg skal sikre en effektiv kontrol med overholdelsen af kriterierne; opfordrer medlemsstaterne og Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik/næstformanden i Kommissionen (HR/VP) til at tilstræbe en ensartet og ambitiøs anvendelse af kriterierne i alle medlemsstaterne; opfordrer endvidere medlemsstaterne og HR/VP til at fremme en meget højere grad af gennemsigtighed ved hurtigere at offentliggøre fuldstændige datasæt om medlemsstaternes våbeneksport; understreger i den forbindelse betydningen af samarbejdet med civilsamfundet;

8.  opfordrer til, at de forskellige tiltag over for lande, som har været omfattet af en våbenembargo, indarbejdes i den fælles holdning, så der bliver mulighed for regelmæssigt hver tredje måned at udveksle oplysninger om afvisning/udstedelse af licenser, varetyper, kategorier i EU's fælles liste over militært udstyr, det samlede antal enheder og slutbruger; opfordrer medlemsstaterne og COARM til også at inddrage andre relevante EU-enheder og -arbejdsgrupper;

9.  opfordrer til medtagelse af endnu et kriterium i EU's fælles holdning om våbeneksport, som forpligter medlemsstaterne til at vurdere risikoen for bestikkelse og korruption, inden der udstedes en våbeneksporttilladelse til et land;

10. beklager den franske regerings beslutning i juni 2011 om på trods af invasionen af Georgien at sælge Mistral-slagskibe til Rusland i modstrid med den efterfølgende seks-punkts-fredsplan og menneskerettighedssituationen generelt i Rusland;

11. opfordrer medlemsstaterne til i forbindelse med eksportkontrollen og anvendelsen af de otte kriterier at være mere opmærksomme på varer, som både kan anvendes til civile og militære formål, såsom f.eks. overvågningsteknik samt reservedele og produkter, der kan anvendes elektronisk krigsførelse eller til ikke-voldelige menneskerettighedskrænkelser;

12. beklager, at kun 63 % af EU's medlemsstater i 2010 fremsendte fuldstændige datasæt om deres våbeneksporter; konstaterer, at de lande, som gang på gang giver ufuldstændige oplysninger om deres eksporter, samtidig hører til blandt de største våbeneksportlande både i EU og i verden;

13. konstaterer, at medlemsstaternes procedurer for indsamling af data om våbeneksport og deres praksis med hensyn til offentliggørelse af datasæt er forskellige, hvilket resulterer i, at COARM-årsberetningen indeholder standardiserede oplysninger om udstedte eksporttilladelser men ikke indeholder en række vigtige oplysninger om den reelle våbeneksport; opfordrer derfor til indførelse af et standardiseret indberetningssystem for oplysninger om den faktiske eksport, som skal anvendes ensartet i medlemsstaterne, og glæder sig over visse medlemsstater initiativer til forbedring af situationen gennem offentliggørelse af korrekte, ajourførte og fuldstændige oplysninger; opfordrer til, at COARM's årsberetning indeholder oplysninger om afviste anmodninger med angivelse af nummeret på det kriterium, der blev lagt til grund for afvisningen, og den pågældende medlemsstat;

14. foreslår i denne sammenhæng at der indsamles og offentliggøres yderligere oplysninger fra medlemsstaterne både nationalt og i COARM-årsberetningen, bl.a. en liste over lande, hvortil våbeneksport ville have været i modstrid med et eller flere af de otte kriterier, og en fuldstændig liste over de EU-medlemsstater, som i den pågældende dataperiode har eksporteret våben til disse lande;

15. opfordrer medlemsstaterne til at fremlægge yderligere ajourførte oplysninger, som om nødvendigt kunne anvendes til udarbejdelse af en fælles liste over våbeneksport og -overførsler fra medlemsstaterne, som er i modstrid med et eller flere af de otte kriterier, som grundlag for en bedre forståelse og en bedre kontrol fra nationale og alment accepterede internationale tilsynsorganer og i forbindelse med udarbejdelsen af COARM's årsberetninger; foreslår i den forbindelse, at der indføres en mekanisme med en efterfølgende eksportkontrol;

16. fastslår, at direktivet om forenkling af vilkår og betingelser for overførsel af forsvarsprodukter inden for Fællesskabet har forenklet våbeneksporten inden for Europa betydeligt; opfordrer i den forbindelse til, at COARM-årsberetningen også indeholder detaljerede oplysninger om våbeneksport inden for Europa, der er i modstrid med et eller flere af de otte kriterier; opfordrer til, at COARM-årsberetningen ligeledes indeholder oplysninger om den endelige destination af våbeneksport inden for Europa og om eventuel problematisk videreeksport til tredjelande;

17. understreger civilsamfundets, de nationale parlamenters og Europa-Parlamentets vigtige rolle i forbindelse med gennemførelsen og håndhævelsen af de vedtagne standarder i den fælles holdning på nationalt og europæisk plan og med etableringen af et gennemsigtigt og ansvarligt kontrolsystem; kræver derfor, at der indføres en gennemsigtig og slagkraftig kontrolmekanisme, som styrker parlamenternes og civilsamfundets rolle, bl.a. gennem nedsættelse af en uafhængig ekspertgruppe, som skal rådgive COARM vedrørende gennemførelsen og anvendelsen af de otte eksportkriterier, og at der udarbejdes en liste over tredjelande, hvor der kræves særlig forsigtighed og agtpågivenhed i forbindelse med udstedelse af licenser, jf. artikel 2, stk. 2, litra b), i den fælles holdning; opfordrer til en tilbundsgående behandling af COARM's årsberetninger på fællesmøder mellem Europa-Parlamentet Underudvalget om Menneskerettigheder og Underudvalg om Sikkerheds- og Forsvarsanliggender;

18. understreger betydningen og legitimiteten af det parlamentariske tilsyn med data om gennemførelsen af våbeneksportkontrollen og kræver derfor de nødvendige foranstaltninger, den nødvendige opbakning og de nødvendige oplysninger til sikring af, at dette tilsyn kan udføres i fuld udstrækning;

19. henviser med tilfredshed til, at man under COARM-møder i samarbejde med Råds Arbejdsgruppe om Menneskerettigheder (COHOM) hører regeringsembedsmænd med ansvar for udstedelse af nationale eksporttilladelser - hvilket burde ske oftere - da de kan yde et væsentligt bidrag til gennemførelsen af den fælles holdning og forbedringen af kvaliteten af de udvekslede oplysninger; mener endvidere, at civilsamfundsorganisationer, som beskæftiger sig med spørgsmålet om våbeneksportkontrol, samt repræsentanter for forsvarsindustrien også bør høres;

20. minder om, at medlemsstaterne i henhold til den fælles holdning skal gøre alt for at tilskynde andre stater, der eksporterer militærteknologi eller -udstyr, til at anvende kriterierne i denne fælles holdning; opfordrer EU-Udenrigstjenesten til at aflægge beretning om indsatsen på dette område; beklager, at ingen af EU's nabolande, herunder Tyrkiet, officielt har tilsluttet sig kriterierne og principperne i den fælles holdning; opfordrer EU-Udenrigstjenesten og medlemsstaterne til at tilskynde disse lande til at tilslutte sig den fælles holdning;

21. bekræfter sin fulde opbakning bag en slagkraftig og juridisk bindende våbenhandelstraktat i FN-regi om international handel med over overførsler af konventionelle våben; understreger, at dette mål skal være en af prioriteterne i EU's udenrigspolitik;

22. beklager den manglende sammenhæng og konsekvens i de forskellige EU-instrumenter, som vedrører handel med våben og sikkerhedsudstyr, herunder den fælles holdning 2008/944/CFSP, forordningen om varer og teknologier med dobbelt formål og forordning (EF) nr. 1236/2005 om varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf; opfordrer til en fælles altomfattende EU-ramme til regulering af handelen med våben og sikkerhedsudstyr;

23. pålægger sin formand at sende denne beslutning til næstformanden i Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Den Europæiske Unions særlige repræsentant for menneskerettigheder, Rådet, Kommissionen, medlemsstaternes regeringer og parlamenter og FN's generalsekretær.