Návrh uznesenia - B7-0258/2013Návrh uznesenia
B7-0258/2013

NÁVRH UZNESENIA o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Tarja Cronberg, Reinhard Bütikofer, Indrek Tarand, Raül Romeva i Rueda, Barbara Lochbihler, Franziska Katharina Brantner, Bart Staes, Judith Sargentini, Sandrine Bélier, Jean Lambert v mene Skupiny zelených/Európskej slobodnej aliancia

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0258/2013

Postup : 2013/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0258/2013
Predkladané texty :
B7-0258/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0258/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície 2008/944/SZBP

(2013/2657(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu[1],

–   so zreteľom na v súčasnosti prebiehajúci proces preskúmania spoločnej pozície v rámci pracovnej skupiny Rady pre vývoz konvenčných zbraní (pracovná skupina pre COARM), ktorú treba v súlade s jej článkom 15 preskúmať tri roky po jej prijatí,

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 19. novembra 2012 o preskúmaní spoločnej pozície,

–   so zreteľom na opatrenie 11 písm. e) akčného plánu strategického rámca EÚ pre ľudské práva a demokraciu, v ktorom sa ESVČ a členské štáty zaväzujú zabezpečiť, aby sa pri preskúmaní spoločnej pozície Rady zohľadnili ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo,

–   so zreteľom na trinástu a štrnástu výročnú správu pracovnej skupiny pre COARM[2],

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2003/468/SZBP z 23. júna 2003 o kontrole sprostredkovania zbraní[3],

–   so zreteľom na pravidelne aktualizovanú užívateľskú príručku k spoločnej pozícii Rady, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu[4],

–   so zreteľom na schválenie celosvetovej zmluvy o obchode so zbraňami Generálnym zhromaždením OSN 2. apríla 2013,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 18. januára 2007 o siedmej a ôsmej výročnej správe Rady v súlade s operačným ustanovením 8. Kódexu správania štátov Európskej únie pri vývoze zbraní[5],

–   so zreteľom na nariadenie 1236/2005 o obchode s tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, a na jeho revíziu v roku 2013, ktorej výsledkom bol akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vývoz a transfer zbraní má vplyv na bezpečnosť ľudí, ľudské práva, demokraciu, dobrú správu verejných vecí a spoločensko-hospodársky vývoj, a je preto potrebné posilňovať politiku Európskej únie zameranú na kontrolu vývozu, čo sa týka vojenských technológií a vybavenia, a zaručiť, aby sa táto politika neochvejne prejavila v zodpovednom, transparentnom, účinnom, všeobecne prijatom a vymedzenom systéme kontroly zbraní;

B.  keďže spoločná pozícia 2008/944/SZBP predstavuje právne záväzný rámec a stanovuje osem kritérií, ktorých porušenie by malo mať za následok zamietnutie vývoznej licencie;

C. keďže prostredníctvom týchto kritérií sa má okrem iného zabrániť vývozu zbraní, ktorý spôsobuje vyostrenie konfliktov (kritériá 3 a 4) alebo porušovanie ľudských práv a medzinárodného humanitárneho práva (kritérium 2) alebo sa má znížiť riziko, že prevážaný tovar bude odklonený do tretích krajín a k neoprávneným koncovým užívateľom alebo bude mať nepriaznivý vplyv na perspektívy rozvoja príslušnej prijímajúcej krajiny (kritérium 8); keďže spoločná pozícia neobmedzuje rozsah pôsobnosti, a preto sa týchto osem kritérií vzťahuje aj na vývoz v rámci Európy a na transfer zbraní do krajín, ktoré sú s Európskou úniou úzko spojené;

D. keďže v článku 10 spoločnej pozície sa jasne uvádza, že dodržiavanie uvedených ôsmich kritérií má prednosť pred prípadnými hospodárskymi, sociálnymi, obchodnými alebo priemyselnými záujmami členských štátov;

E.  keďže rozhodovací proces vzťahujúci sa na udelenie alebo odmietnutie licencie na vývoz zbraní patrí výhradne do právomoci členských štátov; keďže v rámci EÚ sa týchto osem kritérií vykladá veľmi odlišne, čo spôsobuje značné rozdiely v praxi vývozu zbraní;

F.  keďže bol zaznamenaný vývoj smerom k stabilnejšiemu systému kontroly a podávania správ odkedy sa predkladajú výročné správy Rady v súlade s článkom 8 ods. 2 spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP, v ktorej sa vymedzujú spoločné pravidlá na riadenie kontroly vývozu vojenskej technológie a materiálu; keďže však nejestvuje štandardizovaný systém kontroly a podávania správ a členské štáty musia prekonať legislatívne a prevádzkové prekážky, aby lepšie splnili uvedených osem kritérií;

G. keďže výročné správy pracovnej skupiny pre COARM prispeli k zvýšeniu transparentnosti vývozu zbraní členských štátov a keďže sa znásobil počet usmernení a objasnení v užívateľskej príručke;

H. keďže rozhodne nie všetky členské štáty EÚ poskytujú pracovnej skupine pre COARM úplné údaje; keďže jednotlivé členské štáty uplatňujú odlišné postupy zberu a prenosu údajov, v dôsledku čoho sú súbory údajov neúplné a nejednotné, čo značne znižuje transparentnosť v tejto oblasti; keďže podávanie informácií členskými štátmi EÚ vo všeobecnosti neplní minimálne normy požadovanej zodpovednosti a verejnej kontroly;

I.   keďže boli predložené argumenty, podľa ktorých sa udalosti Arabskej jari v severnej Afrike a na Blízkom východe nedali predvídať; keďže však kritická situácia v oblasti ľudských práv a slabé výsledky v oblasti dobrej správy verejných vecí, ktoré sa mali a musia zohľadňovať pri udeľovaní licencií na vývoz zbraní, boli a aj sú známe; keďže udalosti Arabskej jari upozornili na nedostatky a čiastočne aj na nerešpektovanie spoločnej pozície, resp. jej kritérií zo strany niektorých krajín;

J.   keďže niektoré štáty Blízkeho východu a severnej Afriky v ostatných rokoch patrili a aj v súčasnosti patria k najvýznamnejším odberateľom európskeho zbrojného materiálu; keďže členské štáty EÚ v roku 2010 vyviezli do krajín Blízkeho východu a severnej Afriky zbrojný materiál v celkovej hodnote 8 324,3 mil. EUR a keďže v roku 2011 mal tento vyvážaný zbrojný materiál ešte vždy hodnotu 7 975,2 mil. EUR, pričom tento vývoz bol odôvodňovaný potrebou podporiť politickú stabilitu[6]; keďže členské štáty EÚ v rokoch 2006 až 2010 len pre samotnú Líbyu vystavili licencie na vývoz v celkovej hodnote 1 056 mil. EUR, zatiaľ čo v rovnakom období bolo na základe kritérií č. 2, 7 a 5 (z toho najčastejšie na základe kritéria č. 2) zamietnutých 54 žiadostí o vývoz zbraní do Líbye[7];

K. keďže priemysel požaduje zväčšenie objemu vývozu zbraní s cieľom vyvážiť predpokladaný pokles dopytu v rámci Európskej únie a keďže túto požiadavku podporuje veľká časť politického sveta ako prínos k posilneniu európskej základne v oblasti zbrojárskeho priemyslu;

L.  keďže proces aktívneho zapájania zainteresovaných členských štátov, mimovládnych organizácií, národných parlamentov a Európskeho parlamentu do posudzovania, zlaďovania, vykonávania a kontroly dodržiavania spoločnej pozície je pomalý a rozpačitý;

M. keďže tretie krajiny, ako Bosna a Hercegovina, bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko, Čierna Hora, Chorvátsko, Island, Kanada a Nórsko, oficiálne súhlasili s kritériami a zásadami spoločnej pozície; keďže žiadna z krajín v susedstve Európy ani Turecko oficiálny súhlas nedali;

1.  berie na vedomie, že podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru (SIPRI) sú členské štáty Európskej únie celkovo najväčším vývozcom zbraní na svete, pričom predstihli USA i Rusko, a že čoraz väčší podiel vývozu zbraní – 61 % v roku 2011 – tvorí vývoz do krajín mimo Európskej únie;

2.  víta skutočnosť, že európske a mimoeurópske tretie krajiny sa pripojili k systému kontroly vývozu zbraní na základe spoločnej pozície a zmluvy o obchode so zbraňami; so znepokojením však konštatuje, že v jednotlivých členských štátoch EÚ sa spomínaných osem kritérií neuplatňuje a nevykladá dôsledne; požaduje preto štandardný, jednotnejší a revidovaný výklad a vykonávanie spoločnej pozície so všetkými záväzkami, ktoré z nej vyplývajú, a zároveň vytvorenie mechanizmu na riešenie bezpečnostných otázok členských štátov v súvislosti s vývozom zbraní; konštatuje, že EÚ je jediný zväz štátov, ktorý má celosvetovo ojedinelý právne záväzný rámec, ktorým sa riadi kontrola vývozu zbraní, a to aj v krízových regiónoch a krajinách s pochybnou povesťou v oblasti dodržiavania ľudských práv a v súvislosti s krajinami, v ktorých je na základe skúseností riziko nepovoleného odkláňania prevážaného tovaru iným konečným používateľom;

3.  berie na vedomie záväzok ESVČ a členských štátov v rámci opatrenia 11 písm. e) akčného plánu pre strategický rámec EÚ pre ľudské práva a demokraciu zabezpečiť, aby sa pri preskúmaní spoločnej pozície Rady zohľadnili ľudské práva a medzinárodné humanitárne právo; žiada ESVČ, aby podala správu o opatreniach prijatých s cieľom dodržať tento záväzok a zapojiť MVO a občiansku spoločnosť do procesu preskúmania;

4.  domnieva sa, že spoločná pozícia by mala byť rozšírená o pravidelne aktualizovaný a verejne prístupný zoznam s rozsiahlym odôvodnením, ktorý by poskytoval informácie o tom, do akej miery je alebo nie je vývoz do niektorých prijímajúcich krajín v súlade s príslušnými ôsmimi kritériami;

5.  považuje za nevyhnutné, aby sa vytvoril štandardizovaný systém kontroly a podávania správ, ktorý by umožnil verejné posúdenie toho, či a do akej miery je vývoz uskutočňovaný jednotlivými členskými štátmi EÚ v súlade s uvedenými ôsmimi kritériami;

6.  v súvislosti s procesom preskúmania trvá na tom, že znenie spoločnej pozície by sa malo vyjasniť a mali by sa z neho odstrániť nejednoznačnosti, aby sa zaručil jednotnejší výklad a uplatňovanie kritérií; trvá predovšetkým na dodržiavaní článku 10 spoločnej pozície; žiada, aby užívateľská príručka v rámci kritéria 2 a kritéria 7 poskytovala podrobnejšie usmernenia a aby sa aktualizovali prílohy I až IV vrátane odkazu na stratégie EÚ v oblasti ľudských práv pre jednotlivé krajiny;

7.  berie na vedomie skutočnosť, že kontrola dodržiavania kritérií sa uskutočňuje v súlade s vnútroštátnymi predpismi, že neexistuje žiadna možnosť vykonať nezávislé preskúmanie dodržiavania príslušných ôsmich kritérií a že pre členský štát nemožno vyvodiť dôsledky za porušenie ôsmych kritérií; zastáva názor, že by sa mali stanoviť možnosti na vykonanie nezávislého preskúmania porušovania spoločnej pozície; zastáva názor, že národné parlamenty alebo osobitné parlamentné orgány, ako napríklad parlamentné výbory dohľadu, musia zaručiť účinnú kontrolu uplatňovania kritérií; vyzýva členské štáty a PK/VP, aby od všetkých členských štátov vyžadovali jednotné a ambiciózne uplatňovanie ôsmich kritérií; vyzýva členské štáty a PK/VP, aby tiež podporovali oveľa vyššiu úroveň transparentnosti zverejnením včasnejších kompletných súborov údajov o vývoze zbraní všetkých členských štátov; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam spolupráce s občianskou spoločnosťou;

8.  vyzýva na začlenenie súboru nástrojov na obdobie po skončení embarga do spoločnej pozície, ktorý ponúkne možnosť pravidelnej výmeny informácií každé tri mesiace o zamietnutiach, vydaných licenciách, tovare, kategórii v Spoločnom zozname vojenského materiálu EÚ, celkovom počte kusov a konečnom používateľovi; vyzýva členské štáty a pracovnú skupinu pre COARM, aby tiež zapojili ostatné relevantné oddelenia a pracovné skupiny EÚ;

9.  žiada, aby sa do spoločnej pozície EÚ začlenilo ďalšie kritérium pre vývoz zbraní, ktoré by nútilo členské štáty, aby vykonali posúdenie rizika úplatkárstva a korupcie pred schválením licencie na vývoz zbraní do akejkoľvek krajiny;

10. vyjadruje poľutovanie nad rozhodnutím francúzskej vlády z júna 2011 o predaji bojových lodí Mistral do Ruska napriek jeho invázii do Gruzínska, porušeniu následného šesťbodového mierového plánu, a celkovej situácii v oblasti ľudských práv v Rusku;

11. vyzýva členské štáty, aby so zreteľom na kontroly vývozu a uplatňovanie ôsmich kritérií venovali zvýšenú pozornosť tovaru, ktorý možno využívať na civilné aj vojenské účely, ako je technika určená na sledovanie, rovnako ako náhradným dielom a výrobkom, ktoré sú vhodné na použitie v kybernetických vojnách alebo ktoré sa môžu využiť pri porušovaní ľudských práv bez smrteľných následkov;

12. vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že v roku 2010 poskytlo iba 63 % členských štátov Európskej únie úplné údaje o vývoze zbraní; konštatuje, že krajiny, ktoré opakovane neposkytujú úplné informácie o svojom vývoze, zároveň patria k najväčším vývozcom zbraní tak v rámci EÚ, ako aj vo svete;

13. konštatuje, že v členských štátoch sa uplatňujú rôzne metódy zberu údajov a líšia sa aj postupy týkajúce sa zverejňovania zozbieraných údajov o vývoze zbraní, v dôsledku čoho výročná správa pracovnej skupiny pre COARM obsahuje štandardizované informácie o vydaných exportných licenciách, ale neobsahuje niektoré dôležité informácie o skutočnom vývoze zbraní; preto požaduje, aby sa vo všetkých členských štátoch zaviedlo jednotné uplatňovanie štandardizovaného postupu predkladania správ pre skutočný vývoz, víta iniciatívy členských štátov na zlepšenie situácie s cieľom zabezpečiť, aby sa informácie poskytovali a zverejňovali presne, včas a v plnom rozsahu; žiada, aby sa jednotlivé prípady zamietnutia vydania licencie uvádzali vo výročnej správe pracovnej skupiny pre COARM s odkazom na čísla kritérií, na základe ktorých sa zakladajú zamietnutia, a na príslušný členský štát;

14. v tejto súvislosti navrhuje, aby sa od členských štátov získali ďalšie informácie a aby sa zverejňovali na vnútroštátnej úrovni, ako aj v každoročnej výročnej správe pracovnej skupiny pre COARM, a to najmä pokiaľ ide o zoznam krajín, do ktorých by bol vývoz zbraní v rozpore s jedným alebo s viacerými z ôsmich kritérií, ako aj o podrobný zoznam tých členských štátov Európskej únie, ktoré v sledovanom období do týchto krajín vyvážali zbrojný tovar;

15. vyzýva členské štáty, aby poskytli dodatočné, aktuálnejšie informácie, ktoré by sa mohli v prípade potreby použiť ako základ na vypracovanie spoločného zoznamu vývozu a transferov zbraní z krajín, ktoré by mohli porušovať jedno alebo viaceré z ôsmych kritérií, a ako základ na lepšie porozumenie a lepšiu kontrolu zo strany medzinárodných orgánov dohľadu, ktoré boli schválené na národnej i medzinárodnej úrovni, a tiež by sa mohli použiť pri vypracúvaní výročnej správy pracovnej skupiny pre COARM; v tejto súvislosti navrhuje vytvorenie kontrolného mechanizmu po vývoze;

16. konštatuje, že smernicou o zjednodušení podmienok pre transfery v rámci Spoločenstva sa výrazne uľahčil vývoz zbrojného tovaru v rámci Európy; v tejto súvislosti žiada, aby výročná správa pracovnej skupiny pre COARM uvádzala aj podrobné informácie o tom, v prípade ktorých vývozov zbrojného tovaru v rámci Európy bolo porušené jedno alebo viacero z ôsmich kritérií; požaduje, aby výročná správa pracovnej skupiny Rady pre COARM obsahovala aj informácie o konečnom mieste určenia vyvezeného tovaru v rámci Európy a o potenciálne problematickom ďalšom transfere do tretích krajín;

17. poukazuje na dôležitú úlohu občianskej spoločnosti, národných parlamentov a Európskeho parlamentu pri vykonávaní, ako aj pri transpozícii dohodnutých noriem spoločnej pozície na vnútroštátnej a na úrovni EÚ, a pri zavádzaní transparentného systému kontroly s povinnosťou niesť zodpovednosť; žiada preto o transparentný a stabilný kontrolný mechanizmus, ktorý posilní úlohu parlamentov a občianskej spoločnosti aj prostredníctvom vytvorenia nezávislej skupiny odborníkov na poskytovanie poradenstva pre pracovnú skupinu pre COARM o uplatňovaní a implementácii ôsmich kritérií vývozu, ako aj o vypracovaní zoznamu tretích krajín, ktoré vyžadujú osobitnú pozornosť a opatrnosť pri vydávaní licencií, ako sa uvádza v článku 2 ods. 2 písm. b) spoločnej pozície; požaduje, aby sa na spoločnej schôdzi podvýborov Európskeho parlamentu DROI a SEDE uskutočnila podrobná diskusia o výročnej správe pracovnej skupiny pre vývoz konvenčných zbraní;

18. zdôrazňuje význam a legitimitu parlamentného dohľadu nad údajmi o kontrole vývozu zbraní a nad spôsobom, akým sa táto kontrola vykonáva, a požaduje preto prijatie nevyhnutných opatrení a poskytnutie podpory a informácií s cieľom zabezpečiť, aby sa táto kontrolná funkcia vykonávala v plnom rozsahu;

19. s uspokojením konštatuje, že na rokovaniach pracovnej skupiny COARM sa v spolupráci s pracovnou skupinou Rady pre ľudské práva (COHOM) uskutočňujú konzultácie s vládnymi úradníkmi zodpovednými za vydávanie vývozných licencií na vnútroštátnej úrovni, a že tieto konzultácie by sa mali uskutočňovať pravidelnejšie, pretože môžu vo významnej miere prispievať k vykonávaniu spoločnej pozície a môžu tiež pomôcť zvýšiť kvalitu vymieňaných informácií; ďalej sa domnieva, že by sa konzultácie mali rozšíriť na organizácie občianskej spoločnosti a zástupcov obranného priemyslu, ktorí sa zaoberajú otázkou kontroly vývozu zbraní;

20. pripomína, že podľa článku 11 spoločnej pozície majú členské štáty vynakladať čo najväčšie úsilie na nabádanie ostatných štátov, ktoré vyvážajú vojenskú technológiu alebo vybavenie, aby uplatňovali kritériá tejto spoločnej pozície. vyzýva ESVČ, aby predložila správu o krokoch podniknutých v tomto smere; vyjadruje poľutovanie na skutočnosťou, že žiadna z krajín susedstva EÚ ani Turecko sa oficiálne nepripojili ku kritériám a zásadám spoločnej pozície; vyzýva ESVČ a členské štáty, aby naliehavo vyzývali tieto krajiny, aby sa pripojili k spoločnej pozícii;

21. opakuje, že v plnej miere podporuje uzatvorenie stabilnej a právne záväznej zmluvy o obchode so zbraňami (ATT) v oblasti medzinárodného obchodu s konvenčnými zbraňami a ich transferu, a to pod záštitou Organizácie Spojených národov; zdôrazňuje preto, že tento cieľ musí byť jednou z priorít zahraničnej politiky EÚ;

22. vyjadruje poľutovanie nad nedostatočným prepojením a nedostatkom súdržnosti medzi rôznymi nástrojmi EÚ, pokiaľ ide o zbrane a bezpečnostné vybavenie, vrátane spoločnej pozície 2008/944/SZBP, nariadenia o kontrole vývozu položiek s dvojakým použitím a nariadenia EÚ č. 1236/2005 o tovare, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti alebo mučenie; požaduje jednotný, komplexný rámec EÚ upravujúci obchod so zbraňami a bezpečnostným vybavením;

23. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, osobitnému zástupcovi EÚ pre ľudské práva, Rade, Komisii, vládam a parlamentom členských štátov a generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.