Предложение за резолюция - B7-0259/2013Предложение за резолюция
B7-0259/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

за приключване на разисквания по изявления на Комисията
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността

Тимъти Къркхоуп от името на групата ECR

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0256/2013

Процедура : 2013/2637(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0259/2013
Внесени текстове :
B7-0259/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0259/2013

Резолюция на Европейския парламент относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1049/2001 от 30 май 2001 г. на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията,

–   като взе предвид предложението на Комисията COM(2008)229 от 30 април 2008 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията,

–   като взе предвид предложението на Комисията COM(2011)0137 от 21 март 2011 г. за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1049/2001 относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията,

–   като взе предвид своя доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (преработен текст) (COM(2008)0229), приет на 15 декември 2011 г.,

–   като взе предвид въпросите до Съвета и Комисията относно застоя в преразглеждането на Регламент (EО) 1049/2001 относно достъпа до документи (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 и O-000133/2012B7-0075/2012),

–   като взе предвид изявлението на Комисията от 21 май 2013 г. относно застоя в преразглеждането на Регламент (ЕО) № 1049/2001,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

А. като има предвид, че предоставянето на публичен достъп до документи е основен елемент за гарантиране на отчетността на европейските институции пред техните граждани и по този начин за увеличаване на ангажираността и доверието;

Б.  като има предвид, че Парламентът на няколко пъти призова за повишена прозрачност в законодателната процедура, включително, наред с другото, за прозрачност по отношение на работните групи на Съвета, за публикуване на законодателни становища в процеса на законодателни процедури и за по-голяма прозрачност на тристранните процедури;

В.  като има предвид, че през 2008 г. Комисията предложи преработен текст на Регламент № 1049/2001, и като има предвид, че тя не оттегли това предложение след влизането в сила на Договора от Лисабон; като има предвид, че Парламентът надлежно информира Комисията относно нецелесъобразността на използването на процедурата по преработването;

Г.  като има предвид, че през 2011 г. Комисията направи допълнително предложение, което само имплицитно разширява обхвата на Регламент № 1049/2001 до всички институции, служби, агенции и органи на ЕС; като има предвид, че Парламентът сля процедурите от 2008 г. и 2011 г. в една единствена процедура;

Д. като има предвид, че Парламентът прие позиция на първо четене на 15 декември 2011 г. и че през първата половина на 2012 г. започнаха тристранни процедури с датското председателство; като има предвид, че Комисията не се съгласи с предложените възможни компромиси, в резултат на което настъпи застой, който вече продължава повече от една година;

Е.  като има предвид, че кипърското и ирландското председателство не успяха да деблокират въпроса в Съвета и да продължат преговорите поради съпротивата на Комисията, която задейства изискване за единодушие в Съвета по определени въпроси;

Ж. като има предвид, че непостигането на съгласие относно нова версия на Регламент №1049/2001 ще изпрати грешен сигнал на гражданите на ЕС относно естеството на ЕС и като има предвид, че един такъв провал ще подкопае легитимността на процеса на вземане на решения на ЕС;

1.  призовава всички институции, служби, органи и агенции на ЕС да прилагат напълно Регламент № 1049/2001;

2.  призовава Комисията да се ангажира напълно, на политическо и техническо равнище, с изменението на Регламент № 1049/2001;

3.  призовава Съвета незабавно да поднови разискванията по Регламент № 1049б2001, да приеме позицията си на първо четене и да продължи преговорите;

4.  отново потвърждава ангажираността си с преразглеждането на Регламент № 1049/2001; силно подкрепя налагането на задължение на институциите да установят пряк обществен достъп до своите документи и счита, че има място за повече проактивно разпространение на информация;

5.  настоява, че като абсолютен минимум и в съответствие с изискванията на Договора, измененият текст следва: изрично да разшири обхвата до всички институции, служби и агенции на ЕС; да mflrtr законодателната прозрачност, като всяко използване на изключения в законодателната процедура следва да представлява освобождаване от общото правило за законодателна прозрачност; да признава дадена информация за чувствителна само когато фактите по случая наистина налагат това; да изясни отношението между прозрачност и защита на данните;

6.  призовава Комисията добре да обоснове предложението за определение на „документи“ и да гарантира, че няма да има въвеждане на групово освобождаване;

7.  призовава Комисията да намери решения по тези въпроси възможно най-скоро, за да има напредък по изменението на Регламент № 1049/2001;

8.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, Комисията и правителствата и парламентите на държавите членки.