Διαδικασία : 2013/2637(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0259/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0259/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2013)0271

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 123kWORD 64k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0256/2013
5.6.2013
PE509.886v01-00
 
B7-0259/2013

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


για το αδιέξοδο σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (2013/2637(RSP))


Timothy Kirkhope εξ ονόματος της Ομάδας ECR

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το αδιέξοδο σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 (2013/2637(RSP))  
B7‑0259/2013

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 30ής Μαΐου 2001, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση κανονισμού COM(2008)229 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 30 Απριλίου 2008, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής (COM(2011)0137) για κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 21 Μαρτίου 2011, για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 που αφορά την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής,

–   έχοντας υπόψη την έκθεσή του επί της πρότασης κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, η οποία υποβλήθηκε από την Επιτροπή στις 15 Δεκεμβρίου 2011, για την πρόσβαση του κοινού στα έγγραφα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής (COM(2008)0229),

–   έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή για το αδιέξοδο σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001 όσον αφορά την πρόσβαση στα έγγραφα (O-000113/2012B7-0055/2012 και O-000133/2012B7-0075/2012),

–   έχοντας υπόψη τη δήλωση στην οποία προέβη η Επιτροπή στις 21 Μαΐου 2013 για το αδιέξοδο σχετικά με την αναθεώρηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1049/2001,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

A. λαμβάνοντας υπόψη ότι η πρόβλεψη της πρόσβασης του κοινού στα έγγραφα αποτελεί βασικό στοιχείο για τη διασφάλιση της λογοδοσίας των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων προς τους πολίτες τους αυξάνοντας έτσι την δέσμευση και την εμπιστοσύνη τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο, έχει κατ' επανάληψη ζητήσει μεγαλύτερη διαφάνεια στη νομοθετική διαδικασία, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων και όσον αφορά τις ομάδες εργασίας του Συμβουλίου, η δημοσίευση των νομικών γνωμοδοτήσεων στις νομοθετικές διαδικασίες καθώς και μεγαλύτερη διαφάνεια στις τριμερείς διαλόγους·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2008 η Επιτροπή πρότεινε την αναδιατύπωση του κανονισμού 1049/2001, και ότι δεν απέσυρε την πρόταση αυτή μετά την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας· ότι το Κοινοβούλιο ενημερώθηκε δεόντως την Επιτροπή σχετικά με την το ότι δεν είναι σκόπιμη η χρήση της διαδικασίας αναδιατύπωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2011 η Επιτροπή προέβη σε συμπληρωματική πρόταση που επεκτείνει απλώς έμμεσα το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού 1049/2001 σε όλα τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, γραφεία, οργανισμούς και υπηρεσίες· ότι το Κοινοβούλιο συγχώνευσε τις διαδικασίες του 2008 και του 2011 των διαδικασιών σε μια ενιαία διαδικασία·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση στις 15 Δεκεμβρίου 2011 και ότι ξεκίνησαν με τη δανική Προεδρία τριμερείς συνομιλίες κατά το πρώτο εξάμηνο του 2012· ότι η Επιτροπή δεν συμφώνησε με τους προτεινόμενους ενδεχόμενους συμβιβασμούς, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να μην υπάρξει καμία κίνηση για περισσότερο από ένα έτος·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρίες της Κύπρου και της Ιρλανδίας δεν μπόρεσαν να απεμπλέξουν το θέμα στο Συμβούλιο και να αρχίσουν περαιτέρω διαπραγματεύσεις λόγω της αντίστασης από την Επιτροπή, η οποία ενεργοποιεί την απαίτηση ομοφωνίας στο Συμβούλιο σχετικά με ορισμένα σημεία·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι μια αποτυχία να υπάρξει συμφωνία σε μια νέα έκδοση του κανονισμού 1049/2001 θα στείλει το λάθος μήνυμα σχετικά με το χαρακτήρα της ΕΕ έναντι των πολιτών της και ότι μια τέτοια αποτυχία θα μπορούσε να υπονομεύσει τη νομιμότητα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων της ΕΕ·

1.  καλεί όλα τα θεσμικά όργανα, γραφεία , οργανισμούς και υπηρεσίες της ΕΕ να εφαρμόσουν πλήρως τον κανονισμό αριθ. 1049/2001·

2.  καλεί την Επιτροπή να δεσμευθεί πλήρως, σε πολιτικό και τεχνικό επίπεδο, για την τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1049/2001·

3.  καλεί το Συμβούλιο να επανεκκινήσει άμεσα συζητήσεις για τον κανονισμό αριθ. 1049/2001, να εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση και να συνεχίσει τις διαπραγματεύσεις·

4.  τονίζει εκ νέου τη δέσμευσή του για την αναθεώρηση του κανονισμού αριθ. 1049/2001· υποστηρίζει σθεναρά την υποχρέωση των θεσμικών οργάνων να υπάρχει άμεση πρόσβαση του κοινού στα έγγραφά τους, και πιστεύει ότι υπάρχουν περιθώρια για πιο προορατική διάδοση των πληροφοριών·

5.  επιμένει ότι ένα τροποποιημένο κείμενο, ως απολύτως ελάχιστο και σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Συνθήκης, θα επέκτεινε σαφώς το πεδίο εφαρμογής σε όλα τα θεσμικά όργανα, γραφεία και οργανισμούς της ΕΕ· ότι η ενίσχυση της νομοθετικής διαφάνειας, σημαίνει ότι η οποιαδήποτε χρήση εξαιρέσεων στη νομοθετική διαδικασία θα πρέπει να είναι αποτελεί εξαίρεση από τον γενικό κανόνα της νομοθετικής διαφάνειας· αναγνωρίζει ευαίσθητες πληροφορίες υφίστανται μόνον εφόσον τα πραγματικά περιστατικά της υπόθεσης το αποδεικνύουν σαφώς και ότι πρέπει να διευκρινίζεται η σχέση μεταξύ διαφάνειας και της προστασίας των δεδομένων·

6.  καλεί την Επιτροπή να αιτιολογήσει δεόντως την πρόταση ορισμού των «εγγράφων» και να εγγυηθεί ότι δεν θα υπάρξει κάποια καθιέρωση απαλλαγών κατά κατηγορία·

7.  καλεί την Επιτροπή να βρει λύσεις για τα ζητήματα αυτά το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να σημειωθεί πρόοδος στην τροποποίηση του κανονισμού αριθ. 1049/2001·

8.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου