Resolutsiooni ettepanek - B7-0259/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0259/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Ummikseis määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Timothy Kirkhope fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0256/2013

Menetlus : 2013/2637(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0259/2013
Esitatud tekstid :
B7-0259/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0259/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon ummikseisu kohta määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel

(2013/2637(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele,

–   võttes arvesse komisjoni 30. aprilli 2008. aasta ettepanekut COM(2008)0229 võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele,

–   võttes arvesse komisjoni 21. märtsi 2011. aasta ettepanekut COM(2011)0137 võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele,

–   võttes arvesse oma 15. detsembril 2011. aastal vastu võetud raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastatud) (COM(2008)0229),

–   võttes arvesse nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi ummikseisu kohta määruse (EÜ) nr 1049/2001 (dokumentidele juurdepääsu kohta) läbivaatamisel (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 ja O-000133/2012B7-0075/2012),

–   võttes arvesse komisjoni 21. mai 2013. aasta avaldust ummikseisu kohta määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et dokumentide kättesaadavaks tegemine üldsusele on võtmetähtsusega Euroopa institutsioonide vastutuse tagamiseks kodanike ees ning seeläbi kodanike osaluse ja usalduse suurendamiseks;

B.  arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud suuremat läbipaistvust seadusandlikus menetluses, muu hulgas läbipaistvust nõukogu töörühmade osas, õiguslike arvamuste avaldamist seadusandlikus menetluses ja suuremat läbipaistvust kolmepoolsetel läbirääkimistel;

C. arvestades, et komisjon tegi 2008. aastal määruse nr 1049/2001 uuesti sõnastamise ettepaneku, ning arvestades, et komisjon ei võtnud seda ettepanekut pärast Lissaboni lepingu jõustumist tagasi; arvestades, et Euroopa Parlament teavitas komisjoni nõuetekohaselt, et uuesti sõnastamise menetluse kasutamine ei ole asjakohane;

D. arvestades, et komisjon esitas 2011. aastal täiendava ettepaneku, millega laiendatakse määruse nr 1049/2001 kohaldamisala ainult kaudselt kõigile ELi institutsioonidele, büroodele, ametitele ja organitele; arvestades, et parlament liitis 2008. ja 2011. aasta menetlused üheks menetluseks;

E.  arvestades, et Euroopa Parlament võttis esimese lugemise seisukoha vastu 5. detsembril 2011. aastal ja kolmepoolseid läbirääkimisi alustati Taani eesistumise ajal 2012. aasta esimesel poolel; arvestades, et komisjon ei nõustunud kompromissettepanekutega, mistõttu on ummikseis kestnud üle aasta;

F.  arvestades, et Küprose ja Iirimaa eesistumise ajal ei suudetud nõukogus komisjoni vastuseisu tõttu selles küsimuses takistusi kõrvaldada ega läbirääkimisi jätkata, mistõttu on nõukogus teatavates punktides nõutav ühehäälne otsus;

G. arvestades, et suutmatus määruse nr 1049/2001 uues versioonis kokku leppida saadaks kodanikele vale signaali ELi olemuse kohta, ning arvestades, et see õõnestaks otsuste tegemise legitiimsust ELis;

1.  kutsub kõiki ELi institutsioone, büroosid, organeid ja ameteid üles määrust nr 1049/2001 täielikult rakendama;

2.  kutsub komisjoni üles osalema täielikult nii poliitilisel kui ka tehnilisel tasandil määruse nr 1049/2001 muutmises;

3.  kutsub nõukogu üles alustama kohe uuesti määrust nr 1049/2001 käsitlevaid arutelusid, võtma vastu esimese lugemise seisukoha ning jätkama läbirääkimisi;

4.  kinnitab endale võetud kohustust vaadata läbi määrus nr 1049/2001; toetab kindlalt institutsioonide kohustust luua üldsusele otsene juurdepääs oma dokumentidele ning on veendunud, et teabe levitamist saab ennetavamaks muuta;

5.  toonitab, et muudetud tekst peaks kooskõlas aluslepingu nõuetega vähemalt: selgsõnaliselt laiendama kohaldamisala kõigile ELi institutsioonidele, büroodele ja ametitele; suurendama seadusandliku protsessi läbipaistvust selliselt, et seadusandlikus menetluses tehtavate mis tahes erandite kasutamine peaks tõesti olema erand üldreeglist, milleks on seadusandliku protsessi läbipaistvus; tunnistama tundlikuks ainult sellise teabe, mille puhul see on tõesti põhjendatud ning selgitama läbipaistvuse ja andmekaitse vahelist seost;

6.  palub komisjonil nõuetekohaselt põhjendada ettepanekut määratleda „dokumendid” ning tagada, et ei kehtestata grupierandeid;

7.  palub komisjonil leida neile probleemidele lahendused niipea kui võimalik, et määruse nr 1049/2001 muutmisega edasi minna;

8.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.