Päätöslauselmaesitys - B7-0259/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0259/2013

  PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta

  5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

  komission julkilausuman johdosta
  työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

  Timothy Kirkhope ECR-ryhmän puolesta

  Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0256/2013

  Menettely : 2013/2637(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  B7-0259/2013
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  B7-0259/2013
  Keskustelut :
  Hyväksytyt tekstit :

  B7‑0259/2013

  Euroopan parlamentin päätöslauselma asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta

  (2013/2637(RSP))

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001,

  –   ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2008 annetun komission ehdotuksen COM(2008)0229 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi,

  –   ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2011 annetun komission ehdotuksen COM(2011)0137 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisesta,

  –   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 hyväksymänsä mietinnön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2008)0229),

  –   ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt kysymykset asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta (O-000113/2012B7-0055/2012 ja O-000133/2012B7-0075/2012),

  –   ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 annetun komission julkilausuman asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta,

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

  A. katsoo, että asiakirjojen asettaminen yleisön käyttöön on keskeinen tekijä, kun varmistetaan unionin toimielinten vastuu kansalaisiin nähden ja vahvistetaan näin niiden sitoutuneisuutta ja luottamusta;

  B.  muistuttaa kehottaneensa useaan otteeseen lisäämään lainsäädäntömenettelyjen avoimuutta, neuvoston työryhmien ja lainsäädäntömenettelyissä julkaistavien oikeudellisten lausuntojen avoimuus mukaan luettuna, sekä lisäämään kolmikantaneuvottelujen avoimuutta;

  C. ottaa huomioon, että komissio ehdotti vuonna 2008 asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudelleenlaatimista eikä perunut ehdotustaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen; toteaa, että parlamentti ilmoitti asiaankuuluvasti komissiolle, ettei uudelleenlaatimismenettelyn soveltaminen ole asianmukaista,

  D. ottaa huomioon, että komissio teki vuonna 2011 uuden ehdotuksen, jolla laajennetaan vain epäsuorasti asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisalaa kaikkiin unionin toimielimiin, toimistoihin, virastoihin ja elimiin; toteaa, että parlamentti yhdisti vuosien 2008 ja 2011 menettelyt yhdeksi menettelyksi;

  E.  toteaa, että parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 15. joulukuuta 2011 ja kolmikantaneuvottelut aloitettiin Tanskan puheenjohtajakauden aikana vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla; ottaa huomioon, että komissio ei hyväksynyt kompromissiehdotuksia, minkä vuoksi ajauduttiin yli vuoden kestäneeseen pattitilanteeseen;

  F.  ottaa huomioon, että neuvosto ei kyennyt viemään asiaa eteenpäin Kyproksen ja Irlannin puheenjohtajakausilla eikä käynnistämään uusia neuvotteluja komission vastustuksen vuoksi, minkä vuoksi neuvostolta edellytetään joiltakin osin yksimielisyyttä;

  G. ottaa huomioon, että jos asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudesta versiota ei päästä yksimielisyyteen, kansalaiset saavat väärän käsityksen unionin luonteesta, ja että tällainen epäonnistuminen vaarantaisi unionin päätöksenteon legitiimiyden;

  1.  kehottaa kaikkia EU:n toimielimiä, toimistoja, elimiä ja virastoja panemaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täysimääräisesti täytäntöön;

  2.  kehottaa komissiota osallistumaan kattavasti asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamiseen sekä poliittisella että teknisellä tasolla;

  3.  kehottaa neuvostoa käynnistämään viipymättä uudelleen asetusta (EY) N:o 1049/2001 koskevat keskustelut, hyväksymään kantansa ensimmäisessä käsittelyssä ja jatkamaan neuvotteluja;

  4.  vahvistaa sitoutuneensa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamiseen; on vahvasti sitä mieltä, että toimielimet olisi velvoitettava antamaan asiakirjansa suoraan kansalaisten tutustuttavaksi, ja katsoo, että tietoa voitaisiin jakaa ennakoivammin;

  5.  pitää ehdottomana vähimmäisvaatimuksena, että perussopimuksen vaatimusten mukaisesti kyseessä olevaa tekstiä muutettaessa asetuksen soveltamisala ulotetaan selväsanaisesti koskemaan kaikkia EU:n toimielimiä, toimistoja ja virastoja, lainsäädännön avoimuutta parannetaan siten, että poikkeusten käyttäminen lainsäädäntömenettelyssä olisi aina poikkeus lainsäädännön avoimuutta koskevaan yleiseen sääntöön, tieto luokitellaan arkaluonteiseksi ainoastaan, jos tosiseikat todella tukevat sitä, ja avoimuuden ja tietosuojan välistä suhdetta selvennetään;

  6.  pyytää komissiota perustelemaan asianmukaisesti ehdotuksen “asiakirjojen” määrittelystä ja varmistamaan, ettei käyttöön oteta ryhmäpoikkeuksia;

  7.  kehottaa komissiota ratkaisemaan nämä asiat mahdollisimman pian, jotta asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisessa päästäisiin eteenpäin;

  8.  kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.