Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0259/2013Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0259/2013

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pareiškimo
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Timothy Kirkhope ECR frakcijos vardu

Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0256/2013

Procedūra : 2013/2637(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0259/2013
Pateikti tekstai :
B7-0259/2013
Debatai :
Priimti tekstai :

B7‑0259/2013

Europos Parlamento rezoliucija dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra

(2013/2637(RSP))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į 2001 m. gegužės 30 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. balandžio 30 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM (2008) 0229),

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 21 d. Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (COM(2011)0137),

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais (nauja redakcija) (COM (2008) 0229), kuris buvo patvirtintas 2011 m. gruodžio 15 d.,

–   atsižvelgdamas į Tarybos ir Komisijos klausimus dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 dėl galimybės susipažinti su dokumentais peržiūra (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 ir O-000133/2012B7-0075/2012),

–   atsižvelgdamas į 2013 m. gegužės 21 d. Komisijos pareiškimą dėl aklavietės, susijusios su Reglamento (EB) Nr. 1049/2001 peržiūra,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi galimybė visuomenei susipažinti su dokumentais yra esminis elementas užtikrinant Europos institucijų atskaitomybę savo piliečiams ir tuo didinat jų susidomėjimą bei pasitikėjimą;

B.  kadangi Parlamentas ne kartą paragino sustiprinti teisėkūros proceso skaidrumą, inter alia, įskaitant Tarybos darbo grupių skaidrumą, skaidrumą skelbiant teisines nuomones dėl teisėkūros procedūrų ir didesnį skaidrumą vykdant trišalius dialogus;

C. kadangi 2008 m. Komisija pasiūlė persvarstyti Reglamentą Nr. 1049/2001 ir kadangi ji neatsiėmė šio pasiūlymo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai; kadangi Parlamentas visapusiškai informavo Komisiją apie naujos redakcijos procedūros netinkamumą;

D. kadangi 2011 m. Komisija pateikė papildomą pasiūlymą, kuriuo remiantis besąlygiškai visoms ES institucijoms, organams, agentūroms ir įstaigoms praplečiama Reglamento Nr. 1049/2001 taikymo apimtis; kadangi Parlamentas 2008 m. ir 2011 m. procedūras sujungė į vieną bendrą procedūrą;

E.  kadangi 2011 m. gruodžio 15 d. Parlamentas po pirmojo svarstymo patvirtino savo poziciją ir pirmojoje 2012 m. pusėje kartu su ES pirmininkaujančia Danija buvo pradėti vykdyti trišaliai dialogai; kadangi Komisija nepritarė siūlomiems galimiems kompromisams, dėl to ilgiau nei metus nebuvo vykdomi jokie veiksmai;

F.  kadangi dėl Komisijos priešinimosi Kipro ir Airijos pirmininkavimo laikotarpiu šio klausimo Taryboje nepavyko „atblokuoti“ ir pradėti tolimesnes derybas, nes Taryboje tam tikrais klausimais reikalingas sprendimas vienbalsiai;

G. kadangi nesugebėjus susitarti dėl naujos Reglamento Nr. 1049/2001 versijos piliečiams būtų pasiųstas klaidingas signalas apie ES prigimtį, o toks nesugebėjimas pakenktų ES sprendimų priėmimo teisėtumui;

1.  ragina visas ES institucijas, organus, įstaigas ir agentūras visapusiškai įgyvendinti Reglamentą Nr. 1049/2001;

2.  ragina Komisiją visapusiškai dalyvauti politiniu ir techniniu lygmeniu, iš dalies keičiant Reglamentą Nr. 1049/2001;

3.  ragina Tarybą nedelsiant atnaujinti derybas dėl Reglamento Nr. 1049/2001 ir pritarti jo pirmuoju svarstymu priimtai pozicijai bei tęsti derybas.

4.  dar kartą pakartoja savo pasirengimą persvarstyti Reglamentą Nr. 1049/2001; tvirtai pritaria institucijų prievolei sukurti visuomenei tiesioginę prieigą prie jų dokumentų ir mano, kad yra galimybių dar aktyviau skleisti informaciją;

5.  primygtinai reikalauja, kad pakeistu tekstu bent jau ir laikantis Sutarties reikalavimų būtų: aiškiai išplečiama taikymo apimtis visoms ES institucijoms, organams ir agentūroms; padidintas teisinis skaidrumas, teisėkūros procese išimtis naudojant tik išskirtiniais atvejais, kaip bendrųjų skaidrumo taisyklių išimtį; slapta informacija tokia būtų pripažinta tik kai tokį slaptumą iš tiesų galima pagrįsti faktais; paaiškinamas ryšys tarp skaidrumo ir duomenų apsaugos;

6.  ragina Komisiją tinkamai pagrįsti pasiūlymą apibrėžti sąvoką „dokumentai“ ir užtikrinti, kad nebus įvestos bendrosios išimtys;

7.  ragina Komisiją kaip galima greičiau rasti sprendimus šiais klausimais, siekiant pažangos keičiant Reglamentą Nr. 1049/2001;

8.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai bei valstybių narių vyriausybėms ir parlamentams.