Ontwerpresolutie - B7-0259/2013Ontwerpresolutie
B7-0259/2013

ONTWERPRESOLUTIE over de impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

naar aanleiding van een verklaring van de Commissie
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

Timothy Kirkhope namens de ECR-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0256/2013

Procedure : 2013/2637(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0259/2013
Ingediende teksten :
B7-0259/2013
Debatten :
Aangenomen teksten :

B7‑0259/2013

Resolutie van het Europees Parlement over de impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Het Europees Parlement,

–   gezien Verordening (EG) nr. 1049/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 30 mei 2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie,

–   gezien het voorstel van de Commissie COM(2008)0229 van 30 april 2008 voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie,

–   gezien het voorstel van de Commissie COM(2011)0137 van 21 maart 2011 voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie,

–   gezien zijn verslag over het voorstel van de Commissie voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende de toegang van het publiek tot documenten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie (COM(2008)0229), aangenomen op 15 december 2011,

–   gezien de vragen aan de Raad en de Commissie over de impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001 inzake de toegang tot documenten (O-000113/2012B7‑0055/2012 en O-000133/2012B7-0075/2012),

–   gezien de verklaring van de Commissie van 21 mei 2013 over de impasse bij de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001,

–   gezien artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat het verschaffen van openbare toegang tot documenten een belangrijk element is om ervoor te zorgen dat de Europese instellingen rekenschap afleggen aan hun burgers, hetgeen bijdraagt tot grotere betrokkenheid en vertrouwen;

B.  overwegende dat het Parlement bij diverse gelegenheden heeft opgeroepen tot meer transparantie in de wetgevingsprocedure, onder meer met betrekking tot de werkgroepen van de Raad, de publicatie van juridische adviezen in het kader van wetgevingsprocedures, en het verloop van trialogen;

C. overwegende dat de Commissie in 2008 een herschikking van Verordening (EG) nr. 1049/2001 heeft voorgesteld en dat zij haar voorstel niet heeft ingetrokken na de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon; overwegende dat het Parlement de Commissie duidelijk had laten weten dat herschikking niet de juiste procedure was;

D. overwegende dat de Commissie in 2011 een aanvullend voorstel heeft ingediend waarmee het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1049/2001 alleen impliciet werd uitgebreid tot de instellingen, kantoren, agentschappen en organen van de EU; overwegende dat het Parlement de procedures van 2008 en 2011 tot één procedure heeft samengevoegd;

E.  overwegende dat het Parlement op 15 december 2011 zijn standpunt in eerste lezing heeft vastgesteld en dat er in de eerste helft van 2012 trialogen met het Deense voorzitterschap werden gestart; overwegende dat de Commissie het niet eens was met de voorgestelde compromissen, wat heeft geleid tot een meer dan een jaar durende impasse;

F.  overwegende dat het Cypriotische en het Ierse voorzitterschap er niet in zijn geslaagd het dossier in de Raad vlot te trekken en nieuwe onderhandelingen te starten als gevolg van tegenstand van de zijde van de Commissie, met als gevolg dat er op bepaalde punten unanimiteit in de Raad is vereist;

G. overwegende dat het onvermogen om tot overeenstemming te komen over een nieuwe versie van Verordening (EG) nr. 1049/2001 de burgers een verkeerd signaal zou geven omtrent de aard van de EU, en dat een dergelijk echec de legitimiteit van de EU-besluitvorming zou ondermijnen;

1.  dringt er bij alle instellingen, kantoren, organen en agentschappen van de EU op aan Verordening (EG) nr. 1049/2001 onverkort toe te passen;

2.  verzoekt de Commissie zich op politiek en technisch niveau volledig in te zetten voor de wijziging van Verordening (EG) nr. 1049/2001;

3.  verzoekt de Raad de beraadslagingen over Verordening (EG) nr. 1049/2001 onmiddellijk te hervatten, zijn standpunt in eerste lezing vast te stellen en de onderhandelingen voort te zetten;

4.  bevestigt andermaal dat het bijzonder hecht aan de herziening van Verordening (EG) nr. 1049/2001; is warm voorstander van een verplichting voor de instellingen om het publiek rechtstreeks toegang tot hun documenten te verschaffen, en is van mening dat er ruimte bestaat voor een proactievere verspreiding van informatie;

5.  benadrukt nogmaals dat een gewijzigde tekst, overeenkomstig de Verdragen, ten minste: het toepassingsgebied van de verordening moet uitbreiden tot alle instellingen, organen en agentschappen van de EU; voor een transparantere wetgeving moet zorgen, waarbij het gebruik van uitzonderingen in de wetgevingsprocedure een specifiek met redenen omklede afwijking moet zijn van de algemene regel van wetgevingstransparantie; alleen gevoelige informatie moet erkennen wanneer de feiten dit daadwerkelijk rechtvaardigen; en het verband tussen transparantie en gegevensbescherming moet verduidelijken;

6.  dringt er bij de Commissie op aan het voorstel om "documenten" te definiëren naar behoren te onderbouwen en te waarborgen dat er geen generieke vrijstellingen worden ingevoerd;

7.  verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk met oplossingen voor deze kwesties te komen teneinde de wijziging van Verordening (EG) nr. 1049/2001 voort te zetten;

8.  verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.