Предложение за резолюция - B7-0260/2013Предложение за резолюция
B7-0260/2013

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност
внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Анели Ятенмяки, Греъм Уотсън от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0260/2013

Процедура : 2013/2657(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0260/2013
Внесени текстове :
B7-0260/2013
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0260/2013

Резолюция на Европейския парламент относно износа на оръжия: прилагане на Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета

(2013/2657(RSP))

Европейският парламент,

–   като взе предвид Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета от 8 декември 2008 г., определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване[1],

–   като взе предвид заключенията на Съвета по външни работи от 19 ноември 2012 г. относно прегледа на общата позиция,

–   като взе предвид продължаващия процес, в рамките на работната група на Съвета „Износ на конвенционално оръжие“ (COARM), за преразглеждане на общата позиция, която, в съответствие с член 15 от нея, трябва да се преразгледа три години след приемането ѝ,

–   като взе предвид 13-ия и 14-ия годишен доклад на работната група COARM[2],

–   като взе предвид списъка на изделия и технологии с двойна употреба, посочен в приложенията към Регламент (ЕС) № 1232/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба,

–   като взе предвид Регламент № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание, както и предвиденото му преразглеждане през 2013 г. в рамките на плана за действие на ЕС относно правата на човека и демокрацията,

–   като взе предвид Директива 2009/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 година за опростяване на реда и условията за трансфер на продукти, свързани с отбраната, вътре в Общността,

–   като взе предвид Общо действие 2002/589/ОВППС на Съвета от 12 юли 2002 г. относно приноса на Европейския съюз в борбата срещу дестабилизиращото натрупване и разпространение на малки оръжия и леко въоръжение и за отмяна на Общо действие 1999/34/ОВППС, както и стратегията на ЕС за борба срещу незаконното натрупване и трафик на малки оръжия и леко въоръжение и муниции за тях, приета от Европейския съвет на 15 и 16 декември 2005 г.[3],

–   като взе предвид Обща позиция 2003/468/ОВППС на Съвета от 23 юни 2003 година относно контрола на посредничеството за разпространение на оръжие,

–   като взе предвид Общия списък на оръжията на Европейския съюз от 27 февруари 2012 г.[4],

–   като взе предвид редовно осъвременявания наръчник на потребителя към Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета, определяща общи правила за режим на контрол върху износа на военни технологии и оборудване[5],

–   като взе предвид Васенаарската договореност от 12 май 1996 г. относно контрола върху износа на конвенционални оръжия и изделия и технологии с двойна употреба, както и актуализираните през 2011 г. и 2012 г. списъци на тези изделия и технологии и муниции[6],

–   като взе предвид Договора на ООН за международната търговия с оръжие за създаване на общи задължителни стандарти за световна търговия с конвенционални оръжия,

–   като взе предвид своята резолюция от 13 юни 2012 г. относно преговорите за Договора на ООН за търговията с оръжие[7],

–   като взе предвид член 42 от Договора за Европейския съюз и член 436 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че износът на оръжие има последици за сигурността на хората и следователно трябва да е обвързан с прозрачна и ефикасна система за контрол на оръжията;

Б.  като има предвид, че държавите членки признаха, че търговията с военни технологии и оборудване не е обикновена търговия и че трябва да се проявява особена предпазливост по отношение на износа на изделия, които попадат в тази категория;

В.  като има предвид, че съгласно данните на Стокхолмския международен институт за изследване на проблемите на мира (SIPRI) държавите –– членки на ЕС, взети заедно, са вторият най-голям износител на оръжия в света, малко след САЩ, и че все по-голяма част от изнасяните оръжия се доставят за държави извън Европейския съюз;

Г.  като има предвид, че основните дестинации на трансфера на оръжие от страна на държавите членки към трети страни са Близкият изток, Северна Америка и Азия; като има предвид, че основните страни получатели са Саудитска Арабия, Съединените щати и Обединените арабски емирства;

Д. като има предвид, че от страна на сектора се призовава за разширяване на износа на оръжия и че този призив се подкрепя от много политици и политически партии като принос за засилването на европейската отбранителна промишленост, технологичното ноу-хау, сигурността на доставките и готовността;

Е.  като има предвид, че Обща позиция 2008/944/ОВППС представлява инструмент за междуправителствено сътрудничество и правно обвързваща рамка, в която са заложени осем критерия, и като има предвид, че ако тези критерии не са изпълнени, следва да се отказва издаването на лиценз за износ (съгласно критерии 1-4) или най-малкото следва да се предвиди отказ (съгласно критерии 5-8);

Ж. като има предвид, че не съществува механизъм за санкции при нарушения на общата позиция;

З.  като има предвид, че процесът на вземане на решение за одобряването или отказа на лиценз за износ на оръжие е в компетенциите единствено на държавите членки; като има предвид, че осемте критерия се тълкуват по различен начин, което означава, че са налице различия в практиките на износ на оръжия в ЕС;

И. като има предвид, че в член 10 от общата позиция се посочва, че държавите членки могат да вземат предвид влиянието на предложения износ върху техните икономически, социални, търговски и промишлени интереси, но че тези фактори няма да засегнат прилагането на критериите, които стоят в основата на общата позиция;

Й. като има предвид, че гражданското общество, изследователите и неправителствените организации имат заслугата за насочване на вниманието към недостатъците на общата позиция;

1.  приветства ЕС за създаването на първото регионално правно обвързващо споразумение за износ на конвенционални оръжия и изразява съжаление, че ЕС все още няма обща политика относно трансфера на оръжие към трети страни;

2.  изтъква, че общата външна политика и политика на сигурност на ЕС и общата позиция не трябва да са в противоречие; счита, че държавите членки и върховният представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност са тези, които следва да гарантират съгласуваността на общата позиция и външната политика;

3.  призовава държавите членки изцяло да изпълняват договорените общи правила и критерии;

4.  счита, че езикът в наръчника на потребителя към Обща позиция 2008/944/ОВППС на Съвета следва да бъде по-точен и да оставя по-малко място за тълкуване и че наръчникът следва да продължи да бъде актуализиран, когато е необходимо;

5.  отбелязва, че годишните доклади на COARM правят по-прозрачен износа на оръжие от страна на държавите членки; изразява съжаление обаче, че наборите от данни са непълни и се различават поради различията в процедурите на събиране и представяне на данни в отделните държави членки;

6.  напомня на държавите членки ежегодно да предоставят на COARM цялостна информация за своите трансфери на оръжие, както е договорено и изложено в общата позиция;

7.  призовава да се извърши анализ как се прилага общата позиция в националните системи; счита, че следва да се засили капацитетът на COARM за анализиране на контрола върху износа на оръжия;

8.  счита, че следва да се създаде стандартизирана система за проверка и докладване, с цел редовно предоставяне на информация относно това дали и до каква степен износът на отделните държави членки нарушава осемте критерия;

9.  счита, че общата позиция следва да бъде допълнена посредством редовно осъвременяван и обществено достъпен списък, предоставящ информация относно това до каква степен износът в определени страни получатели е или не е в съответствие с осемте критерия; отбелязва обаче, че решенията за лицензиране се основават на индивидуално обсъждане на всеки конкретен случай от държавите членки;

10. счита, че на заседанията на COARM следва редовно да се правят консултации с държавните служители, отговорни за издаването на национални лицензии за износ, тъй като те могат да дадат значителен принос за изпълнението на общата позиция и за подобряване на качеството на обменяната информация; счита също така, че консултациите следва да обхващат и организациите на гражданското общество, занимаващи се с въпроса за контрол на износа на оръжие, както и представителите на сектора на отбраната;

11. подчертава, че следва да се създаде подобрена система на контрол на крайните потребители и проверки след трансфера, за да се даде възможност за по-добър обмен на информация между държавите членки, и че на делегациите на ЕС следва да се предоставят средства, за да подпомагат държавите членки при прилагането на системата по подходящ начин;

12. счита, че следва да се установи по-добра система, даваща възможност за редовен актуализиран обмен на информация между държавите членки относно трансфера на оръжие към държави, на които преди е било наложено ембарго;

13. призовава за ежегоден дебат в Парламента, заедно с годишен доклад, относно прилагането на общата позиция, така че да се гарантира подходяща степен на парламентарен контрол и прозрачност на европейско равнище;

14. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, както и на Съвета, Комисията и парламентите и правителствата на държавите членки.