Päätöslauselmaesitys - B7-0260/2013Päätöslauselmaesitys
B7-0260/2013

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS aseviennistä: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0260/2013

Menettely : 2013/2657(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0260/2013
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0260/2013
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0260/2013

Euroopan parlamentin päätöslauselma aseviennistä: neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP täytäntöönpano

(2013/2657(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon 8. joulukuuta 2008 hyväksytyn neuvoston yhteisen kannan 2008/944/YUTP sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä[1],

–   ottaa huomioon ulkoasioiden neuvoston 19. marraskuuta 2012 antamat päätelmät yhteisen kannan uudelleentarkastelusta,

–   ottaa huomioon, että Euroopan unionin neuvoston tavanomaisten aseiden viennin työryhmässä (COARM) tarkastellaan parhaillaan uudelleen kyseistä yhteistä kantaa, jota on sen 15 artiklan mukaan tarkasteltava uudelleen kolmen vuoden kuluttua sen hyväksymisestä,

–   ottaa huomioon neuvoston COARM-työryhmän kolmannentoista ja neljännentoista vuosikertomuksen[2],

–   ottaa huomioon 16. marraskuuta 2011 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1232/2011 kaksikäyttötuotteiden vientiä, siirtoa, välitystä ja kauttakulkua koskevan yhteisön valvontajärjestelmän perustamisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 428/2009 muuttamisesta ja sen liitteissä olevan kaksikäyttötuotteiden luettelon,

–   ottaa huomioon asetuksen (EY) N:o 1236/2005 tiettyjen sellaisten tavaroiden kaupasta, joita voi käyttää kuolemanrangaistuksen täytäntöönpanoon, kidutukseen ja muuhun julmaan, epäinhimilliseen tai halventavaan kohteluun tai rankaisemiseen, ja sen tarkistamisen, joka on tarkoitus toteuttaa vuonna 2013 ihmisoikeuksia ja demokratiaa koskevan EU:n toimintasuunnitelman yhteydessä,

–   ottaa huomioon 6. toukokuuta 2009 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/43/EY yhteisön sisällä tapahtuvia puolustukseen liittyvien tuotteiden siirtoja koskevien ehtojen yksinkertaistamisesta,

–   ottaa huomioon 12. heinäkuuta 2002 hyväksytyn neuvoston yhteisen toiminnan 2002/589/YUTP Euroopan unionin osallistumisesta käsiaseiden ja kevyiden aseiden epävakauttavan keskittymisen ja leviämisen torjumiseen ja yhteisen toiminnan 1999/34/YUTP kumoamisesta sekä Eurooppa-neuvoston 15.–16. joulukuuta 2005 hyväksymän EU:n strategian pienaseiden ja kevyiden aseiden sekä niissä käytettävien ampumatarvikkeiden laittoman keskittymisen ja kaupan torjumiseksi[3],

–   ottaa huomioon 23. kesäkuuta 2003 vahvistetun neuvoston yhteisen kannan 2003/468/YUTP aseiden välityksen valvonnasta,

–   ottaa huomioon 27. helmikuuta 2012 ajantasaistetun version Euroopan unionin yhteisestä puolustustarvikeluettelosta[4],

–   ottaa huomioon sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden viennin valvontaa koskevien yhteisten sääntöjen määrittämisestä hyväksyttyyn neuvoston yhteiseen kantaan 2008/944/YUTP liittyvän käyttäjän oppaan[5], jota ajantasaistetaan säännöllisesti,

–   ottaa huomioon 12. toukokuuta 1996 hyväksytyn tavanomaisten aseiden ja kaksikäyttötuotteiden ja -teknologian vientivalvontaa koskevan Wassenaarin järjestelyn sekä tällaisten tuotteiden ja teknologian sekä ampumatarvikkeiden vuosina 2011 ja 2012 ajantasaistetut luettelot[6],

–   ottaa huomioon Yhdistyneiden kansakuntien kansainvälisen asekauppasopimuksen, jossa vahvistetaan tavanomaisten aseiden maailmanlaajuisen kaupan yhteiset sitovat säännöt,

–   ottaa huomioon 13. kesäkuuta 2012 antamansa päätöslauselman YK:n asekauppasopimusta koskevista neuvotteluista[7],

–   ottaa huomioon Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 42 artiklan ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 346 artiklan,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. katsoo, että asevienti vaikuttaa inhimilliseen turvallisuuteen ja siksi sitä varten on luotava avoin ja tehokas aseviennin valvontajärjestelmä;

B.  ottaa huomioon, että jäsenvaltiot ovat tiedostaneet, että sotilasteknologian ja puolustustarvikkeiden kauppa ei ole tavanomaista kauppaa ja että niiden viennissä on noudatettava erityistä varovaisuutta;

C. panee merkille, että Tukholman kansainvälisen rauhantutkimusinstituutin (SIPRI) tietojen mukaan Euroopan unionin jäsenvaltiot olivat yhdessä maailman toiseksi suurin aseiden viejä vain hieman Yhdysvaltain jälkeen ja että tästä viennistä yhä suurempi osuus suuntautuu Euroopan unionin ulkopuolisiin maihin;

D. toteaa, että tärkeimmät EU:n ulkopuoliset kohteet, joihin jäsenvaltioista siirretään aseita, ovat Lähi-itä, Pohjois-Amerikka ja Aasia; toteaa, että tärkeimmät vastaanottajamaat ovat Saudi-Arabia, Yhdysvallat ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat;

E.  ottaa huomioon, että teollisuus vaatii aseviennin laajentamista ja että monet poliitikot ja poliittiset puolueet tukevat tätä vaatimusta osana Euroopan puolustusteollisuuden, teknologisen tietotaidon, toimitusvarmuuden ja valmiuden vahvistamista;

F.  toteaa, että yhteinen kanta 2008/944/YUTP on hallitustenvälinen yhteistyöväline ja se muodostaa oikeudellisesti sitovan kehyksen, jossa asetetaan kahdeksan perustetta, ja katsoo, että jos nämä perusteet eivät täyty, vientilupa olisi evättävä (perusteet 1–4) tai epäämistä olisi ainakin harkittava (perusteet 5–8);

G. ottaa huomioon, että ei ole olemassa seuraamusjärjestelmää yhteisen kannan rikkomisen varalta;

H. toteaa, että päätös aseiden vientiluvan myöntämisestä tai epäämisestä kuuluu yksinomaan jäsenvaltioiden toimivaltaan; toteaa, että kahdeksaa perustetta tulkitaan eri tavoin, minkä seurauksena asevientikäytännöt vaihtelevat Euroopan unionissa;

I.   ottaa huomioon, että yhteisen kannan 10 artiklassa todetaan, että vaikka jäsenvaltiot voivat ottaa huomioon ehdotettujen vientitoimitusten taloudelliset, sosiaaliset, kaupalliset ja teolliset edut, ne eivät saa vaikuttaa yhteisen kannan perusteiden soveltamiseen;

J.   toteaa, että kansalaisyhteiskunta, tutkijat ja kansalaisjärjestöt ovat kiitettävästi tuoneet esille yhteisen kannan puutteita;

1.  pitää kiitettävänä, että unioni on saanut aikaan ensimmäisen alueellisen, oikeudellisesti sitovan tavanomaisten aseiden vientiä koskevan järjestelyn ja pitää valitettavana, että unionilla ei ole vieläkään yhteistä aseidensiirtoja kolmansiin maihin koskevaa politiikkaa;

2.  toteaa, että unionin yhteinen ulko- ja turvallisuuspolitiikka ja yhteinen kanta eivät saa olla ristiriidassa keskenään; katsoo, että jäsenvaltioiden sekä yhteisen ulko- ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan tehtävänä on varmistaa, että yhteinen kanta ja ulkopolitiikka ovat keskenään johdonmukaisia;

3.  kehottaa jäsenvaltioita noudattamaan tinkimättä yhteisesti sovittuja sääntöjä ja perusteita;

4.  katsoo, että neuvoston yhteiseen kantaan 2008/944/YUTP liittyvän käyttäjän oppaan kielen olisi oltava täsmällisempää ja vähemmän tulkinnanvaraista ja että opasta olisi jatkossakin ajantasaistettava tarvittaessa;

5.  toteaa, että COARM-työryhmän vuosikertomukset ovat lisänneet jäsenvaltioiden aseviennin avoimuutta; pitää kuitenkin valitettavana, että tietokokonaisuudet ovat epätäydellisiä ja epäyhtenäisiä jäsenvaltioiden erilaisten tietojen keruu- ja toimittamismenettelyjen vuoksi;

6.  palauttaa jäsenvaltioiden mieliin, että niiden on toimitettava vuosittain kattavat tiedot aseidensiirroista COARM-työryhmälle yhteisen kannan mukaisesti;

7.  pyytää selvitystä siitä, miten yhteinen kanta on pantu täytäntöön kansallisissa järjestelmissä; katsoo, että COARM-työryhmän asevientivalvonnan analysointikapasiteettia olisi vahvistettava;

8.  katsoo, että olisi perustettava standardoitu tarkastus- ja raportointijärjestelmä, joka antaisi säännöllisesti tietoja siitä, jäävätkö kahdeksan perustetta täyttymättä yksittäisten unionin jäsenvaltioiden viennin tapauksessa, ja jos näin on, missä määrin;

9.  katsoo, että yhteistä kantaa olisi täydennettävä säännöllisesti ajantasaistettavalla ja julkisella luettelolla, josta käy ilmi, täyttääkö tiettyihin vastaanottajamaihin suuntautuva vienti kahdeksan perustetta vai ei; toteaa kuitenkin, että lupapäätökset perustuvat jäsenvaltioiden tapauskohtaiseen harkintaan;

10. katsoo, että vientilupien myöntämisestä jäsenvaltioissa vastaavia viranomaisia olisi kuultava säännöllisesti COARM-työryhmän kokouksissa, koska he voivat antaa tärkeän panoksen yhteisen kannan täytäntöönpanoon ja osaltaan parantaa vaihdettavien tietojen laatua; katsoo lisäksi, että olisi kuultava asevientivalvonnan parissa toimivia kansalaisyhteiskunnan järjestöjä sekä puolustusteollisuuden edustajia;

11. korostaa, että olisi otettava käyttöön loppukäyttäjien tarkastusta ja siirron jälkeistä tarkastusta koskeva parannettu järjestelmä jäsenvaltioiden välisen tiedonvaihdon tehostamiseksi, ja että unionin edustustoille olisi tarjottava riittävät resurssit, jotta ne voivat tukea jäsenvaltioita järjestelmän asianmukaisessa täytäntöönpanossa;

12. katsoo, että olisi perustettava aikaisempaa parempi järjestelmä, joka mahdollistaisi jäsenvaltioiden välisen säännöllisen ja ajantasaisen tiedonvaihdon aseidensiirroista vientikiellon kohteena olleisiin valtioihin;

13. pyytää, että parlamentti järjestää vuosittaisen keskustelun yhteisen kannan täytäntöönpanosta ja laatii siitä vuosikertomuksen, jotta varmistetaan asianmukainen parlamentaarinen valvonta ja avoimuus Euroopan tasolla;

14. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden parlamenteille ja hallituksille.