Návrh uznesenia - B7-0260/2013Návrh uznesenia
B7-0260/2013

NÁVRH UZNESENIA o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP

5.6.2013 - (2013/2657(RSP))

predložený na základe vyhlásenia podpredsedníčky Komisie/vysokej predstaviteľky Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Anneli Jäätteenmäki, Graham Watson v mene Skupiny Aliancie liberálov a demokratov za Európu

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0260/2013

Postup : 2013/2657(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0260/2013
Predkladané texty :
B7-0260/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0260/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o vývoze zbraní: vykonávanie spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP

(2013/2657(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2008/944/SZBP z 8. decembra 2008, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu[1],

–   so zreteľom na závery Rady pre zahraničné veci z 19. novembra 2012 o preskúmaní spoločnej pozície,

–   so zreteľom na prebiehajúci proces preskúmania spoločnej pozície v rámci pracovnej skupiny Rady pre vývoz konvenčných zbraní (pracovná skupina COARM), ktorú treba v súlade s jej článkom 15 preskúmať tri roky po jej prijatí,

–   so zreteľom na trinástu a štrnástu výročnú správu pracovnej skupiny COARM[2],

–   so zreteľom na zoznam položiek s dvojakým použitím uvedený v prílohách k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1232/2011 zo 16. novembra 2011, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva na kontrolu vývozov, prepravy, sprostredkovania a tranzitu položiek s dvojakým použitím,

–   so zreteľom na nariadenie 1236/2005 o obchode s určitým tovarom, ktorý možno použiť na vykonanie trestu smrti, mučenie alebo iné kruté, neľudské alebo ponižujúce zaobchádzanie alebo trestanie, a na jeho revíziu v roku 2013, ktorej výsledkom bol akčný plán EÚ pre ľudské práva a demokraciu,

–   so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2009/43/ES zo 6. mája 2009 o zjednodušení podmienok pre transfery výrobkov obranného priemyslu v rámci Spoločenstva,

–   so zreteľom na jednotnú akciu Rady 2002/589/SZBP z 12. júla 2002 o príspevku Európskej únie k boju proti destabilizačnému akumulovaniu a rozširovaniu ručných zbraní a ľahkých zbraní a zrušenie jednotnej akcia 1999/34/SZBP, ako aj na stratégiu EÚ na boj proti nedovolenému hromadeniu ručných a ľahkých zbraní a ich munície a nedovolenému obchodovaniu s nimi, ktorú prijala Európska rada 15. – 16. decembra 2005[3],

–   so zreteľom na spoločnú pozíciu Rady 2003/468/SZBP z 23. júna 2003 o kontrole sprostredkovania zbraní,

–   so zreteľom na spoločný zoznam vojenského materiálu Európskej únie v jeho aktualizovanej verzii z 27. februára 2012[4],

–   so zreteľom na pravidelne aktualizovanú užívateľskú príručku k spoločnej pozícii Rady 2008/944/SZBP, ktorou sa vymedzujú spoločné pravidlá upravujúce kontrolu vývozu vojenskej technológie a materiálu[5],

–   so zreteľom na Wassenaarské usporiadanie z 12. mája 1996 o kontrole vývozu konvenčných zbraní, tovaru a techniky s dvojakým použitím, ako aj na zoznamy tohto tovaru a tejto techniky a munície, ktoré boli aktualizované v rokoch 2011 a 2012[6],

–   so zreteľom na medzinárodnú zmluvu o obchode so zbraňami v rámci OSN stanovujúcu záväzné spoločné normy pre celosvetový obchod s konvenčnými zbraňami,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 13. júna 2012 o rokovaniach v súvislosti so zmluvou OSN o obchode so zbraňami[7],

–   so zreteľom na článok 42 Zmluvy o Európskej únii a článok 346 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže vývoz zbraní má vplyv na bezpečnosť ľudí, a preto musí podliehať transparentnému a účinnému systému kontroly zbraní;

B.  keďže členské štáty uznali, že obchod s vojenskou technológiou a materiálom má nekonvenčný charakter a že je neustále potrebná mimoriadna opatrnosť, pokiaľ ide o vývoz tovaru patriaceho do tejto kategórie;

C. keďže podľa Štokholmského medzinárodného ústavu pre výskum mieru (SIPRI) sú členské štáty Európskej únie ako celok druhým najväčším vývozcom zbraní na svete, hneď za Spojenými štátmi, a keďže čoraz väčší podiel zbraní sa dodáva do krajín mimo EÚ;

D. keďže transfer zbraní členských štátov do krajín mimo EÚ je hlavne určený pre Stredný východ, Severnú Ameriku a Áziu; keďže hlavnými prijímateľmi sú Saudská Arábia, Spojené štáty a Spojené arabské emiráty;

E.  keďže priemysel požaduje zväčšenie objemu vývozu zbraní a keďže túto požiadavku podporuje veľká časť politického sveta ako prínos k posilneniu európskeho obranného priemyslu, technologického know-how, bezpečnosti dodávok a pripravenosti;

F.  keďže spoločná pozícia 2008/944/SZBP je nástrojom medzivládnej spolupráce a predstavuje právne záväzný rámec stanovujúci osem kritérií a keďže nesplnenie týchto kritérií by malo mať za následok zamietnutie vývoznej licencie (v prípade kritérií 1 až 4) alebo aspoň zváženie jej zamietnutia (v prípade kritérií 5 až 8);

G. keďže za porušenie spoločnej pozície nie sú stanovené žiadne sankcie;

H. keďže rozhodovací proces vzťahujúci sa na udelenie alebo odmietnutie licencie na vývoz zbraní patrí výhradne do právomoci členských štátov; keďže platnosť ôsmich kritérií sa rôzne vykladá, čo znamená, že postupy pre vývoz zbraní sa v rámci EÚ líšia;

I.   keďže v článku 10 spoločnej pozície sa uvádza, že hoci členské štáty môžu zohľadniť záujem na navrhovanom vývoze z hospodárskeho, sociálneho, obchodného alebo priemyselného hľadiska, tento zreteľ by nemal ovplyvniť uplatňovanie kritérií, na ktorých je založená spoločná pozícia;

J.   keďže občianska spoločnosť, výskumní pracovníci a mimovládne organizácie chvályhodne odhalili nedostatky spoločnej pozície;

1.  vyslovuje uznanie EÚ za zavedenie prvého regionálneho právne záväzného dojednania o vývoze konvenčných zbraní a považuje za poľutovaniahodné, že EÚ stále nemá spoločnú politiku týkajúcu sa transferov zbraní do tretích krajín;

2.  zastáva názor, že spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a spoločná pozícia by nemali byť v rozpore; domnieva sa, že zabezpečenie súdržnosti spoločnej pozície a zahraničnej politiky je úlohou členských štátov a vysokého predstaviteľa pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku

3.  vyzýva členské štáty, aby plne rešpektovali spoločne dohodnuté pravidlá a kritériá;

4.  zastáva názor, že jazyk používaný v užívateľskej príručke spoločnej pozície Rady 2008/944/SZBP by mal byť presnejší a poskytovať menej príležitostí na výklad a že príručka by sa mala aj naďalej podľa potreby aktualizovať;

5.  konštatuje, že v dôsledku výročných správ pracovnej skupiny COARM sa vývoz zbraní členských štátov stal transparentnejší; považuje však za poľutovaniahodné, že dátové súbory sú neúplné a že sa líšia v dôsledku rozdielu medzi jednotlivými členskými štátmi, pokiaľ ide o zber dát a postupy podávania žiadostí;

6.  pripomína členským štátom, aby pracovnej skupine COARM každoročne podávali súhrnné informácií o svojich transferoch zbraní, ako bolo dohodnuté a stanovené v spoločnej pozícii;

7.  vyzýva, aby sa vypracovala analýza toho, ako sa spoločná pozícia vykonáva vo vnútroštátnych systémoch; zastáva názor, že by sa mala posilniť kapacita pracovnej skupiny pre vývoz konvenčných zbraní v oblasti analýzy kontroly vývozu zbraní;

8.  zastáva názor, že by sa mal vytvoriť štandardizovaný systém kontroly a podávania správ, ktorý by poskytoval informácie o tom, či a do akej miery je vývoz uskutočňovaný jednotlivými členskými štátmi Európskej únie v rozpore s príslušnými ôsmimi kritériami;

9.  domnieva sa, že spoločná pozícia by mala byť rozšírená o pravidelne aktualizovaný a verejne prístupný zoznam, ktorý by poskytoval informácie o tom, do akej miery je alebo nie je vývoz do určitých prijímajúcich krajín v súlade s príslušnými ôsmimi kritériami; konštatuje však, že rozhodnutia o udelení licencie sú založené na posúdení jednotlivých prípadov členskými štátmi;

10. domnieva sa, že na rokovaniach pracovnej skupiny pre vývoz konvenčných zbraní by sa mali pravidelne uskutočňovať konzultácie s vládnymi úradníkmi zodpovednými za vydávanie vývozných licencií na vnútroštátnej úrovni, pretože môžu vo významnej miere prispievať k vykonávaniu spoločnej pozície a môžu tiež pomôcť zvýšiť kvalitu vymieňaných informácií; ďalej sa domnieva, že by sa konzultácie mali rozšíriť na organizácie občianskej spoločnosti, ktoré sa zaoberajú otázkou kontroly vývozu zbraní, a zástupcov obranného priemyslu;

11. zdôrazňuje, že by sa mal vytvoriť lepší systém kontroly koncových užívateľov a overovania po uskutočnení transferu, a to s cieľom umožniť lepšiu výmenu informácií medzi členskými štátmi, a že by sa malo zabezpečiť, aby delegácie EÚ mali prostriedky na pomoc členským štátom náležitým spôsobom využívať tento systém;

12. domnieva sa, že by sa mal vytvoriť zdokonalený systém umožňujúci pravidelnú a aktualizovanú výmenu informácií medzi členskými štátmi o transferoch zbraní do štátov, na ktoré bolo v minulosti uvalené embargo;

13. požaduje každoročnú rozpravu v Parlamente spolu s výročnou správou o vykonávaní spoločnej pozície, aby sa zabezpečila primeraná úroveň parlamentnej kontroly a transparentnosti na európskej úrovni;

14. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie podpredsedníčke Komisie/vysokej predstaviteľke Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov.