Forslag til beslutning - B7-0261/2013Forslag til beslutning
B7-0261/2013

FORSLAG TIL BESLUTNING om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

på baggrund af Kommissionens redegørelse
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni for ALDE-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0256/2013

Procedure : 2013/2637(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0261/2013
Indgivne tekster :
B7-0261/2013
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

B7‑0261/2013

Europa-Parlamentets beslutning om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1049/2001 af 30. maj 2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter,

–   der henviser til Kommissionens forslag COM(2008)229 af 30. april 2008 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter,

–   der henviser til Kommissionens forslag COM(2011)137 af 21. marts 2011 til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter,

–   der henviser til sin betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om aktindsigt i Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens dokumenter (omarbejdning) (COM(2008)0229), der blev vedtaget den 15. december 2011,

–   der henviser til sin beslutning af 12. december 2012 om situationen for grundlæggende rettigheder i Den Europæiske Union 2010-2011[1],

–   der henviser til forespørgslerne til Rådet og Kommissionen om dødvandet i forbindelse med revision af forordning (EF) nr. 1049/2001 om aktindsigt (O-000113/2012B7‑0055/2012 og O-000133/2012B7-0075/2012),

–   der henviser til Kommissionens udtalelse af 21. maj 2013 om dødvandet i forbindelse med revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at der med Lissabontraktatens ikrafttræden blev pålagt EU yderligere forpligtelser om gennemsigtighed, og at aktindsigt blev nedfældet som en grundlæggende rettighed;

B.  der henviser til, at gennemsigtighed er et vigtigt redskab for borgerne, idet de dermed bliver i stand til at deltage i beslutningsprocesserne i EU og til at overvåge disse processer og EU's optræden generelt ud fra synspunktet om, at EU skal stå til regnskab herfor;

C. der henviser til, at gennemsigtighed er endnu vigtigere i lovgivningsprocedurer, også set i lyset af EU's øgede beføjelser inden for kriminalretten, der berører centrale spørgsmål vedrørende grundlæggende rettigheder; der henviser til, at Parlamentet ved flere lejligheder har efterlyst øget gennemsigtighed i lovgivningsproceduren, herunder f.eks. gennemsigtighed med hensyn til Rådets arbejdsgrupper, offentliggørelse af juridiske udtalelser i lovgivningsmæssige procedurer, såvel som øget gennemsigtighed i institutionernes trepartsforhandlinger;

D. der henviser til, at Parlamentet også har beklaget manglen på gennemsigtighed i EU-agenturerne, internationale forhandlinger og Kommissionens dialog med medlemsstaterne, navnlig når det drejer sig om grundlæggende rettigheder eller unionsborgernes interesser[2];

E.  der henviser til, at Den Europæiske Unions Domstols og Den Europæiske Ombudsmands retspraksis har bidraget betydeligt til fortolkningen af forordning (EF) nr. 1049/2001; der henviser til, at en sådan retspraksis, navnlig vedrørende anvendelsen af årsager til ikke-anerkendelse i en lovgivningsmæssig procedure, f.eks. sagerne Turco og Access Info, bør være afspejlet i lovgivningen;

F.  der henviser til, at forordning (EF) nr. 1049/2001 af unionsborgerne og offentligheden opfattes som en central retsakt indeholdende redskaberne til at holde ordentligt øje med EU's handlinger; der henviser til, at anvendelsen af forordning (EF) nr. 1049/2001 stadigvæk er nødt til at blive forbedret, hvilket adskillige sager, som Ombudsmanden har behandlet, vidner om;

G. der henviser til, at Kommissionen i 2008 foreslog en omarbejdning af forordning (EF) nr. 1049/2001, og at den ikke trak forslaget tilbage efter Lissabontraktatens ikrafttræden; der henviser til, at Parlamentet på behørig vis underrettede Kommissionen om, at det var uhensigtsmæssigt at bruge omarbejdningsproceduren, og der henviser til, at Parlamentet som følge heraf selv havde tilpasset den foreslåede tekst til Lissabontraktaten;

H. der henviser til, at Kommissionen i 2011 fremlagde yderligere et forslag, som kun implicit udvider anvendelsesområdet for forordning 1049/2001 til alle EU-institutioner, -kontorer, -agenturer og -organer; der henviser til, at Parlamentet fusionerede procedurerne fra 2008 og 2011 til en fælles procedure;

I.   der henviser til, at Parlamentet vedtog sin holdning ved førstebehandlingen den 15. december 2011, og at trepartsforhandlingerne blev indledt under det danske formandskab i første halvdel af 2012; der henviser til, at Kommissionen ikke var enig i de foreslåede mulige kompromisser, hvilket har haft til følge, at der har hersket dødvande i mere end et år;

J.   der henviser til, at det cypriotiske og det irske formandskab ikke har kunnet løse op for situationen i Rådet og indlede yderligere forhandlinger på grund af modstand fra Kommissionen, hvilket udløser et krav om enstemmighed i Rådet på visse områder;

K. der henviser til, at der med Lissabontraktatens ikrafttræden indførtes øgede krav om gennemsigtighed i traktaterne, og at en revision af forordning (EF) nr. 1049/2001 derfor ikke må sænke det nuværende gennemsigtighedsniveau;

L.  der henviser til, at det ville være at sende et forkert signal om EU til dets borgere, hvis man ikke når til enighed om en ny version af forordning (EF) nr. 1049/2001, og til, at man dermed ville underminere legitimiteten i EU's beslutningstagen, navnlig i lyset af valget til Europa-Parlamentet, som nærmer sig hastigt;

1.  understreger betydningen af den grundlæggende ret til at få adgang til oplysninger, til aktindsigt, til gennemsigtighed og åbenhed i institutionerne og deres beslutningsprocesser, som udgør en del af fundamentet under demokratiet, og som kan bringe borgerne tættere på EU, og at dette navnlig er af stor betydning på grund af det umiddelbart forestående valg til Europa-Parlamentet;

2.  opfordrer alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer til at gennemføre forordning (EF) nr. 1049/2001 til fulde;

3.  mener, at ændringen af forordning (EF) nr. 1049/2001 bør have høj prioritet hos alle EU-institutioner, og beklager det dødvande, der er skabt; beder samtlige EU-institutioner om at arbejde sammen om at finde en vej ud af dødvandet så hurtigt som muligt;

4.  bekræfter på ny sit engagement i revisionen af forordning (EF) nr. 1049/2001, som generelt betragtet bør give unionsborgerne større, bedre og mere omfattende adgang til EU's dokumenter og oplysninger;

5.  insisterer på, at en ændret tekst, som et absolut minimum og i overensstemmelse med traktatens krav, bør indeholde følgende elementer: anvendelsesområdet bør udtrykkelig udvides til alle Unionens institutioner, organer, kontorer og agenturer; gennemsigtigheden i lovgivningen bør øges, således at brug af en undtagelse i lovgivningsproceduren kun kan ske på grundlag af en udtrykkeligt begrundet fritagelse fra den generelle regel om gennemsigtighed i lovgivningsarbejdet, og ethvert afslag på aktindsigt ikke bør gå ud over de konkrete ord, som med rette kan nægtes udleveret til offentligheden på grundlag af en retmæssig undtagelse; undtagelserne for udtalelser fra juridiske tjenestegrene i beslutningsprocessen bør udgå; der bør sikres aktindsigt i forbindelse med internationale forhandlinger og aftaler; forholdet mellem gennemsigtighed og databeskyttelse bør afklares; Århuskonventionen bør indgå i teksten; på grundlag af den nuværende definition bør definitionen på et dokument udvikles og udvides yderligere, og der bør ikke indføres gruppeundtagelser; delegationernes identitet bør offentliggøres i Rådets arbejdsdokumenter for således at sikre demokratisk ansvarliggørelse; og der bør sikres finansiel gennemsigtighed i forbindelse med EU-midler;

6.  opfordrer Kommissionen til på både politisk og teknisk plan at engagere sig fuldt ud i at ændre forordning (EF) nr. 1049/2001, så den bringes i overensstemmelse med Lissabontraktaten;

7.  opfordrer Rådet til straks at genstarte drøftelser om forordning (EF) nr. 1049/2001, vedtage en førstebehandlingsholdning og fortsætte forhandlingerne;

8.  opfordrer til, at den nuværende ordning for aktindsigt videreudvikles til en fuldgyldig EU-retsakt om informationsfrihed;

9.  forpligter sig til at gennemgå sine interne regler og praksisser for at øge gennemsigtigheden og åbenheden i sit arbejde og sine procedurer, og pålægger sine kompetente organer at fremsætte og vedtage forslag med dette for øje inden valget på grundlag af Parlamentets opfordringer gennem lang tid vedrørende denne sag[3];

10. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt medlemsstaternes regeringer og parlamenter.