Resolutsiooni ettepanek - B7-0261/2013Resolutsiooni ettepanek
B7-0261/2013

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Ummikseis määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

komisjoni avalduse alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni fraktsiooni ALDE nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0256/2013

Menetlus : 2013/2637(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0261/2013
Esitatud tekstid :
B7-0261/2013
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0261/2013

Euroopa Parlamendi resolutsioon ummikseisu kohta määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel

(2013/2637(RSP))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 30. mai 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele,

–   võttes arvesse komisjoni 30. aprilli 2008. aasta ettepanekut COM(2008)0229 võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele,

–   võttes arvesse komisjoni 21. märtsi 2011. aasta ettepanekut COM(2011)0137 võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1049/2001 üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele,

–   võttes arvesse oma 15. detsembril 2011. aastal vastu võetud raportit ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus üldsuse juurdepääsu kohta Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni dokumentidele (uuesti sõnastatud) (COM(2008)0229),

–   võttes arvesse oma 12. detsembri 2012. aasta resolutsiooni põhiõiguste olukorra kohta Euroopa Liidus (2010–2011)[1],

–   võttes arvesse nõukogule ja komisjonile esitatud küsimusi ummikseisu kohta dokumentidele juurdepääsu käsitleva määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel (O-000113/2012 – B7- 0055/2012 ja O-000133/2012B7-0075/2012),

–   võttes arvesse komisjoni 21. mai 2013. aasta avaldust ummikseisu kohta määruse (EÜ) nr 1049/2001 läbivaatamisel,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et Lissaboni lepingu jõustumine suurendas veelgi ELi läbipaistvuskohustust ja sätestas dokumentidele juurdepääsu põhiõigusena;

B.  arvestades, et läbipaistvus on oluline vahend, mille abil kodanikud saavad osaleda ELi otsustamisprotsessis ja teostada selle protsessi ning laiemalt ELi meetmete järelevalvet aruandekohustuse seisukohast;

C. arvestades, et läbipaistvus on veelgi olulisem seadusandlikes menetlustes, arvestades muu hulgas ELi suuremaid õigusi kriminaalõiguse valdkonnas, mis puudutab peamisi põhiõigusi; arvestades, et Euroopa Parlament on korduvalt nõudnud suuremat läbipaistvust seadusandlikus menetluses, muu hulgas läbipaistvust nõukogu töörühmade osas, õiguslike arvamuste avaldamist seadusandlikus menetluses ja suuremat läbipaistvust kolmepoolsetel läbirääkimistel;

D. arvestades, et Euroopa Parlament on samuti pidanud kahetsusväärseks läbipaistvuse puudumist ELi ametites, rahvusvahelistel läbirääkimistel ning Euroopa kodanike põhiõigusi või huve käsitleva komisjoni ja liikmesriikide vahelise arutelu puhul[2];

E.  arvestades, et Euroopa Liidu Kohtu praktika ja Euroopa Ombudsman on oluliselt mõjutanud määruse 1049/2001 mõistmist; arvestades, et sellised kohtulahendid, eriti mittetunnustamise põhjenduse kasutamine seadusandlikus menetluses, nt Turco ja Access Info kohtulahendid, peaksid kajastuma õigusaktides;

F.  arvestades, et ELi kodanikud ja üldsus näevad määruses nr 1049/2001 peamist õigusakti, millega antakse vahendid ELi meetmetest nõuetekohase ülevaate saamiseks; arvestades, et määruse nr 1049/2001 kohaldamist tuleb veel parandada, nagu mitmed ombudsmani käsitletud juhtumid on näidanud;

G. arvestades, et komisjon tegi 2008. aastal määruse nr 1049/2001 uuesti sõnastamise ettepaneku, ning arvestades, et komisjon ei võtnud seda ettepanekut pärast Lissaboni lepingu jõustumist tagasi; arvestades, et Euroopa Parlament teavitas komisjoni nõuetekohaselt, et uuesti sõnastamise menetluse kasutamine ei ole asjakohane, ning arvestades, et seetõttu tuli parlamendil endal esildatud tekst Lissaboni lepinguga kooskõlla viia;

H. arvestades, et komisjon esitas 2011. aastal täiendava ettepaneku, millega laiendatakse määruse nr 1049/2001 kohaldamisala ainult kaudselt kõigile ELi institutsioonidele, büroodele, ametitele ja organitele; arvestades, et parlament liitis 2008. ja 2011. aasta menetlused üheks menetluseks;

I.   arvestades, et Euroopa Parlament võttis esimese lugemise seisukoha vastu 5. detsembril 2011. aastal ja kolmepoolseid läbirääkimisi alustati Taani eesistumise ajal 2012. aasta esimesel poolel; arvestades, et komisjon ei nõustunud kompromissettepanekutega, mistõttu on ummikseis kestnud üle aasta;

J.   arvestades, et Küprose ja Iirimaa eesistumise ajal ei suudetud nõukogus komisjoni vastuseisu tõttu selles küsimuses takistusi kõrvaldada ega läbirääkimisi jätkata, mistõttu on nõukogus teatavates punktides nõutav ühehäälne otsus;

K. arvestades, et aluslepingutesse Lissaboni lepingu jõustumise tulemusel lisatud suurema läbipaistvuse kohustuste tõttu ei tohiks määruse nr 1049/2001 läbivaatamine tuua kaasa praegusest väiksemat läbipaistvust;

L.  arvestades, et suutmatus määruse nr 1049/2001 uues versioonis kokku leppida saadaks kodanikele vale signaali ELi olemuse kohta, ning arvestades, et see õõnestaks otsuste tegemise legitiimsust ELis, eriti arvestades kiirelt lähenevaid olulisi Euroopa Parlamendi valimisi;

1.  rõhutab, kui tähtis on teabele ja dokumentidele juurdepääsu põhiõigus ning institutsioonide ja nende otsustusprotsesside läbipaistvus ja avatus, mis on demokraatia alustalad ja võivad kodanikud ELile lähemale tuua, eriti enne Euroopa Parlamendi valimisi;

2.  kutsub kõiki ELi institutsioone, büroosid, organeid ja ameteid üles määrust nr 1049/2001 täielikult rakendama;

3.  on seisukohal, et määruse nr 1049/2001 muutmine peaks olema kõigi ELi institutsioonide prioriteet, ning peab tekkinud ummikseisu kahetsusväärseks; palub kõigil ELi institutsioonidel teha koostööd võimalikult kiiresti lahenduse leidmiseks;

4.  kinnitab endale võetud kohustust vaadata läbi määrus nr 1049/2001, mis peaks andma ELi kodanike üldiselt ulatuslikuma ja parema juurdepääsu ELi dokumentidele ja teabele;

5.  toonitab, et muudetud tekst peaks kooskõlas aluslepingu nõuetega vähemalt: selgsõnaliselt laiendama kohaldamisala kõigile ELi institutsioonidele, büroodele ja ametitele; suurendama seadusandliku protsessi läbipaistvust selliselt, et seadusandlikus menetluses tehtavate mis tahes erandite kasutamine peaks olema põhjendatud erand üldreeglist, milleks on seadusandliku protsessi läbipaistvus, ning dokumentidele juurdepääsu andmisest keeldumine peaks piirduma konkreetsete sõnadega, mida võib õigusliku erandi alusel õiguspäraselt üldsuse eest varjata; jätma välja erandid otsustusprotsessi käigus esitatud õigusteenistuste arvamuste kohta; tagama juurdepääsu rahvusvaheliste läbirääkimiste ja kokkulepetega seotud dokumentidele; selgitama läbipaistvuse ja andmekaitse vahelist seost; sisaldama Århusi konventsiooni; arendama praeguse määratluse põhjal edasi ja laiendama „dokumendi” mõistet ning mitte kehtestama grupierandeid; avaldama nõukogu töödokumentides delegatsioonide liikmed, et tagada demokraatlik vastutus, ning tagama finantsläbipaistvuse seoses ELi rahaliste vahenditega;

6.  kutsub komisjoni üles osalema täielikult nii poliitilisel kui ka tehnilisel tasandil määruse nr 1049/2001 Lissaboni lepinguga kooskõlla viimises;

7.  kutsub nõukogu üles alustama kohe uuesti määrust nr 1049/2001 käsitlevaid arutelusid, võtma vastu esimese lugemise seisukoha ning jätkama läbirääkimisi;

8.  nõuab, et praegune dokumentidele juurdepääsu reguleeriv režiim arendataks edasi täielikuks ELi teabevabaduse aktiks;

9.  võtab endale kohustuseks vaadata läbi oma sise-eeskirjad ja tavad, et suurendada oma töö ja menetluste läbipaistvust ja avatust, ning teeb oma pädevatele organitele ülesandeks sel eesmärgil enne valimisi ettepanekud teha ja need vastu võtta, lähtudes Euroopa Parlamendi ammustest nõudmistest selles küsimuses[3];

10. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele.