Menettely : 2013/2637(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0261/2013

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0261/2013

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 12/06/2013 - 8.22
CRE 12/06/2013 - 8.22
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2013)0271

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 123kWORD 58k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0256/2013
5.6.2013
PE509.890v01-00
 
B7-0261/2013

komission julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta (2013/2637(RSP))


Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta (2013/2637(RSP))  
B7‑0261/2013

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi 30. toukokuuta 2001 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1049/2001,

–   ottaa huomioon 30. huhtikuuta 2008 annetun komission ehdotuksen COM(2008)0229 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi,

–   ottaa huomioon 21. maaliskuuta 2011 annetun komission ehdotuksen COM(2011)0137 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi annetun asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisesta,

–   ottaa huomioon 15. joulukuuta 2011 hyväksymänsä mietinnön ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjojen saamisesta yleisön tutustuttavaksi (uudelleenlaadittu toisinto) (COM(2008)0229),

–   ottaa huomioon 12. joulukuuta 2012 antamansa päätöslauselman perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2010–2011)(1),

–   ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt kysymykset asiakirjojen saamista yleisön tutustuttavaksi koskevan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta (O-000113/2012B7‑0055/2012 ja O-000133/2012B7‑0075/2012),

–   ottaa huomioon 21. toukokuuta 2013 annetun komission julkilausuman asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen lukkiutuneesta tilanteesta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Lissabonin sopimuksen voimaantulo on lisännyt entisestään unionin avoimuusvelvoitteita ja että oikeus tutustua asiakirjoihin on kirjattu siihen perusoikeutena;

B.  katsoo, että avoimuus on tärkeä väline, jonka avulla kansalaiset voivat osallistua unionin päätöksentekoprosessiin sekä seurata tätä prosessia ja yleisesti unionin toimia vastuuvelvollisuuden näkökulmasta;

C. katsoo, että lainsäädäntömenettelyissä avoimuudella on vielä suurempi merkitys, varsinkin kun otetaan huomioon muun muassa unionin lisääntyneet erioikeudet rikosoikeuden alalla, koska ne vaikuttavat keskeisiin perusvapauksiin; muistuttaa kehottaneensa useaan otteeseen lisäämään lainsäädäntömenettelyjen avoimuutta, neuvoston työryhmien ja lainsäädäntömenettelyissä julkaistavien oikeudellisten lausuntojen avoimuus mukaan luettuna, sekä lisäämään kolmikantaneuvottelujen avoimuutta;

D. toteaa myös pitäneensä valitettavana avoimuuden puutetta EU:n erillisvirastoissa, kansainvälisissä neuvotteluissa ja vuoropuheluissa, joita komissio käy Euroopan kansalaisten perusoikeuksista ja eduista jäsenvaltioiden kanssa(2);

E.  ottaa huomioon, että Euroopan unionin tuomioistuimen ja Euroopan oikeusasiamiehen oikeuskäytäntö ovat vaikuttaneet huomattavasti siihen, kuinka asetus (EY) N:o 1049/2001 ymmärretään; katsoo, että kyseinen oikeuskäytäntö olisi otettava huomioon lainsäädännössä, erityisesti kun on kyse tunnustamatta jättämisen perusteista lainsäädäntömenettelyssä, kuten asioita Turco ja Access Info koskevissa tuomioissa;

F.  ottaa huomioon, että unionin kansalaiset ja suuri yleisö pitävät asetusta (EY) N:o 1049/2001 merkittävänä säädöksenä, jonka ansiosta heillä on välineet seurata asianmukaisesti unionin toimia; toteaa, että asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisessa on yhä parannettavaa ja että tästä on osoituksena oikeusasiamiehen käsittelemien tapausten määrä;

G. ottaa huomioon, että komissio ehdotti vuonna 2008 asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudelleenlaatimista eikä se perunut ehdotustaan Lissabonin sopimuksen voimaantulon jälkeen; toteaa, että parlamentti ilmoitti komissiolle, että uudellenlaatimismenettelyn soveltaminen ei ole asianmukaista, ja että parlamentti on itse tästä syystä mukauttanut ehdotustekstiä Lissabonin sopimukseen;

H. ottaa huomioon, että komissio teki vuonna 2011 uuden ehdotuksen, jolla laajennetaan vain epäsuorasti asetuksen (EY) N:o 1049/2001 soveltamisalaa kaikkiin unionin toimielimiin, toimistoihin, virastoihin ja elimiin; toteaa, että parlamentti yhdisti vuosien 2008 ja 2011 menettelyt yhdeksi menettelyksi;

I.   toteaa, että parlamentti vahvisti ensimmäisen käsittelyn kantansa 15. joulukuuta 2011 ja kolmikantaneuvottelut aloitettiin Tanskan puheenjohtajakauden aikana vuoden 2012 ensimmäisellä puoliskolla; ottaa huomioon, että komissio ei hyväksynyt kompromissiehdotuksia, minkä vuoksi ajauduttiin yli vuoden kestäneeseen pattitilanteeseen;

J.   ottaa huomioon, että neuvosto ei kyennyt viemään asiaa eteenpäin Kyproksen ja Irlannin puheenjohtajakausilla eikä käynnistämään uusia neuvotteluja komission vastustuksen vuoksi, minkä vuoksi neuvostolta edellytetään joiltakin osin yksimielisyyttä;

K. ottaa huomioon, että perussopimuksiin Lissabonin sopimuksen voimaantulon johdosta sisällytettyjen lisääntyneiden avoimuusvelvoitteiden vuoksi asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisella ei pitäisi alentaa avoimuuden nykyistä tasoa;

L.  ottaa huomioon, että jos asetuksen (EY) N:o 1049/2001 uudesta versiosta ei päästä yksimielisyyteen, kansalaiset saavat väärän käsityksen unionin luonteesta, ja että tällainen epäonnistuminen vaarantaisi unionin päätöksenteon legitiimiyden varsinkin, kun otetaan huomioon lähestyvät Euroopan parlamentin vaalit;

1.  pitää erittäin tärkeinä tietoon ja asiakirjoihin tutustumista koskevaa perusoikeutta sekä toimielinten ja niiden päätöksentekoprosessien avoimuutta ja katsoo, että ne ovat demokratian tukipilareita ja voivat lähentää kansalaisia unioniin varsinkin Euroopan parlamentin vaalien edellä;

2.  kehottaa kaikkia unionin toimielimiä, toimistoja, elimiä ja virastoja panemaan asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täysimääräisesti täytäntöön;

3.  katsoo, että asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamisen olisi oltava kaikkien unionin toimielinten prioriteetti, ja pitää tilanteen lukkiutumista valitettavana; pyytää kaikkia unionin toimielimiä tekemään yhteistyötä ratkaisun löytämiseksi mahdollisimman pikaisesti;

4.  vahvistaa sitoutuneensa asetuksen (EY) N:o 1049/2001 muuttamiseen siten, että siinä annetaan unionin kansalaisille yleisesti ottaen laajemmat, paremmat ja kattavammat mahdollisuudet tutustua unionin asiakirjoihin ja unionia koskevaan tietoon;

5.  pitää ehdottomana vähimmäisvaatimuksena, että perussopimuksen vaatimusten mukaisesti kyseessä olevaa tekstiä muutettaessa asetuksen soveltamisala ulotetaan nimenomaisesti koskemaan kaikkia unionin toimielimiä, toimistoja ja virastoja, lainsäädännön avoimuutta parannetaan siten, että poikkeusten käyttäminen lainsäädäntömenettelyssä olisi aina poikkeus lainsäädännön avoimuutta koskevaan yleiseen sääntöön ja asiakirjoihin tutustumista koskeva kieltäytyminen ulotetaan vain niihin sanoihin, jotka voidaan oikeutetusti olla ilmaisematta yleisölle lakisääteisen poikkeuksen perusteella, poistetaan päätöksentekoprosessissa annettuja oikeudellisen yksikön lausuntoja koskevat poikkeukset, varmistetaan kansainvälisiin neuvotteluihin ja sopimuksiin liittyvien asiakirjojen saaminen yleisön tutustuttavaksi, selvennetään avoimuuden ja tietosuojan välistä suhdetta, tekstiin sisällytetään Århusin yleissopimus, kehitetään ja laajennetaan edelleen nykyisen määritelmän perusteella ”asiakirjan” määritelmää eikä oteta käyttöön ryhmäpoikkeuksia, julkistetaan valtuuskuntien identiteetti neuvoston valmisteluasiakirjoissa demokraattisen tilivelvollisuuden varmistamiseksi sekä huolehditaan unionin varojen avoimuudesta;

6.  kehottaa komissiota osallistumaan kattavasti asetuksen (EY) N:o 1049/2001 mukauttamiseen Lissabonin sopimukseen sekä poliittisella että teknisellä tasolla;

7.  kehottaa neuvostoa käynnistämään viipymättä uudelleen asetusta (EY) N:o 1049/2001 koskevat keskustelut, hyväksymään kantansa ensimmäisessä käsittelyssä ja jatkamaan neuvotteluja;

8.  vaatii kehittämään nykyistä asiakirjoihin tutustumisen sääntelyä koskevan järjestelmän täysimittaiseksi tiedonsaannin vapautta koskevaksi unionin laiksi;

9.  sitoutuu tarkistamaan sisäisiä sääntöjään ja käytäntöjään, jotta sen toiminnan ja menettelyn avoimuutta voidaan parantaa, ja kehottaa asiasta vastaavia elimiä tekemään ja hyväksymään tätä koskevia ehdotuksia ennen vaaleja parlamentin pitkäaikaisten pyyntöjen perusteella(3);

10. kehottaa puhemiestään välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille.

 

(1)

Hyväksytyt tekstit, P7_TA(2012)0500.

(2)

Ks. perusoikeuksien tilanteesta Euroopan unionissa (2010–2011) 12. joulukuuta 2012 annetun Euroopan parlamentin päätöslauselman 18 kappale.

(3)

Asiakirjojen julkisuudesta (työjärjestyksen 104 artiklan 7 kohta) vuosina 2009–2010 14. syyskuuta 2011 annettu parlamentin päätöslauselma ja yleisön oikeudesta tutustua Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission asiakirjoihin (asetuksen (EY) N:o 1049/2001 täytäntöönpano) 14. tammikuuta 2009 annettu parlamentin päätöslauselma.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö