Návrh uznesenia - B7-0261/2013Návrh uznesenia
B7-0261/2013

NÁVRH UZNESENIA o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001

5.6.2013 - (2013/2637(RSP))

predložený na základe vyhlásenia Komisie
v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku

Sonia Alfano, Anneli Jäätteenmäki, Sophia in ‘t Veld, Renate Weber, Nils Torvalds, Cecilia Wikström, Frédérique Ries, Marielle de Sarnez, Andrea Zanoni v mene skupiny ALDE

Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0256/2013

Postup : 2013/2637(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
B7-0261/2013
Predkladané texty :
B7-0261/2013
Rozpravy :
Prijaté texty :

B7‑0261/2013

Uznesenie Európskeho parlamentu o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001

(2013/2637(RSP))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

–   so zreteľom na návrh Komisie COM(2008)229 z 30. apríla 2008 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

–   so zreteľom na návrh Komisie COM(2011)0137 z 21. marca 2011 na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie,

–   so zreteľom na svoju správu o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (prepracované znenie) (COM(2008)0229), prijatú 15.decembra 2011,

–   so zreteľom na svoje uznesenie z 12. decembra 2012 o situácii v oblasti základných práv v Európskej únii (2010 – 2011)[1],

–   so zreteľom na otázky položené Rade a Komisii v súvislosti so zablokovaním revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe k dokumentom (O-000113/2012B7-0055/2012 a O-000133/2012B7-0075/2012),

–   so zreteľom na vyhlásenie Komisie z 21. mája 2013 o zablokovaní revízie nariadenia (ES) č. 1049/2001,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy bola ďalej posilnená povinnosť v súvislosti s transparentnosťou v EÚ a prístup k dokumentom bol upravený ako základné právo;

B.  keďže transparentnosť je základným nástrojom, ktorý umožňuje občanom zúčastňovať sa na rozhodovacom procese EÚ a takisto im umožňuje sledovať tento proces a všeobecne činnosť EÚ z hľadiska zodpovednosti;

C. keďže transparentnosť je ešte dôležitejšia v legislatívnych postupoch, pričom sa berú do úvahy aj rozšírené výsady EÚ v oblasti trestného práva, ktoré sa týkajú podstaty základných práv; keďže Európsky parlament už viackrát žiadal väčšiu transparentnosť legislatívneho postupu okrem iného vrátane transparentnosti, pokiaľ ide o pracovné skupiny Rady, zverejňovanie právnych stanovísk v legislatívnych postupoch, ako aj väčšiu transparentnosť v „trojstranných rokovaniach“;

D. keďže Parlament vyjadril tiež poľutovanie nad nedostatočnou transparentnosťou v agentúrach EÚ, pri medzinárodných rokovaniach a v dialógu Komisie s členskými štátmi, najmä keď ide o základné práva alebo záujmy európskych občanov[2];

E.  keďže judikatúra Súdneho dvora Európskej únie a európsky ombudsman výrazne ovplyvňujú chápanie nariadenia č. 1049/2001; keďže táto judikatúra by sa mala odraziť v legislatíve, najmä pokiaľ ide o použitie dôvodov neuznania v legislatívnom postupe, ako napr. vo veciach Turco a Access Info;

F.  keďže občania a verejnosť EÚ vnímajú nariadenie 1049/2001 ako kľúčový právny predpis, ktorý poskytuje nástroje na riadny prehľad činnosti EÚ; keďže vykonávanie nariadenia 1049/2001 sa musí ešte zlepšiť, o čom svedčí niekoľko prípadov. ktorými sa zaoberal ombudsman;

G. keďže v roku 2008 navrhla Komisia prepracovanie nariadenia 1049/2001 a nestiahla tento návrh po nadobudnutí platnosti Lisabonskej zmluvy; keďže Parlament riadne informoval Komisiu o nevhodnosti použitia postupu prepracovania a keďže Parlament musel preto sám upravovať znenie predkladaného textu podľa Lisabonskej zmluvy;

H. keďže v roku 2011 Komisia predložila ďalší návrh, ktorý iba implicitne rozširuje pôsobnosť nariadenia 1049/2001 na všetky inštitúcie, úrady, agentúry a subjekty EÚ; keďže Parlament zlúčil postupy z roku 2008 a 2011 do jednotného postupu;

I.   keďže Parlament prijal svoju pozíciu v prvom čítaní 15. decembra 2011 a trialógy sa začali počas dánskeho predsedníctva v prvej polovici roka 2012; keďže Komisia nesúhlasila s navrhovanými možnými kompromismi, čo viedlo k pozastaveniu, ktoré trvá dlhšie než jeden rok;

J.   keďže cyperskému ani írskemu predsedníctvu sa nepodarilo túto vec v Rade odblokovať a začať ďalšie rokovania v dôsledku odporu Komisie, čo vedie k nutnosti dosiahnuť jednomyseľnosť v Rade o určitých bodoch;

K. keďže vzhľadom na povinnosť zvýšenej transparentnosti v zmluvách po vstupe Lisabonskej zmluvy do platnosti by žiadna revízia nariadenia 1049/2001 nemala znížiť súčasnú úroveň transparentnosti;

L.  keďže neschopnosť dohodnúť sa na novom znení nariadenia č. 1049/2001 by bol pre občanov zlý signál o charaktere EÚ a keďže takéto zlyhanie by ohrozilo legitímnosť rozhodovania na úrovni EÚ, najmä vzhľadom na rýchlo sa blížiace dôležité voľby do Európskeho parlamentu;

1.  zdôrazňuje význam základného práva na prístup k informáciám a dokumentom, význam transparentnosti a otvorenosti inštitúcií a ich rozhodovacích procesov, ktoré sú piliermi demokracie a môžu priblížiť občanov k EÚ, najmä pred blížiacimi sa voľbami do Európskeho parlamentu;

2.  vyzýva všetky inštitúcie, úrady, subjekty a agentúry EÚ, aby plne vykonávali nariadenie č. 1049/2001;

3.  domnieva sa, že pozmeňujúce nariadenie č. 1049/2001 by malo byť prioritou pre všetky inštitúcie EÚ, a vyjadruje poľutovanie nad zablokovaním, ku ktorému došlo; žiada všetky inštitúcie EÚ, aby sa spoločne snažili čo najskôr nájsť riešenie;

4.  opätovne potvrdzuje svoj záväzok k revízii nariadenia č. 1049/2001, ktoré by malo občanom EÚ poskytnúť celkovo širší, lepší a obsiahlejší prístup k dokumentom a informáciám týkajúcim sa EÚ;

5.  trvá na tom, že zmenený text by ako absolútne minimum a v súlade s požiadavkami zmluvy mal explicitne rozšíriť rozsah pôsobnosti na všetky inštitúcie, úrady a agentúry EÚ; zvýšiť legislatívnu transparentnosť, pričom každé použitie výnimiek v legislatívnom postupe by malo byť výnimkou zo všeobecného pravidla o legislatívnej transparentnosti a žiadne odmietnutie prístupu k dokumentom by nemalo ísť nad rámec konkrétnych slov, ktoré možno legitímne neposkytnúť verejnosti na základe právnej výnimky; odstrániť výnimky, pokiaľ ide o poskytovanie stanovísk právnej služby v rozhodovacom procese; zabezpečiť prístup k dokumentom v súvislosti s medzinárodnými rokovaniami a dohodami; objasniť vzťah medzi transparentnosťou a ochranou údajov; zahrnúť Aarhuský dohovor; na základe súčasného vymedzenia ďalej prepracovať a rozšíriť definovanie pojmu „dokument“ a nezavádzať žiadne skupinové výnimky; zverejniť totožnosť delegovania pri pracovných dokumentoch v Rade s cieľom zabezpečiť demokratickú zodpovednosť a zabezpečiť finančnú transparentnosť v súvislosti s fondmi z EÚ;

6.  vyzýva Komisiu, aby sa plne venovala úprave nariadenia č. 1049/2001 podľa Lisabonskej zmluvy na politickej i technickej úrovni;

7.  vyzýva Radu, aby bezodkladne znovu začala rokovania o nariadení č. 1049/2001, aby prijala svoju pozíciu v prvom čítaní a pokračovala v rokovaniach;

8.  žiada rozpracovanie súčasného režimu, ktorým by sa upravil prístup k dokumentom na plnohodnotný zákon EÚ o slobodnom prístupe k informáciám;

9.  zaväzuje sa k revízii svojich interných pravidiel a postupov s cieľom zvýšiť transparentnosť a otvorenosť svojej práce a postupov a poveruje príslušné orgány, aby vypracovali a prijali návrhy s týmto cieľom pred voľbami na základe dlhodobých požiadaviek EP v tejto záležitosti[3];

10. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam a parlamentom členských štátov.